EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Bezbožní se vraždí navzájem

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Bezbožní se vraždí navzájem

„Zavolám proti němu po všech horách mých meče, praví Panovník Hospodin; meč každého proti bratru jeho bude.“ (Ez 38,21)

Bezbožní jsou naplněni lítostí, nikoli pro své hříšné opomíjení Boha a svých bližních, ale proto, že Bůh zvítězil. Bědují, že výsledek je takový jaký je. Nelitují však své bezbožnosti. Kdyby mohli, využili by všech prostředků, jen aby zvítězili. …

Kazatelé i lid poznávají, že neudržovali správný vztah k Bohu. Vidí, že se bouřili proti Původci zcela správného a spravedlivého Zákona. Nedbání božských příkazů dalo vzniknout tisícům pramenů zla, sváru, nenávisti, nepravosti, až se země stala jedním obrovským polem rozepře, jedním semeništěm porušení. Takový pohled se nyní zjevuje těm, kteří odmítli pravdu a rozhodli se hýčkat si blud. Žádný jazyk není schopen vyjádřit, jakou touhu pociťují neposlušní a nevěrní po tom, co navždy ztratili - po věčném životě. Mužové, kterým se svět klaněl pro jejich nadání a výmluvnost, nyní vidí tyto věci v jejich pravém světle. Uvědomují si, co ztratili přestoupením, a padají k nohám těch, jejichž věrností opovrhovali a jíž se vysmívali, a uznávají, že je Bůh miloval.

Lidé poznávají, že byli oklamáni. Obviňují jeden druhého z toho, že je vedl k zahynutí. Avšak všichni se sjednocují v tom, že zahrnují kazatele svými nejtrpčími výtkami. Nevěrní pastýři prorokovali uhlazené, příjemné věci. Vedli své posluchače, aby zrušili Zákon Boží a aby pronásledovali ty, kteří ho zachovávali jako svatý. Nyní tito učitelé ve svém zoufalství uznávají před světem své dílo podvodu. Zástupy jsou naplněny zuřivostí. „Jsme ztraceni!“ volají, „a vy jste příčinou naší zkázy;“ a vrhají se na falešné pastýře. Právě ti, kteří se jim kdysi obdivovali nejvíce, budou nad nimi vynášet nejhroznější kletby. Právě ty ruce, které je kdysi korunovaly vavříny, se pozvednou, aby je zahubily. Meče, které měly zmordovat Boží lid, jsou nyní použity, aby pobily jeho nepřátele. Všude dochází k boji a krveprolévání. (GC 654-656)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy