EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Budeme navštěvovat nové světy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Budeme navštěvovat nové světy

„Takto praví Hospodin … já jsem, jehož ruce roztáhly nebesa, a všemu vojsku jejich rozkazuji.“ (Iz 45,11.12)

Zdá se, že se mnozí domnívají, že Boží vesmír tvoří pouze tento svět a nebeské příbytky. Není tomu tak. (7BC 990)

Bůh má nesmírné množství světů, které jsou poslušny Jeho Zákona. Tyto světy jsou spravovány tak, aby byl Stvořitel oslaven. Když obyvatelé těchto světů vidí, jak veliká cena byla zaplacena za vykoupení člověka, jsou naplněni úžasem. (RH 25.9.1900)

Pán mi dal uzřít jiné světy. Byla mi dána křídla a jeden anděl mne provázel z města k místu, které bylo jasné a slavné. Tráva toho místa byla živě zelená a ptáci tam prozpěvovali líbezné písně. Obyvatelé toho místa byli různé velikosti; byli ušlechtilí, vznešení a půvabní. Nesli dokonalý obraz Ježíše a jejich tváře zářily svatou radostí, vyjadřující svobodu a štěstí toho místa.

Zeptala jsem se jednoho z nich, čím to je, že jsou o tolik půvabnější než obyvatelé země. Odpověď zněla: „Žijeme v naprosté poslušnosti přikázání Božích a nepadli jsme skrze neposlušnost jako obyvatelé země.“ Potom jsem viděla dva stromy, jeden vypadal skoro jako strom života ve městě. Ovoce obou stromů bylo na pohled nádherné, avšak z jednoho nesměli jíst. Měli moc jísti z obou, ale z jednoho měli zapovězeno jísti. Potom anděl, který mě doprovázel, mi řekl: „Nikdo na tomto místě neokusil ze zapovězeného stromu, když by však jedli, padli by.“

Pak jsem byla vzata na jeden svět, který měl sedm měsíců. Tam jsem spatřila obrovského Enocha, který byl přenesen. … Otázala jsem se ho, jestli toto je místo, na které byl vzat ze země. On řekl: „Není, mým domovem je město, toto místo jsem přišel navštívit.“ Choval se na tom místě, jako by tam byl doma.

Prosila jsem svého provázejícího anděla, aby mě nechal zůstat na onom místě. Nemohla jsem snést pomyšlení, že se mám opět navrátit na tento temný svět. Nato anděl pravil: „Musíš se vrátit, avšak budeš-li věrná, budeš se 144000 mít tu přednost navštěvovat všechny tyto světy a vidět dílo rukou Božích.“ (EW 39,40)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy