EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bezpečné útočiště

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Bezpečné útočiště

„Nebo aj, Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati více zmordovaných svých.“ (Iz 26,21)

Téměř všeobecná vina přichází rychle a jistě na obyvatele měst kvůli vytrvalému vzestupu odhodlané bezbožnosti. Není v moci lidského pera vylíčit mravní zkaženost, která je běžná. Každý den přináší nová odhalení sporů, korupcí a podvodů; každý den přináší odpuzující případy násilí a nezákonnosti, lhostejnosti k lidskému utrpení, případy surového, ďábelského hubení lidského života. …

Náš Bůh je Bohem milosrdenství. S trpělivostí a něžným soucitem jedná s přestupníky svého Zákona. … Pán trpělivě jedná s lidmi a městy, posílaje jim milostivě varování, aby je zachránil od božského hněvu; avšak přijde chvíle, kdy prosby o milost již nebudou vyslyšeny. …

Poměry panující ve společnosti, a zvláště ve velkých městech národů, ohlašují hromovým hlasem, že hodina soudu Božího již přišla a že konec všeho pozemského se přiblížil. Stojíme na prahu rozhodné chvíle věků. Soudy Boží budou následovat jeden za druhým - požáry a záplavy a zemětřesení, spolu s válkami a krveproléváním. …

Bouře hněvu Božího se připravuje. Obstojí v ní pouze ti, kdož odpovídají na pozvání milosti, ... a kdož se stávají posvěcenými skrze poslušnost zákonům božského Panovníka. Toliko spravedlivý bude skryt s Kristem v Bohu, dokud nepřejde zkáza. Nechť je vyznáním duše:

„Jinou pomoc já nemám, k ruce tvé se přivíjím; veď a těš mne, k tobě lkám, u tebe je pomoc, vím.

Skrej mne, Spasiteli, skrej! dokud bouře trvá čas, bezpečně veď v nebe sám, přijmi pak mne v nebes jas!“ (PK 275-278).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy