EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čas zkoušky pro lidi se uzavírá

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čas zkoušky pro lidi se uzavírá

„Kdo je nespravedlivý, nechť zůstane nespravedlivým; a kdo je nečistý, nechť zůstane nečistým; a kdo je spravedlivý, nechť zůstane spravedlivým; a kdo je svatý, nechť zůstane svatým.“ (Zj 22,11; KJB)

Až bude dílo vyšetřujícího soudu ukončeno, osud každého bude rozhodnut k životu nebo k smrti. Čas zkoušky (doba milosti) bude ukončen krátký čas před tím, než se Pán objeví na nebeských oblacích. (RH 9.11.1905)

Posměvači poukazovali na přírodní jevy - na neměnné střídání ročních období, na modrou oblohu, jež ještě nikdy nevydala déšť, na zelená pole osvěžovaná něžnou noční rosou - a volali: „Nemluví snad v podobenstvích?“ S opovržením prohlašovali hlasatele pravdy za šíleného fanatika a ještě více než dříve pokračovali ve své honbě za radovánkami a počínali si ještě rozhodněji na svých zlých cestách. Avšak jejich nevíra nezabránila předpověděné události. Bůh dlouho snášel jejich bezbožnost, dávaje jim dostatek příležitosti k pokání; ve stanovený čas však Jeho soudy dopadly na ty, kdož odmítli Jeho milosrdenství.

Kristus prohlašuje, že ve věci Jeho druhého příchodu, bude existovat podobná nevíra. Jako lidé za dnů Noemových „nic nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky, takť“ - slovy našeho Spasitele - „bude i příchod Syna člověka.“ (Mat 24,39) Až se ti, kteří se vydávají za lid Boží, spojí se světem, až budou žít stejně jako on a spojovat se s ním v zapovězených radovánkách, až se přepych světa stane přepychem církve, až svatební zvony budou znít a všichni se budou těšit na mnoho let blahobytu - tehdy náhle, jako blesk z nebe, přijde konec jejich skvělých vidin a klamných nadějí. (GC 338, 339)

Události spojené se závěrem zkušební lhůty a dílem přípravy na čas soužení jsou jasně předloženy. Avšak zástupy již nemají většího povědomí o těchto důležitých pravdách, než kdyby nebyly nikdy zjeveny. Satan je na stráži, aby vypudil každý vjem, který by je učinil moudrými ke spasení, a čas soužení je zastihne nepřipravené. (GC 594)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy