EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Andělská ochrana v čase soužení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Andělská ochrana v čase soužení

„Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.“ (Iz 26,20)

V den kruté zkoušky (Kristus) řekne: „Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv.“ Jaké jsou to pokoje, kde se mají ukrýt? Je to ochrana Kristova a svatých andělů. V onom čase nebude všechen lid Boží shromážděn na jednom místě. Bude v různých skupinkách a ve všech částech země. (HS 158)

Viděla jsem svaté, jak opouštějí města a vesnice a spojují se dohromady do skupin a žijí na nejopuštěnějších místech. Andělé jim opatřovali jídlo a vodu, zatímco bezbožní trpěli hladem a žízní. (EW 282)

Během noci mi byla ukázána velmi strhující scéna. Zdálo se, že probíhá velký zmatek a vojenský konflikt. Posel od Hospodina stál přede mnou a řekl: „Zavolej členy své domácnosti. Já vás povedu. Pojďte za mnou.“ Vedl mne temným průchodem přes les a dále přes skalní rozsedliny. A řekl: „Zde jsi v bezpečí.“ Byli tam i jiní, kteří byli přivedeni do onoho útočiště. Nebeský posel řekl: „Čas soužení přišel jako zloděj v noci, jak vás o tom Pán varoval. (MS 153, 1905)

V čase soužení, právě před příchodem Kristovým, budou ochráněni spravedliví péčí nebeských andělů. Pro přestupníky Zákona Božího však nebude žádného bezpečí. Andělé pak nebudou moci ochránit ty, kdož nedbají byť jediného z božských přikázání. (PK 513)

V závěrečném údobí pozemské historie bude Pán působit mocně ve prospěch těch, kdož se pevně postaví za pravdu. … Uprostřed času soužení - soužení, jakého nebylo, jakž je národ (Dan 12,1) - budou Jeho vyvolení stát pevně. Satan se všemi svými zástupy zla nebude moci zahubit ani nejslabšího ze svatých Božích. Andělé, kteří vynikají silou, je budou chránit a sám Ten, jehož jméno jest Jehovah, se projeví v jejich prospěch jako „Bůh bohů,“ který je mocen dokonale spasit ty, kdož v Něm skládají svou naději. (dle Žalm 17,7; KJB) (PP 256)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy