EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čestní v pohnutkách i jednání

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čestní v pohnutkách i jednání

„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ (Efez 4,32; Ns)

Zásada, pravda a čestnost by měly být vždy pěstovány. Poctivost nemůže mít místo tam, kde se pěstuje politika. Tyto dvě věci nikdy nepůjdou spolu. Jedna je od Bála, druhá od Boha. Mistr požaduje po svých služebnících, aby byli počestní v pohnutkách i jednání. … Ti, kdož si vybrali za svého společníka poctivost, učiní ji součástí celého svého počínání. Tito lidé se nebudou líbit velké většině lidí, ale pro Boha budou nádherní.

Satan pracuje na tom, aby se všude vetřel. Rád by rozdělil skutečné přátele. Jsou lidé, kteří stále mluví a pomlouvají a vydávají křivá svědectví, kteří zasévají semena neshod a plodí sváry. Nebesa pohlížejí na tuto třídu lidí jako na nejúčinnější satanovy služebníky. Přesto člověk, kterému je takto způsobena újma, se nachází v daleko méně nebezpečném postavení, než když je mu lichoceno pro nějaké malé úsilí, které vykonal a které se jeví úspěšným. Chvála domnělých přátel je nebezpečnější než pohanění.

Každý člověk, který velebí sám sebe, se ze všech sil snaží, aby se napovrch leskl. Člověk se skutečně ušlechtilou povahou se nesníží k tomu, aby se hněval pro falešná obvinění nepřátel. Každé jejich vyřčené slovo je neúčinné a jen posiluje to, co nemůže zničit. Pán touží, aby Jeho lid byl úzce spjat s Ním samotným, s Bohem trpělivosti a lásky. Všichni by měli ve svých životech projevovat Kristovu lásku. Nechť se nikdo neodvažuje znevažovat pověst nebo postavení druhých. Je to ješitnost. …

Nikdy o nikom nemluvte pohrdavě, neboť on může být velikým v očích Božích, zatímco na ty, kteří se považují za mimořádně významné, Bůh nelibě pohlíží pro jejich převrácenost srdce. Naše jediné bezpečí je přebývat u paty kříže, být nízkého smýšlení o sobě a důvěřovat Bohu, neboť On sám má moc učinit nás velikými. …

Nyní je zapotřebí rozvahy a schopností všech. Dílo každého člověka je takové důležitosti, že je třeba, aby bylo konáno pečlivě a věrně. Jeden nemůže vykonat dílo všech. Každý má své vlastní místo a své zvláštní poslání. A každý by si měl uvědomit, že způsob, jakým koná své dílo, musí obstát při soudu. (4T 607,408)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy