EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Církev vítězná

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Církev vítězná

„Viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím a nad charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Boží.“ (Zj 15,2)

Nyní církev bojuje. Nyní musíme čelit světu, který se nachází v temnotách, téměř cele propadlý modlářství. Přichází však den, kdy bude bitva vybojována a vítězství dobyto. Boží vůle se má stát jak na zemi, tak i na nebi. Národy spasených nebudou znát žádný jiný zákon, nežli Zákon nebes. Všichni budou tvořit jednu šťastnou, společnou rodinu, oděnou rouchem chvály a díkůvzdání - rouchem Kristovy spravedlnosti. Celá příroda ve své nepřekonatelné kráse bude vzdávat Bohu hold a vroucí lásku. Svět bude ozařován nebeským světlem. Světlo měsíce bude jako světlo slunce, světlo pak slunce bude sedmkrát silnější, než je tomu nyní. (dle Iz 30,26) Léta poplynou v radosti. Nad touto scénou budou spolu prozpěvovat hvězdy jitřní a plésat všichni synové Boží, zatímco Bůh a Kristus společně prohlásí: „Hříchu již více nebude, aniž více bude smrti.“ …

Postavte se na práh věčnosti a naslouchejte milostivému uvítání, kterého se dostane těm, kteří v tomto životě spolupracují s Kristem, pokládajíce za výsadu a čest trpět pro Něho. Spolu s anděly metají své koruny k nohám Vykupitele, volajíce: „Hodenť jest ten Beránek zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání... Sedícímu na trůnu a Beránkovi požehnání, čest a sláva i síla na věky věků.“ (Zj 5,12.13)

Tam se vykoupení pozdraví s těmi, kteří jim ukázali směr k vyvýšenému Spasiteli. Spojí se ve chvále Toho, jenž zemřel, aby lidské bytosti mohli mít život, který se měří životem Božím. Boj skončil. Veškeré soužení a zápas je u konce. Písně vítězství naplňují celé nebe, když vykoupení stojí okolo Božího trůnu. Všichni zpívají radostnou píseň: „Hoden je ten Beránek, který byl zabit,“ a který nás vykoupil Bohu (dle Zj 5,12.9; KJB). (MH 504-507)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy