EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dřívější bratři nejhoršími pronásledovateli

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Dřívější bratři nejhoršími pronásledovateli

„Tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.“ (Mat 24,10)

Jak se přibližuje bouře, velká třída těch, kteří vyznávali víru v poselství třetího anděla, avšak nebyli posvěceni skrze poslušnost pravdě, se vzdá svého postoje a vstoupí do řad opozice. Tím, že se spojovali se světem a sdíleli jeho ducha, dospěli k tomu, že pohlížejí na věci téměř ve stejném světle. A když přijde zkouška, jsou připraveni zvolit si pohodlnou, oblíbenou stranu. Lidé nadaní a příjemného vystupování, kteří se kdysi radovali z pravdy, používají svých sil, aby podváděli a sváděli duše. Stávají se nejrozhořčenějšími nepřáteli svých dřívějších bratří. Až budou světitelé Soboty předváděni před soudní dvory, aby se zodpovídali za svoji víru, tito odpadlíci budou nejúčinnějšími satanovými nástroji k tomu, aby je nesprávně představovali a obviňovali, a aby proti nim falešnými výpověďmi a pomluvami poštvali ty, kteří jsou u moci. (GC 608)

Doba úzkosti, která je před Božím lidem, bude vyžadovat víru, která nezakolísá. Jeho dítky musí učinit zjevným to, že On je tím jediným, koho uctívají, a že žádná okolnost, ani otázka samotného života, je nemůže přimět k tomu, aby učinili sebemenší ústupek falešnému uctívání. (PK 512)

V onom čase bude zlato odděleno od strusky. … Mnohá hvězda, které jsme se obdivovali pro její třpyt, pak zajde v temnotě. Ti, kteří se okrašlují ozdobami svatyně, avšak nejsou oděni Kristovou spravedlností, se potom zjeví v hanbě své vlastní nahoty.

Mezi obyvateli země, rozptýleni ve všech zemích, jsou ti, kteří neskláněli svá kolena před Bálem. Jako hvězdy nebeské, které vycházejí toliko v noci, zaskví se tito věrní jedinci, až tmy přikryjí zemi a mrákota národy. (dle Iz 60,1.2) … V hodině nejhlubšího odpadnutí, kdy satan vyvine nejvyšší úsilí, aby rozkazoval „všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným,“ aby pod trestem smrti přijali znamení věrnosti falešnému dni odpočinku, budou tito věrní jedinci … svítit „jako světla na světě.“ … (Fil 2,15) Čím temnější bude noc, tím zářivěji budou svítit. (PK 188-189)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy