EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží pečeť a znamení šelmy

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží pečeť a znamení šelmy

„Zavaž osvědčení, zapečeť zákon mezi učedlníky mými.“ (Iz 8,16)

Žijící spravedliví obdrží pečeť Boží před ukončením zkoušky. (1SM 66)

Znamení či pečeť Boží se zjevuje v zachovávání Soboty sedmého dne, Hospodinova památníku stvoření. … Znamení šelmy je toho protikladem - zachovávání prvního dne týdne. (8T 117)

Zachovávání neděle dosud ještě není znamením šelmy, a nebude jím, dokud nevyjde nařízení, které bude nutit lidi, aby se klaněli této modlářské neděli. Přijde čas, kdy tento den bude zkouškou, avšak tento čas ještě nepřišel. (7BC 977)

Nikdo dosud nepřijal znamení šelmy. Čas zkoušky ještě nepřišel. V každé církvi se nacházejí opravdoví křesťané, římskokatolické společenství nevyjímaje. Nikdo není odsouzen, dokud neobdržel světlo a nepoznal závaznost čtvrtého přikázání. Ale když bude vydáno nařízení, vynucující falešný den odpočinku, a hlasité volání třetího anděla bude varovat lidi před klaněním se šelmě a jejímu obrazu, bude zřetelně tažena dělicí čára mezi bludem a pravdou. Potom ti, kteří i nadále setrvají v přestoupení, přijmou znamení šelmy. (Ev 234,235)

Jestliže vám bylo předloženo světlo pravdy, zjevující Sobotu čtvrtého přikázání a ukazující, že ve Slově Božím není žádného podkladu pro zachovávání neděle, a přesto stále lpíte na falešném dni odpočinku, odmítajíce zachovávat svatou Sobotu, kterou Bůh nazval „den svatý můj,“ přijímáte znamení šelmy. Kdy se tak stane? Když uposlechnete nařízení, které vám bude přikazovat, abyste ustali od práce v neděli a uctívali Boha, zatímco víte, že v Bibli není jediného slova, které by ukazovalo, že neděle je jiným než jen běžným pracovním dnem, dáte souhlas k přijetí znamení šelmy a odmítnete pečeť Boží. (Ev 235)

Za malou chvíli bude na každého, kdo je dítkem Božím, dána Jeho pečeť. Ó, kéž by byla dána na naše čela! Kdo může snést pomyšlení na to, že bude vynechán, až vyjde anděl, aby znamenal služebníky Boží na jejich čelích? (RH 28.5.1889)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy