EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží Zákon zrušen v Americe

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží Zákon zrušen v Americe

„Čas jest, abys se přičinil, Hospodine; zrušili zákon tvůj.“ (Žalm 119,126)

Přichází čas, kdy Zákon Boží má být, ve zvláštním smyslu, zrušen v naší zemi Spojených státech. Vládci našeho národa, prostřednictvím zákonodárných ustanovení, prosadí nedělní zákon, čímž bude Boží lid uveden do velkého nebezpečí. Když náš národ prostřednictvím svých zákonodárných sněmů ustanoví zákony, aby spoutal svědomí lidí týkající se jejich náboženských výsad a bude vynucovat zachovávání neděle, používaje přitom nespravedlivě svou moc proti těm, kdo zachovávají Sobotu sedmého dne, bude Zákon Boží v naší zemi ve skutečnosti zrušen. (RH 18.12.1888)

Když země, kterou Pán poskytl za útočiště pro svůj lid, aby Ho mohli uctívat dle příkazů svého vlastního svědomí, země, nad kterou se po dlouhá léta rozprostíral štít Všemohoucnosti, země, kterou Bůh poctil tím, že ji učinil opatrovnicí čistého náboženství Kristova - když se tato země prostřednictvím svých zákonodárců zřekne zásad protestantismu a dá souhlas římskému odpadlictví falšováním Božího Zákona - pak bude závěrečné dílo člověka hřícha zjeveno. Protestanté veškerý svůj vliv a moc uvrhnou na stranu papežství. Celostátním zákonodárným aktem vynucujícím falešný den odpočinku dají život a sílu porušené římské víře, oživujíce její tyranii a útlak svědomí. Potom nastane čas pro Boha, aby se mocně přičinil o obhájení své pravdy.

Prorok říká: „Viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy jeho. I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký. … I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi, a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.„ (Zj 18,1-5) Kdy dosáhnou hříchové jeho až k nebi? Když Zákon Boží bude zákonodárstvím definitivně zrušen. Potom krajní nouze Božího lidu bude pro Boha příležitostí, aby ukázal, kdo je vládcem nebe a země. Jak bude satanská moc rozněcovat nízké živly, Bůh sešle světlo a moc svému lidu, aby poselství pravdy mohlo být hlásáno celému světu. (ST 12.6.1893)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy