EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čas pro rozhodnutí!

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Čas pro rozhodnutí!

„Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili...“ (Joz 24,15)

Svět je dnes bláznivý: bláznovství se nachází při mužích i ženách, a žene je do věčné záhuby. Převládají všechny druhy požitkářství a lidé se stávají tak zaslepenými neřestí, že nebudou poslouchat varování nebo výzvy.

Pán hovoří k lidem na zemi: „Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili.“ Všichni dnes rozhodují o svém věčném osudu. V lidech je nutno probudit vědomí vážnosti doby, blízkosti dne, kdy doba zkoušky bude ukončena. Bůh nedává žádnému člověku poselství, že to bude za pět, deset nebo dvacet let, kdy se dějiny této země uzavřou. Nepovoluje žádnému člověku omluvu za odkládání přípravy na Jeho příchod. Nechce, aby někdo říkal, stejně jako nevěrný služebník: „Prodlévá Pán můj přijíti.“ Neboť to vede k lehkomyslnému opomíjení možností a výsad, daných nám k přípravě na tento veliký den. Každý, kdo prohlašuje, že je služebníkem Božím, je povolán Bohu sloužit tak, jako by každý den byl dnem posledním. …

Mluvte o brzkém příchodu Syna člověka na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou. Neodkládejte tento den. …

Zde leží velká zodpovědnost, kterou má každý z nás nést. Jsou mé hříchy odpuštěny? Sňal Kristus, který snímá břemeno hříchu, i mou vinu? Mám čisté srdce, očištěné spravedlností Ježíše Krista? Běda každé duši, která nehledá útočiště v Kristu. Běda každému, kdo jakýmkoli způsobem odvrátí mysl od tohoto díla a způsobí, aby se některá duše stala nyní méně bdělou. …

Veliké dílo, od kterého nesmí být mysl odváděna, je zvážení našeho osobního postavení před tváří Boží. Stojí naše nohy na Skále věků? Ukrýváme se v našem jediném Útočišti? Přibližuje se bouře, neúprosná ve své krutosti. Jsme připraveni setkat se s ní? Jsme jedno s Kristem tak, jak On je jedno s Otcem? Jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi? (dle Řím 8,17) …

Kristova povaha musí být naší povahou. Musíme být přetvořeni obnovou svých srdcí. V tom je naše jediné bezpečí. Nic nemůže odloučit opravdového křesťana od Boha. (RH 27.11.1900).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy