EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Anděl z 18. kapitoly Zjevení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Anděl z 18. kapitoly Zjevení

„Potom pak viděl jsem jiného anděla sestupujícího s nebe, majícího velikou moc; a země byla osvícena jeho slávou.“ (Zj 18,1; KJB)

Proroctví v 18. kapitole Zjevení se brzy naplní. Během hlásání poselství třetího anděla, „jiný anděl“ má „sestoupit s nebe, mající moc velikou,“ a země má být „osvícena od slávy jeho.“ Duch Páně milostivě požehná posvěcené lidské nástroje tak, že mužové, ženy i dítky otevrou své rty ve chvále a díkůvzdání, naplňujíce zemi známostí Boha a Jeho ničím nepřekonanou slávou, jako vody naplňují moře.

Ti, kteří počátek své důvěry až do konce pevný zachovali (dle Žid 3,14.6), budou usilovně pracovat v době, kdy poselství třetího anděla bude hlásáno velikou mocí. Církev během hlasitého volání, podporována prozřetelnými zásahy svého vyvýšeného Pána, bude rozšiřovat známost spasení (umění spasitelné - Kral. př.) tak hojně, že světlo bude předáno každému městu a městečku. Země bude naplněna známostí spasení. Oživující Duch Boží bude horlivě činné nástroje korunovat úspěchem tak hojně, že světlo přítomné pravdy bude vidět, jak všude září. (RH 13.10.1904)

V tomto období má dojít k řadě událostí, které zjeví, že Bůh je Pánem situace. Pravda bude hlásána jasným, neomylným jazykem. Jako lid musíme připravit cestu Páně za vítězného vedení Ducha svatého. Evangelium musí být podáno ve své čistotě. Proud živé vody se musí ve svém toku prohloubit a rozšířit. Ve všech oblastech, blízkých i vzdálených, budou lidé povoláni od pluhů a od mnoha běžných výdělečných profesí, které značně zaměstnávají mysl, a budou se vzdělávat ve spojení se zkušenými muži. Jak se budou učit pracovat účinněji, budou hlásat pravdu s mocí. Prostřednictvím nejúžasnějších působení božské prozřetelnosti budou hory obtíží vyzdviženy a vrženy do moře. Poselství, které má tak velký význam pro ty, jenž přebývají na zemi, lidé uslyší a pochopí. Budou vědět, co je pravda. Dílo bude postupovat čím dál víc kupředu, dokud celá země nebude varována. A tehdy přijde skonání. (RH 5.7.1906)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy