EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Doma v Novém Jeruzalémě

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Doma v Novém Jeruzalémě

„Radujte se a veselte se na věky věků z toho, což já stvořím; nebo aj, já stvořím Jeruzalém k plésání, a lid jeho k radosti.“ (Iz 65,18)

„Korunou ozdobnou v ruce Hospodinově, a korunou královskou v ruce Boha svého“ je Nový Jeruzalém, hlavní město oslavené nové země. „Jeho jas je podobný nejvzácnějšímu kameni, je jako kámen jaspis, čistý jako křišťál.“ „A národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho.“ Hospodin praví: „Já plésati budu v Jeruzalémě, a radovati se v lidu svém.“ (Iz 62,3; Zj 21,11-Ns; 21,24; Iz 65,19) …

V městě Božím „nebude noci.“ Nikdo nebude potřebovat odpočinek ani po něm toužit. Nebude žádné únavy při konání vůle Boží a přinášení obětí chval Jeho jménu. Budeme stále cítit svěžest jitra a nikdy se ani nepřiblížíme jeho konci. „A nepotřebují žádné svíce, ani slunečního světla; nebo Pán Bůh je bude osvěcovat.“ (Zj 22,5; KJB) Sluneční svit bude nahrazen září, jež nebude nepříjemně oslňovat, jež však nesmírně převyšuje jasnost našeho poledne. Sláva Boží a Beránkova zaplaví Svaté město neblednoucím světlem. Vykoupení budou kráčet v bezslunečné slávě věčného dne.

„Chrámu jsem v něm neviděl; nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek.“ (Zj 21,22) Lid Boží je obdařen výsadou udržovat otevřené společenství s Otcem a Synem. „Nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně.“ (1Kor 13,12; Ns) V díle přírody a v Jeho jednání s lidmi spatřujeme Boží obraz jakoby odrážený v zrcadle; pak Jej však uzříme tváří v tvář, aniž bude mezi námi nějaké zastiňující opony. Budeme stát v Jeho přítomnosti a patřit na slávu Jeho tváře. (GC 676, 677)

Tam poznáme, jako i sami budeme poznáni. (dle 1Kor 13,12; KJB) Tam láska a soucit, jež Bůh štípil do duše, naleznou své nejpravější a nejpříjemnější uplatnění. Čisté společenství se svatými bytostmi, harmonický společenský život s požehnanými anděly a věrnými všech věků, posvátné společenství, jež společně tvoří „všelikou rodinu na nebi i na zemi“ - to všechno patří ke zkušenostem budoucího věku. (Ed 306)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy