EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Brzy přijde veliká hrůza

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Brzy přijde veliká hrůza

„Nebo učiněni jsme divadlo tomuto světu, i andělům, i lidem.“ (1Kor 4,9).

Svět je divadlem. Herci, jeho obyvatelé, se připravují, aby sehráli svou úlohu v posledním velikém dramatu. Mezi tak ohromnou spoustou lidí není žádné jednoty s výjimkou té, když se lidé spolčují, aby dosáhli svých sobeckých cílů. Bůh tomu přihlíží. Jeho záměry s těmito odbojnými lidmi budou naplněny. Svět nebyl dán do lidských rukou, ačkoli Bůh dopouští, aby na jistý čas prvky zmatku a nepořádku nabyly vrchu. Moc z dola působí, aby vyvolala poslední velké události v tomto dramatu - satan přicházející jako Kristus a působící se všelikým podvodem nepravosti v těch, kteří se sami svazují dohromady v tajná společenství. Ti, kteří se poddávají svému zanícení pro svazy, uskutečňují plány nepřítele. Po příčině přijde následek.

Přestoupení téměř dosáhlo svého vrcholu. Zmatek naplňuje tento svět a brzy na lidi přijde veliká hrůza. Konec je velice blízko. My, kteří známe pravdu, bychom se měli připravovat na to, co má brzy přijít na svět jako ohromující překvapení. …

Cožpak my jako lid spíme? Ach, kdyby jen mladí mužové a ženy v našich ústavech, kteří jsou nyní nepřipraveni na příchod Páně, kteří jsou nezpůsobilí stát se členy rodiny Páně, mohli rozeznat znamení časů, jaká změna by na nich byla vidět! Pán Ježíš povolává sebezapíravé pracovníky, aby následovali Jeho šlépějí, aby šli a pracovali pro Něj, aby vzali kříž a následovali Ho tam, kam je vede.

Mnozí se snadno spokojí s tím, když Pánu obětují jen nepatrnou službu. Jejich křesťanství je slabé. Kristus dal sebe samého za hříšníky. Jakou úzkostí za spasení duší bychom měli být naplněni, vidíme-li lidské bytosti hynoucí v hříchu! Tyto duše byly koupeny za nekonečnou cenu. Smrt Božího Syna na golgotském kříži je měřítkem jejich ceny. Den za dnem se rozhodují, zdali získají věčný život nebo věčnou smrt. (8T 27-29).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy