EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží dílo je dokonáno

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží dílo je dokonáno

„A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.“(Mat 24,14)

Závažné, svaté poselství výstrahy musí zaznít i v těch nejobtížnějších oblastech a v nejzkaženějších městech, na všelikém místě, kde světlo velkého trojnásobného poselství evangelia ještě nezasvitlo. Každý člověk musí uslyšet poslední pozvání ke svatební hostině Beránka. Poselství přítomné pravdy má být hlásáno od města k městu, od vesnice k vesnici, v každé zemi - ne s vnější okázalostí, ale v moci Ducha. (GW 27)

Poselství o obnovující moci Boží milosti bude neseno do každé země a každého kraje, dokud pravda neobklopí svět. K velkému počtu těch, kdož mají být zapečetěni, budou patřit ti, kteří přišli ze „všelikého národa, i pokolení, i jazyku, i lidu.“ Z každé krajiny budou shromážděni muži a ženy, kteří budou stát před trůnem Božím a před Beránkem, volajíce: „Spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka.“ Zj 7,10 (CT 532)

Celá země má být osvícena slávou Boží pravdy. Světlo má zazářit všem zemím a všem lidem a má vyzařovat právě od těch, kteří ho přijali. Vzešla nad námi Denice a my máme odrážet její světlo na stezku těch, kteří jsou v temnotách.

Před námi je krize. V moci Ducha svatého musíme nyní hlásat velké pravdy pro tyto poslední dny. Nebude to dlouho trvat a každý uslyší varování a učiní své rozhodnutí. Tehdy přijde konec.“ (6T 24)

Pravda, obsažená v prvním, druhém a třetím andělském poselství, musí být přinesena všelikému národu i pokolení i jazyku i lidu; musí rozjasnit temnotu každého světadílu a rozšířit se i na mořské ostrovy. V tomto díle nesmí být žádného otálení.

Naším heslem má být - Vpřed, vždy vpřed! Nebeští andělé nás budou předcházet, aby připravili cestu. Břímě zodpovědnosti za vzdálené kraje nemůžeme nikdy složit, dokud nebude celá země osvícena slávou Páně. (GW 470)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy