EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bubny, tanec a hluk

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Bubny, tanec a hluk

„Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“ (1Kor 14,40; Ns)

Věci, které líčíš, … mi Pán ukázal, že se budou dít právě před ukončením doby milosti. Budou představeny různé podivné způsoby. Bude zde pokřik s bubny, hudbou a tancem. Smysly rozumných bytostí budou natolik zmatené, že nebude možno věřit, že se budou správně rozhodovat. A tohle bude nazýváno působením Ducha svatého.

Duch svatý se sám nikdy neprojevuje takovými způsoby, takovým bláznivým hlukem. Je to záměrem satanovým - zamaskovat své důmyslné způsoby, které mají čistou, ryzí, povznášející, zušlechťující a posvěcující pravdu pro tuto dobu zbavit svého účinku. … Hlučný zmatek ochromuje smysly a převrací to, co by mohlo být požehnáním, kdyby toho bylo správně použito. Síly satanových nástrojů používají hluku a rámusu, aby docílily nevázaného veselí, a to je nazýváno působením Ducha svatého. … Ti, kdo mají účast na těchto domnělých probuzeních, získávají dojmy, které je odvádějí z cesty. Nejsou schopni říci, co dříve znali o biblických zásadách.

Tomuto druhu bohoslužeb se nesmí dát souhlas. Stejný druh působení se objevil, když pominul rok 1844. Objevoval se stejný druh projevů. Lidé byli podníceni a ovládáni mocí, o které si mysleli, že je mocí Boží. …

Muži a ženy, domnívajíce se, že jsou vedeni Duchem svatým, pořádali shromáždění, na kterých byli nazí. Hovořili o svatém těle. Prohlašovali, že nejsou v moci pokušení a zpívali, křičeli a projevovali se všelikým hlučným způsobem. … Tvůrcem tohoto díla byl satan a jeho výsledkem byla smyslnost. Dílo Boží bylo zneuctěno. Pravda, svatá pravda, byla lidmi snížena až do prachu. …

Nesla jsem svědectví, prohlašujíc, že tato fanatická hnutí s hlukem a rámusem, byla inspirována satanovým duchem, který působil divy, aby svedl, by možné bylo, i vyvolené.

Je nám zapotřebí, abychom stáli na stráži, abychom udržovali úzké spojení s Kristem, abychom nebyli podvedeni satanovými klamy. Pán si přeje, aby v Jeho službě byl řád a disciplína, a ne vzrušení a zmatek. (RB 50-52)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy