EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Cíl, kterého je nutno dosáhnout

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Cíl, kterého je nutno dosáhnout

„Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, a celý váš duch i duše i tělo bez úhony ku příští Pána našeho Jezukrista zachováno budiž.“ (1Tes 5,23)

Když Pavel napsal: „Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem,“ nevyzýval své bratry, aby usilovali o úroveň, kterou by nebyli schopni dosáhnout; nemodlil se, aby mohli obdržet požehnání, která by si jim Bůh nepřál dát. Věděl, že všichni, kteří budou uschopněni setkat se s Kristem v pokoji, musí vlastnit čistou a svatou povahu. (CTBH 54).

Kdyby adventisté sedmého dne uskutečňovali v praxi to, co vyznávají že věří, kdyby byli upřímnými zdravotními reformátory, byli by skutečně divadlem světu, andělům i lidem. A projevili by daleko větší horlivost pro spasení těch, kteří pravdu neznají.

Mezi lidem, který tvrdí, že očekává brzké zjevení se Krista, by měly být vidět větší reformy. Zdravotní reforma má mezi našim lidem vykonat dílo, které dosud nevykonala. Jsou takoví, kteří by si měli uvědomit nebezpečí konzumace masa, kteří stále jedí maso zvířat a tak ohrožují své tělesné, duševní i duchovní zdraví. Mnozí, kteří jsou nyní jen napůl obráceni v otázce jezení masa, odejdou od Božího lidu, aby s ním více nechodili. (CH 575).

Kontrolující moc chuti bude zkázou tisícům, kteří, kdyby zvítězili v tomto bodě, by bývali měli mravní sílu získat vítězství nad každým jiným satanovým pokušením. Ti však, kteří jsou otroky chuti, nebudou mít úspěch ve zdokonalování křesťanské povahy. Ustavičné hřešení člověka po šest tisíc let přineslo jako své ovoce nemoc, bolest a smrt. A jak se blížíme ke konci času, satanovo pokušení holdovat chuti bude mocnější a tím bude obtížnější je přemoci. (CH 574).

Znovu a znovu je mi ukazováno, že se nás Bůh snaží vést krok za krokem zpět ke svému původnímu záměru - aby se člověk živil přírodními plody země. Mezi těmi, jež očekávají na příchod Pána, konzumace masa bude nakonec odstraněna; maso přestane být součástí jejich stravy. Měli bychom mít tento cíl stále na zřeteli a snažit se k němu neustále směřovat. … (CH 450).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy