EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Perla - COL 115

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Perla - COL 115

(Mat 13,45.46)

Požehnání plynoucí ze zachraňující lásky přirovnává Spasitel k drahocenné perle. Toto své naučení znázorňuje podobenstvím o obchodníkovi, který hledá krásnou perlu a když "objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má, a koupí ji" (Mat 13,45.46). Sám Pán Ježíš je "perlou" nezměrné ceny. V něm přebývá veškerá sláva Otce, plnost božství. On je odlesk Boží slávy a vyjádření podoby Boží osoby. V jeho povaze je patrná velebnost Božích vlastností. Z každé stránky Písma vyzařuje jeho světlo. Spravedlnost Kristova podobně jako čistá bílá perla, nemá vady ani nedostatku. Žádné lidské dílo nemůže zlepšit tento velký a drahocenný Boží daru. V Kristu "jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání" (Kol 2,3). "On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením" (1Kor 1,30). V Kristu máme možnost nalézt uspokojení všech potřeb a tužeb lidského nitra, a to jak těch, které se týkají tohoto světa, tak i toho budoucího. Náš Vykupitel je perla tak drahocenná, že ve srovnání s ním všecko ostatní můžeme považovat za ztrátu. COL 116

Kristus "přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali" (Jan 1,11). Boží světlo zazářilo do temnoty světa, "a tma je nepochopila" (Jan 1,5). Všichni lidé však nezůstali k daru nebes lhostejní. Obchodník v podobenství představuje ty, kteří upřímně touží po pravdě. V různých národech se vyskytovali důslední a přemýšliví lidé, kteří hledali v literatuře a v náboženství pohanského světa to, co by mohli přijmout za poklad svého života. Také někteří Židé hledali něco, co dosud postrádali. Neuspokojeni formálním náboženstvím, toužili po něčem skutečně duchovním a povznášejícím. Učedníci, které si Pán Ježíš vyvolil, patřili mezi tu druhou třídu, a mezi tu prvně zmíněnou se řadí Kornelius a etiopský dvořan. Toužili a modlili se o nebeské světlo a když se seznámili s Ježíšem Kristem, s radostí Jej přijali.

Podobenství nepředstavuje perlu jako dar. Obchodník ji koupil za cenu všeho, co měl. Mnozí lidé se ptají po smyslu tohoto přirovnání, vždyť Písmo hovoří o Ježíši Kristu jako o daru. Kristus je opravdu dar, ale jen pro ty, kdo mu bez výhrad odevzdají celou svou bytost - duši, ducha i tělo. Máme se Kristu odevzdat a ochotně žít životem poslušnosti všech jeho požadavků. Vše, co jsme, všechno naše nadání a schopnosti patří Pánu a máme je zasvětit jeho službě. Jestliže se takto plně odevzdáme Kristu, odevzdá se Kristus se všemi nebeskými poklady nám. Získáme drahocennou perlu.

Spasení je nezasloužený dar, a přesto má být kupován a prodáván. Na trhu, který řídí Boží milost, je drahocenná perla nabízena ke koupi bez peněz a bez placení. Boží milost nabízí ke koupi všechny nebeské hodnoty. COL 117 Na tomto trhu mohou bohatství nebes dosáhnout všichni. Pokladnice klenotů pravdy je otevřena pro všechny. Pán prohlašuje: "Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít." Žádný meč nestřeží průchod těmito dveřmi. Hlasy zevnitř a od dveří volají: Pojď! Spasitel nás upřímně a s láskou zve: "Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl" (Zjev 3,8.18).

Kristovo evangelium je požehnáním, které mohou získat všichni. Spasení mohou dosáhnout nejchudší právě tak jako nejbohatší, nelze je zajistit žádným pozemským bohatstvím. Spasení dosahujeme, když se odevzdáváme Kristu jako jeho vykoupené vlastnictví a když jej dobrovolně posloucháme. Ani nejvyšší vzdělání nemůže samo o sobě přivést člověka blíže k Bohu. Farizeové byli poctěni všemi časnými i duchovními přednostmi. Pyšně se chlubili: "Jsme bohatí, máme všecko, a nic už nepotřebujeme", a přesto byl každý z nich "ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý" (Zjev 3,17). Kristus jim nabízel perlu nesmírné ceny. Pohrdavě ji odmítli přijmout. Pán Ježíš jim musel říct: "Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království" (Mat 21,31).

Spasení si nemůžeme zasloužit. Musíme však o něj usilovat s takovým zájmem a vytrvalostí, jako kdybychom se chtěli pro něj vzdát všeho ostatního na světě.

Musíme hledat perlu nesmírné ceny, ne však na pozemských tržištích a světskými způsoby. Cenu, kterou za ni máme zaplatit, nelze vyčíslit hodnotou zlata a stříbra, protože to patří Bohu. Odložme názor, že nějaké časné nebo duchovní výsady nám mohou zajistit spasení. Bůh od nás požaduje ochotnou poslušnost. Žádá, abychom se vzdali svých hříchů. Pán Ježíš slíbil: "Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn" (Zjev 3,21). COL 118

Někteří lidé vypadají, jako by stále hledali nebeskou perlu. Nechtějí se však plně vzdát svých zlozvyků. Neumírají svému já, aby v nich mohl žít Kristus. Proto drahocennou perlu nenacházejí. Nepřemohli nesvatou ctižádost a lásku k světským lákadlům. Neberou na sebe kříž a nejdou za Kristem po cestě sebezapření a sebeobětování. Jsou téměř křesťany, ale ne úplnými křesťany. Zdá se, že jsou blízko Božího království, ale nemohou do něho vstoupit. Být téměř spasen, ale ne úplně, znamená být ne téměř, ale úplně ztracen.

Podobenství o obchodníku, který hledá drahocenné perly, má dvojí význam: hovoří nejen o lidech, kteří hledají nebeské království, ale také o Kristu, který hledá své ztracené dědictví. Kristus, nebeský obchodník, hledající dobré perly, viděl i v lidstvu, které propadlo hříchu, drahocenné perly. Viděl, že může vykoupit i hříchem zasaženého a zkaženého člověka. Spasiteli jsou dražší lidská srdce, která byla bojištěm, na kterém se odehrával boj se satanem a která zachránil mocí své lásky, než ti lidé, kteří nikdy nepadli. Bůh se nedívá na lidstvo jako na zkažené a bezcenné, dívá se na ně přes Krista a vidí, co by se z něho mohlo stát skrze Jeho spasitelnou lásku .Sebral všechny poklady vesmíru a obětoval je na koupi té perly. Když ji Kristus nalezl, zasadil ji do své koruny. "Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí" (Zach 9,16). "Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním klenotem" (Mal 3,17).

Nejvíce bychom měli přemýšlet o Ježíši Kristu jako o drahocenné perle a o naší výsadě vlastnit tento nebeský poklad. Duch svatý lidem ukazuje drahocennost perly. COL 119 Doba, kdy působí moc Ducha svatého, je v určitém slova smyslu také dobou, kdy můžeme hledat a nalézat nebeský dar. V době Pána Ježíše mnoho lidí slyšelo evangelium, jejich rozum však zatemňovaly falešné nauky, COL 120 a proto ve skromném Učiteli z Galileje nepoznali toho, kterého poslal Bůh. Když po svém nanebevstoupení Ježíš Kristus dosedl v nebi na trůn a začal konat prostřednickou službu, projevilo se to na zemi vylitím Ducha svatého. Duch svatý byl seslán o letnicích. Svědkové Ježíše Krista zvěstovali moc zmrtvýchvstalého Spasitele. Nebeské světlo proniklo do zatemnělých myslí lidí, kteří se nechali oklamat nepřáteli Pána Ježíše. Nyní pochopili, že Kristus byl povýšen na "Vůdce a Spasitele, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů" (Skut 5,31). Viděli ho obklopeného nebeskou slávou s nezměrnými poklady v rukou, aby je propůjčil všem, kdo se přestanou proti němu bouřit. Když apoštolové zvěstovali slávu jednorozeného Božího Syna, na tři tisíce lidí bylo ve svém srdci přesvědčeno. Bylo jim umožněno uvidět sebe takovými jakými byli, hříšnými a znečištěnými zlem, a poznali Ježíše Krista jako svého Přítele a Vykupitele. Mocí Ducha svatého, který spočinul na lidech, byl Kristus vyvýšen a oslaven. Vírou viděli tito věřící v Kristu Toho, který snášel ponižování, utrpení a smrt, aby oni nemuseli zahynout, ale měli věčný život. Duch svatý jim zjevoval Krista a oni si začali uvědomovat jeho moc a majestát. Vírou k němu vztáhli ruce a zvolali: "Věřím".

Pak rozšířili radostnou zvěst o zmrtvýchvstalém Spasiteli až do nejvzdálenějších končin tehdy známého světa. Církev pozorovala, jak do ní ze všech stran přicházeli obrácení lidé. Věřící prožívali nové obrácení. Ke křesťanům se přidávali hříšníci a všichni spolu hledali drahocennou perlu. Splnilo se proroctví, že i slabý bude "podobný Davidovi a dům Davidův ... podobný andělu Hospodinovu" (Zach 12,8). Každý křesťan viděl ve svém bratru projev Boží dobroty a lásky. Dali na první místo společný zájem, ostatní zájmy zatlačil do pozadí společný cíl. Všechna srdce bila v jednom rytmu. Ctižádostí těchto věřících bylo především podobat povaze Ježíše Krista COL 121 a pracovat pro rozšíření jeho království. "Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce ... Veliká moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost" (Skut 4,32.33). "A Pán denně přidával k jejich společenství ty, kteří měli být spaseni" (Skut 2,47). Kristův Duch oživil celou církev, protože našla perlu nesmírné ceny.

Tyto události se mají opakovat a to s ještě větší mocí. Vylití Ducha svatého o letnicích byl raný déšť, pozdní déšť však bude ještě vydatnější. Duch čeká, že o něj budeme žádat a že ho přijmeme. Kristus se má znovu zjevit ve své plnosti skrze moc Ducha svatého. Lidé znovu rozeznají cenu vzácné perly a s apoštolem Pavlem prohlásí: "Vše, čeho jsem si cenil, co jsem pokládal za zisk, za výhodu, ztratilo pro mne svou cenu, a to kvůli Kristu, kterého jsem poznal. A ještě dnes to považuji vše za bezcenné ve srovnání s nesmírným pokladem poznání o Kristu, svém Pánu " (Fil 3,7.8).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy