EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odměna za hledání

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Odměna za hledání

Ať si nikdo nemyslí, že už nemůže dosáhnout vyššího poznání. Hloubku lidského rozumu je možno změřit; díla lidských tvůrců je možno se naučit. Ale ani nejvyšší, nejhlubší a nejširší rozlet naší představivosti nemůže postihnout Boha. Za hranicemi našeho poznání začíná nekonečno. Spatřili jsme pouze záblesk božské slávy, nekonečného poznání a moudrosti. Doposud jsme pracovali jakoby na povrchu dolu, zatímco bohaté a zlaté žíly se nacházejí hluboko pod povrchem. Očekávají jako odměna na toho, kdo bude kopat, aby je nalezl. Šachtu v tomto pomyslném dole musíme prohlubovat stále hlouběji, a výsledkem bude slavný poklad. Pravou vírou se božské poznání může stát lidským poznáním. COL 114

Nikdo, kdo zkoumá Písmo v Duchu Kristově, nezůstane bez odměny. Je-li člověk ochotný nechat se poučit jako dítě, podřizuje-li se plně Bohu, najde v Božím slově pravdu. Kdyby lidé byli poslušní, porozuměli by plánu Boží vlády. Nebesa by jim ke studiu otevřela komnaty milosti a slávy. Lidé by byli úplně jiní než jsou dnes, protože zkoumání pokladu pravdy by je zušlechtilo. Tajemství vykoupení a vtělení Ježíše Krista, jeho smírčí oběť, by pro ně nebyly jen neurčité pojmy, jak je tomu nyní. Nejenom že by je mnohem lépe chápali, ale také by si jich více vážili.

Ve své modlitbě ke svému Otci dal Ježíš Kristus světu naučení, které by se nám mělo vrýt do mysli a do srdce. Řekl: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista" (Jan 17,3). To je pravé vzdělání. Dává člověku sílu. Poznání Otce a Ježíše Krista, kterého Otec poslal, získané vlastní zkušeností, přetváří člověka k Božímu obrazu. Umožňuje mu, aby se ovládal, aby všechny své pudy a vášně podřídil nadvládě rozumu. Činí z člověka skutečné dítko Boží a dědice nebes. Přivádí člověka do styku s moudrostí Nekonečného a otevírá před ním poklady celého vesmíru.

To je poznání, které můžeme získat studiem Slova Božího. Tento poklad může najít každý, kdo je ochotný obětovat všechno, jen aby ho získal.

"Budeš-li volat po vědění a toužit po poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady po něm slídit, pak pochopíš bázeň Hospodinovu a nalezneš poznání Boha" (Př 2,3-5).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy