EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží záruka ochrany

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží záruka ochrany

„Umíť Pán pobožné z pokušení vytrhnouti, nepravých pak ke dni soudu potrestaných dochovati.“ (2 Petr 2,9)

V čase soužení, který je před námi, Boží záruka ochrany bude na těch, kteří zachovali slovo trpělivosti Jeho. … Oblakový sloup, který vyhlašuje pro přestupníka Božího Zákona hněv a hrůzu, je světlem a milosrdenstvím a vysvobozením těm, kteří zachovávali Jeho přikázání. Silné rámě, které potře neposlušné, je silné k vysvobození věrných. Všichni věrní budou s jistotou shromážděni. (Mat 24,31). …

Jakou úlohu budete hrát v závěrečných událostech dějin tohoto světa? … Uvědomujete si, že v nebi a na zemi pokračuje veliké dílo přípravy? … Ať si tedy nikdo nezahrává s hříchem, zdrojem veškeré bídy na naší zemi. … Ať osud vaší duše nespočívá v nejistotě. Přesvědčte se, zdali zcela náležíte Pánu. Ať z upřímných srdcí a chvějících se rtů vychází otázka: „I kdo bude moci ostáti?“ (Zj 6,17). Dáváte, v těchto posledních, vzácných hodinách zkoušky, ten nejlepší materiál do budování vaší povahy? Očistili jste své duše od všeliké poskvrny? Žijete podle přijatého světla? Jsou vaše skutky v souladu s vaším vyznáním víry?

Působí na vás zjemňující, podmaňující vliv Boží milosti? … Necháváte svítit své světlo, aby ozařovalo národy, které hynou ve svých hříších? Uvědomujete si, že se máte postavit na obranu přikázání Božích před těmi, kteří je svýma nohama pošlapávají?

Můžeš být zaujatým, úzkostlivě přesným věřícím, a přesto být nalezen lehkým a ztratit věčný život. Můžeš prakticky žít některé z biblických předpisů a být pokládán za křesťana, a přesto věčně zahynout, protože se ti nedostává schopností, jež jsou pro křesťanskou povahu nepostradatelné. … Učiňme tedy důkladnou přípravu pro věčnost, dokud trvá doba milosti a dokud se Ježíš za nás přimlouvá. (6T 404,405).

Právě před námi je veliká krize. Bude to vyžadovat vytrvalou víru, abychom dokázali čelit jejím zkouškám a pokušením a splnili své povinnosti. Ale můžeme slavně zvítězit; ani jediná bdělá, modlící se a věřící duše nebude polapena do osidel nepřítele. (6T 404).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy