EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tento člověk přijímá hříšníky

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Tento člověk přijímá hříšníky

(Luk 15,1-10)

Když za Kristem chodili hříšníci, rabíni neskrývali svou nelibost. Řekli: "Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi" (Luk 15,1.2).

Svou výtkou chtěli naznačit, že Kristus se stýká s hříšníky a je netečný k jejich hříchům. Rabíni se v Ježíši zklamali. Proč se muž s tak vznešenou povahou nepřipojí k nim a nepřijme jejich způsoby učení? Proč působí .tak skromně a proč se věnuje všem lidem? Namlouvali si, že kdyby byl pravým prorokem, sjednotil by se s nimi a nezajímal by se o hříšníky, protože si to nezaslouží. Svým čistým životem odsoudil a pobouřil proti sobě tyto strážce společnosti, měl s nimi stálé spory, a přesto věnoval mnoho soucitného zájmu i těm nejopovrhovanějším. Rabíni nesouhlasili s jeho metodami. Považovali se za vzdělané, šlechetné a velmi zbožné, a přesto Kristův příklad odhaloval jejich sobectví.

Hněvali se i proto, že se kolem Ježíše shromažďovali jako pozorní posluchači také lidé, kteří rabíny opovrhovali a vůbec nechodili do synagogy. Zákoníci a farizeové se cítili v přítomnosti Ježíšovy čistoty odsouzeni. Jak je tedy možné, že celníky a hříšníky přitahovala?

Nechápali, že vysvětlení leží právě ve slovech, kterými Krista odsuzovali: "Tento člověk přijímá hříšníky." Lidé, kteří k Ježíši přicházeli, cítili, že v jeho přítomnosti nacházejí vysvobození z hříchů. Farizeové jimi jen pohrdali a odsuzovali je, ale Kristus je přijímal jako děti nebeského Otce. Oni se sice Boží rodině odcizili, ale milující Otec na ně nezapomněl. Protože byli velmi ubozí a hříšní, měl s nimi o to větší soucit. Čím více se od něho vzdálili, tím více po nich toužil a tím větší oběť přinesl pro jejich záchranu.

To všechno mohli učitelé Izraele vyčíst ze svatých spisů, protože se hrdě prohlašovali za jejich vykladače a strážce. Cožpak David, který se dopustil tak hrozného hříchu, nenapsal: "Bloudím jako ztracená ovce, hledej svého služebníka"? (Žalm 119,176). I Micheáš vyjádřil velikost Boží lásky k hříšníku slovy: "Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství" (Mich 7,18).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy