EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dílo pro všechny generace

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Dílo pro všechny generace

„Píši vám, otcové, protože znáte toho, kterýž jest od počátku. Píši vám, mládenci, že silní jste, a slovo Boží ve vás zůstává, a že jste zvítězili nad tím zlostníkem.“ (1Jan 2,14, RSV)

Existuje mnoho odvětví, ve kterých mládež může nalézt příležitost k užitečné práci. V tomto závěrečném díle evangelia existuje široké pole působnosti; a jako nikdy předtím má toto dílo získat pomocníky z řad prostých lidí. Jak mladí, tak i lidé starší budou povoláni z polí, vinic, dílen a vysláni Mistrem, aby hlásali Jeho poselství. Možná, že mnozí z těchto lidí měli malou příležitost získat vzdělání, ale Kristus v nich vidí schopnosti, které jim umožní naplnit Jeho záměr. Vloží-li do díla svá srdce a budou-li nadále Jeho žáky, učiní je způsobilými k tomu, aby pro Něj pracovali. …

Ať už jsou vaše dary sebevětší nebo sebemenší, mějte na paměti, že to, co máte, je pouze svěřeno do vaší péče. Tak vás Bůh zkouší, dávaje vám příležitost dokázat svou věrnost. Jemu vděčíte za všechny své schopnosti. Jemu patří vaše tělesné, duševní i duchovní síly a pro Něj mají být využity. Váš čas, váš vliv, vaše schopnosti, vaše dovednost - z toho všeho musí být složeny účty Tomu, který vše dává. (YI 3.3.1908).

Mladý člověk, který nalézá radost a štěstí v četbě Božího slova a v modlitbě, je neustále občerstvován doušky z Pramene života. Dosáhne takové výše mravní úrovně a takové šíře myšlení, jakou si druzí ani nedovedou představit. … Ty, kdo takto spojují své duše s Bohem, Bůh uznává za své syny a dcery. Dosahují stále výš a výše, získávajíce jasnější pohled na Boha i na věčnost, až si z nich Pán učiní průduchy světla a moudrosti pro tento svět. (4T 624).

Jak brzy by s takovou, správně vycvičenou, mocí vybavenou armádou pracovníků, jako je naše mládež, mohlo být přineseno poselství o ukřižovaném, zmrtvýchvstalém a vbrzku přicházejícím Spasiteli celému světu! Jak brzo by potom mohl přijít konec - konec utrpení, bolesti a hříchu! (Ed 271).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy