EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Andělé mohou přečíst Boží pečeť

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Andělé mohou přečíst Boží pečeť

„A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby škodili zemi a moři, řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž neznamenáme služebníků Boha svého na čelích jejich.“ (Zj 7,2.3)

Všechno ve světě se nachází v neklidu. Národy se hněvají a konají se velké přípravy na válku. Jeden národ osnuje spiknutí proti druhému, jedno království proti druhému. Veliký Boží den se kvapem blíží. Ale i přesto, že národy shromažďují své síly k válce a krveprolévání, je stále v platnosti příkaz daný andělům, aby drželi čtyři větry, dokud nebudou zapečetěni služebníci Boží na svých čelích. (7BC 968)

Čtyři větry budou drženy až do té doby, dokud služebníci Boží nebudou zapečetěni na svých čelích. Potom mocnosti země zmobilizují své síly k poslednímu velkému boji. Jak pečlivě bychom měli využít ten kratičký čas, co ještě zbývá do ukončení naší doby zkoušky! (7BC 968)

Mysli, která není ukázněná, je zapotřebí proměny. … Myšlenky musí být zaměřeny na Boha. Nyní je čas vynaložit vážné úsilí k překonání přirozených sklonů tělesného srdce. (FLB 336)

Právě před tím, než jsme vstoupili do času soužení, jsme všichni obdrželi pečeť živého Boha. Potom jsem viděla, že čtyři andělé přestali držet čtyři větry. A viděla jsem hladomory, epidemie a krveprolití. Národ povstával proti národu a celý svět se nacházel ve zmatku. (7BC 968)

Co je tou pečetí živého Boha, která je umístěna na čelích Jeho lidu? Je to znamení, které mohou přečíst andělé, nikoli však lidé, neboť hubící anděl musí vidět toto znamení vykoupení. Anděl vidí znamení golgotského kříže v synech a dcerách, které Pán přijal za své. Hřích přestoupení Zákona Božího byl odstraněn. Jsou oděni ve svatební roucha a jsou poslušní a věrni všem Božím přikázáním. (7BC 968)

Pán ty, kdož znají pravdu a slovem i činem nejsou poslušní Jeho přikázáním, nesprostí viny. (FLB 336)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy