EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Časy a příhodnost časů

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Časy a příhodnost časů

„I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy aneb příhodnosti časů, kteréž Otec v moci své položil.“ (Skut 1,7).

Časy a příhodnosti časů si Bůh ponechal ve své vlastní moci. Proč nám Bůh nedal toto poznání? Protože kdyby tak učinil, my bychom toto poznání nepoužili správně. Následkem poznání časů a jejich příhodnosti by mezi naším lidem byl takový stav věcí, který by velmi zpomalil dílo Boží v přípravě lidí, aby obstáli ve velikém dni, který má přijít. … Ježíš přikázal svým učedníkům, aby „bděli“, ale ne k určitému času. Jeho následovníci se mají nacházet v postavení těch, kdo dávají pozor na příkazy svého Vůdce. S tím, jak se přibližuje času příchodu Pána, mají bdít, čekat, modlit se a pracovat. Avšak žádný nebude moci přesně předpovědět, kdy tento čas přijde, neboť „o tom pak dni a hodině té žádný neví.“ (Mat 24,36). Nebudete schopni říci, že Pán přijde za rok, za dva nebo za pět let, a také nemáte odkládat Jeho příchod prohlašováním, že k němu nedojde ani za deset nebo dvacet let. … Není nám dáno znát konkrétní čas pro vylití Ducha svatého, ani pro příchod Kristův. (Ev 221).

Potom mi bylo poukázáno na některé, kteří jsou na velikém omylu, neboť věří, že je jejich povinností jít do starého Jeruzaléma* a domnívají se, že tam mají vykonat jakési dílo, než přijde Pán. Záměrem takového názoru je odvést mysl a zájem od přítomného díla Božího, které je podřízeno poselství třetího anděla. Neboť ti, kdo se domnívají, že mají přece jen jít do Jeruzaléma, budou tam ve svých myšlenkách prodlévat a jejich prostředky budou zadržovány od díla přítomné pravdy, aby se tam (do Jeruzaléma) mohli sami i s jinými dostat. Viděla jsem, že taková misie by nevykonala nic skutečně dobrého, a že by to trvalo dlouhou dobu, než by několik málo Židů uvěřilo jen v první příchod Kristův, a tím déle by to trvalo, než by uvěřili v Jeho druhý příchod. (EW 75).

_______________
* Psáno na počátku 50-tých let minulého století, kdy obhájci "age-to-come" učili, že starý Jeruzalém by měl být vystaven jako nějaké středisko křesťanského svědectví, naplňujíce jistá proroctví Starého Zákona.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy