EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čistá pečeť pravdy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čistá pečeť pravdy

„I řekl jemu Hospodin: Přejdi prostředkem města, prostředkem Jeruzaléma, a znamenej znamením na čelích muže ty, kteříž vzdychají a naříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se u prostřed něho.“ (Ez 9,4)

Dobře si povšimněte tohoto bodu: Ti, kteří přijímají čistou pečeť pravdy, která v nich působí mocí Ducha svatého, a která je symbolizována znamením, které dává muž v lněném rouchu, jsou těmi, „kteříž vzdychají a naříkají nade všemi ohavnostmi dějícími se“ v církvi. (3T 267)

Ta skupina, která nepociťuje žal nad svým vlastním duchovním úpadkem, ani nepociťuje lítost nad hříchy druhých, neobdrží pečeť Boží. …

Ne všichni, kteří vyznávají, že zachovávají Sobotu, budou zapečetěni. Je mnoho těch, dokonce i mezi těmi, kteří druhé vyučují pravdě, kdo neobdrží na svá čela pečeť Boží. Dostalo se jim světla pravdy, znali vůli svého Mistra, rozuměli každému bodu naší víry, ale jejich skutky tomu neodpovídaly. …

Nikdo z nás neobdrží pečeť Boží, pokud se bude na našich povahách nacházet jediná vada nebo skvrna. Je na nás, abychom dali do pořádku naše povahové vady, abychom vyčistili chrám duše od všeliké poskvrny. Pak na nás bude vylit pozdní déšť, jako byl vylit o Letnicích na učedníky raný déšť. …

Co v tomto velikém díle přípravy děláte, bratři? Ti, kteří se spojují se světem, přijímají jeho povahu a připravují se na znamení šelmy. Takoví, kteří nemají důvěru sami v sebe, kteří se pokořují před Bohem a očišťují své duše poslušností pravdy, ti přijímají nebeskou povahu a připravují se na přijetí pečetě Boží na svá čela. Jakmile bude vydán příkaz a znamení jim bude vtisknuto, jejich povahy zůstanou čisté a bez poskvrny na věčnost.

Dnes je doba přípravy. Pečeť Boží nebude nikdy vtisknuta na čelo nečistého muže nebo ženy. Nikdy nebude vtisknuta na čelo ctižádostivého, svět milujícího muže nebo ženy. Nikdy nebude vtisknuta na čelo muže nebo ženy, kteří mají falešná ústa nebo zrádná srdce. Všichni, kteří obdrží pečeť, musí být před Bohem bez poskvrny - musí být kandidáty pro nebesa. (5T 211,213-216)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy