EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Co skrývá věčnost pro vykoupené

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Co skrývá věčnost pro vykoupené

„Dlouhostí dnů jej nasytím, a ukáži jemu spasení své.“ (Žalm 91,16)

Všechny poklady vesmíru budou volně přístupné, aby je vykoupení Boží mohli studovat. Zbaveni pout smrtelnosti poletí letem, který je neunaví, do vzdálených světů, které při pohledu na lidskou bídu byly pohnuty lítostí, a které se rozezněly písněmi radosti při zprávě o jedné vykoupené duši. S nevýslovným potěšením budou dítky země pronikat do radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Budou mít podíl na pokladech vědění a poznání, které byly získány během věků strávených v rozjímání nad dílem Božích rukou. Nezkaleným zrakem budou patřit na slávu stvoření - na slunce a hvězdy a hvězdné soustavy, jak všechny krouží v určeném pořádku kolem trůnu Božího. Na všech věcech, od těch nejmenších až po ty největší, je napsáno Stvořitelovo jméno a ve všem se projevuje bohatství Jeho moci.

A léta věčnosti, jak se budou odvíjet, budou přinášet bohatší a stále slavnější zjevení Boha a Krista. Jak se bude rozšiřovat poznání, tak poroste láska, úcta a štěstí. Čím více budou lidé poznávat Boha, tím více budou obdivovat Jeho povahu. Když před nimi bude Ježíš odhalovat bohatství vykoupení a úžasné dílo, kterého bylo dosaženo ve velkém sporu se satanem, budou jejich srdce uchvácena vroucnější láskou a s ještě větší radostí budou rozeznívat zlaté harfy. A „stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců“ hlasů se spojí, aby se přidaly k úžasnému chvalozpěvu.

„Též všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod zemí, i v moři, i všecko, což v nich jest, slyšel jsem řkoucí: Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.“ (Zj 5,13)

Veliký spor skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření pulsuje soulad a radost. Od Toho, jenž stvořil všechno, proudí do všech oblastí nekonečného prostoru život a světlo a štěstí. Od toho nejmenšího atomu až po největší světy, všechny věci, živé i neživé, ve své nezastíněné kráse a dokonalé radosti hlásají, že Bůh je láska. (GC 677,678)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy