EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží povaha ospravedlněna

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží povaha ospravedlněna

„Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých.“ (Zj 15,3)

Nyní je objasněna každá otázka pravdy a bludu v dlouhotrvajícím sporu. Zraku všem stvořeným rozumným bytostem jsou odhaleny výsledky vzpoury, ovoce nedbání božských ustanovení. Celému vesmíru byl představen výsledek satanovy vlády v protikladu s vládou Boží. Satana odsoudilo jeho vlastní dílo. Moudrost Boží, Jeho spravedlnost a dobrotivost jsou plně obhájeny. Všichni poznávají, že celé Jeho jednání ve velkém sporu bylo vedeno se zřetelem na věčné blaho Jeho lidu a blaho všech světů, jež stvořil. … Dějiny hříchu budou po celou věčnost svědectvím, že s existencí Zákona Božího je spjato štěstí všech bytostí, které stvořil. Celý vesmír, věrní i vzbouření, se všemi skutečnostmi velkého sporu na zřeteli, jednohlasně prohlašuje: „Spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých.“ (Zj 15,3)

Před vesmírem byla jasně představena velká oběť, kterou pro člověka učinil Otec i Syn. Nadešla hodina, kdy Kristus zaujímá své oprávněné místo a je oslaven nad všeliká knížectví a mocnosti a nad všeliké jméno, které se jmenuje. (dle Efez 1,21) Pro radost, která byla před ním - aby mnohé syny k slávě přivedl - podstoupil kříž a pohrdl hanbou. (dle Žid 2,10; 12,2-Ns) A jakkoli nepředstavitelně velké to bylo utrpení a hanba, je radost a sláva ještě větší. Pohlíží na vykoupené, obnovené k Jeho vlastnímu obrazu, na každé srdce nesoucí dokonalý otisk božství, na každou tvář odrážející podobu svého Krále. Spatřuje v nich užitek z práce duše své a je jím nasycen (je spokojen - KJB) (dle Iz 53,11). Pak hlasem, který doléhá na shromážděné zástupy spravedlivých i bezbožných, slavnostně vyhlašuje: „Pohleďte na ty, kdož byli vykoupeni Mou krví! Za tyto jsem trpěl, za tyto jsem zemřel, aby mohli přebývat v Mé přítomnosti po celou věčnost.“ A vzhůru stoupá píseň chval od těch, kdož jsou kolem trůnu oděni v bílá roucha: „Hodenť jest ten Beránek zabitý vzíti moc, a bohatství, i moudrost, i sílu, i čest, i slávu, i požehnání.“ (Zj 5,12) (GC 670,671)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy