EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Síť - COL 122

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Síť - COL 122

(Mat 13,47-50)

"Království nebeské je jako síť, která je spuštěna do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při konci světa: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů" (Mat 13,47-50).

Spouštění sítě představuje kázání evangelia. Přivádí do církve lidi dobré i zlé. Až skončí dílo evangelia, soud provede rozdělení. Kristus viděl, jak přítomnost falešných bratří v církvi způsobí, že lidé budou o Boží pravdě mluvit nedobře. Když svět uvidí nedůsledný život falešných vyznavačů křesťanství, bude hanobit evangelium. I křesťané mohou klopýtnout, když uvidí, že mnozí nositelé Kristova jména nejsou ovládáni jeho Duchem. Přítomnost takových hříšníků v církvi může vést k nebezpečné domněnce, že Bůh přehlíží jejich hříchy. COL 123 Proto Ježíš Kristus poodhalil budoucnost a ukázal všem, že o budoucím údělu člověka rozhodne jeho povaha, nikoli postavení.

Jak podobenství o koukolu, tak podobenství o síti jednoznačně ukazují, že nikdy nenastane doba, kdy se všichni bezbožní obrátí k Bohu. Pšenice a koukol rostou spolu až do žní. Síť vytáhne na břeh dobré i špatné ryby, teprve tam dojde ke konečnému roztřídění.

Tato podobenství rovněž učí, že po soudu už nebude žádná další zkušební doba milosti. Až skončí dílo evangelia, budou dobří ihned odděleni od zlých. O budoucnosti každého člověka bude rozhodnuto jednou provždy.

Bůh si nepřeje, aby kdokoli zahynul. "Jako že jsem živ, praví Pán, Hospodin - nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ; změňte, změňte své špatné chování! Proč byste měli zemřít?" (Ez 33,11). Po celou zkušební dobu milosti Duch Boží vyzývá lidi, aby přijali dar života. Jen ti budou ponecháni, aby zahynuli, kdo odmítají jeho prosby. Bůh prohlásil, že hřích musí být vyhlazen, protože je to zlo zhoubné pro celý vesmír. Jestliže někdo lne ke hříchu, zahyne při vyhlazování hříchu spolu s ním.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy