EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Satanův svod

Dějiny vykoupení


Rejstřík - na začátek na začátek

Satanův svod

VLB: 415 -

Od samého začátku velkého sporu v nebi má satan v úmyslu převrátit zákon Boží. Aby dosáhl tohoto cíle, vzbouřil se proti Stvořiteli, a ačkoliv byl proto vyhnán z nebe, pokračuje v tomto boji na zemi. Cílem, k němuž stále směřuje, je oklamat lidi a svést je k tomu, aby přestupovali zákon Boží. Zda toho dosáhne tím, že lidé převrátí celý zákon, nebo zavrhnou jen jedno z Jeho přikázání, je koneckonců ve svých důsledcích stejné. Kdo hřeší "v jedné věci", zavrhuje tím celý zákon; jeho vliv a jeho příklad jsou na straně hříchu; "stává se vinným proti všem". (Jak 2,10)

Ve snaze uvrhnout Boží přikázání v opovržení převrací satan učení bible, a tím se dostávají bludy do víry tisíců lidí, kteří vyznávají, že věří v Písmo. Poslední velký boj mezi pravdou a bludem je jen posledním bojem dlouhotrvajícího sporu týkajícího se zákona Božího. Do tohoto boje právě vcházíme, do boje mezi zákony lidskými a příkazy Hospodinovými, mezi náboženstvím bible a náboženstvím bajek a tradic.

Síly, které se spojí v tomto boji proti pravdě a spravedlnosti, již nyní silně působí. Svatému slovu Božímu, jež nám bylo odevzdáno za cenu velkého utrpení a prolití krve, se nyní dostává jen malého ocenění. Bible je všem snadno dosažitelná, avšak jen málokdo ji přijímá za skutečného průvodce životem. Nevěra nabývá povážlivého rozsahu, a to ne pouze ve světě, ale i v církvi. Mnozí začínají popírat učení, které je vlastním základem křesťanské víry. Vznešená fakta stvoření, jak je podávají pisatelé vedení Duchem Božím, pád člověka, smíření a věčnou platnost zákona Božího, to všechno prakticky zavrhuje značná část křesťanského světa, buď jako celek, nebo zčásti.

Tím, že zavrhují pravdu, zavrhují lidé jejího Původce. Když pošlapávají zákon Boží, popírají tím moc Zákonodárce. Žádný blud přijatý křesťanským světem se nedotýká opovážlivěji moci nebes, žádný se tak přímo nestaví proti rozumu, žádný není zhoubnější ve svých důsledcích než moderní, rychle se šířící učení, že zákon Boží již není pro lidi závazný. Každý národ má své zákony, které vyžadují respekt a poslušnost; bez nich nemůže existovat žádná vláda. A lze si představit, že Stvořitel nebe a země by neměl zákon, kterým by vládl stvořením, jež stvořil?

Kde se zavrhují božské předpisy, tam se hřích přestává jevit hříšným, tam přestává být spravedlnost žádoucí. Ti, kdož se zpěčují podřídit se vládě Boží, jsou zcela neschopni vládnout si sami. Svým zhoubným učením vštěpují ducha neukázněnosti do srdcí dětí a mladých lidí, kteří od přírody těžko snášejí omezování a výsledkem pak jsou nezákonné, nevázané mravy společnosti. Učení, že lidé nejsou vázáni poslušností požadavků Božích, oslabilo již sílu mravních závazků a otevřelo stavidla, jimiž nepravost zaplavila svět. Nezákonnost, rozmařilost a zvrhlost se na nás valí jako zátopa. Satan působí v rodinách. Jeho korouhev vlaje i v domácnostech údajně křesťanských. Nacházíme v nich závist, podezřívání, pokrytectví, odcizení, spory, hádky, zklamání důvěry, uspokojování smyslných žádostí. Zdá se, že celý systém náboženských zásad a náboženských učení, který má tvořit základ a páteř společenského života, se začal chvět a hrozí mu zhroucení. Nejhorší zločinci, kteří byli uvrženi pro své zločiny do vězení, se často těší takovému zájmu a takové pozornosti, jako kdyby vynikali něčím záviděníhodným. Tisk přináší pobuřující podrobnosti o zločinech a zasvěcuje tím další lidi k páchání podvodů, loupeží a vražd; a satan jásá nad úspěchem svých pekelných plánů. Zahrávání si s neřestmi a nemravnostmi, lehkovážné zabíjení, strašný růst nestřídmosti a nepravosti všeho druhu a všech stupňů by mělo pohnout všemi, kdož se bojí Boha, aby přemýšleli, co se dá dělat, aby se zarazil tento příval zla.

Soudy jsou úplatné. Vládci jsou pohánění touhou po zisku a náklonností k smyslným požitkům. Nestřídmost podlomila schopnosti mnohých, takže satan nad nimi získal téměř úplnou nadvládu. Právníci jsou sváděni, upláceni, klamáni. Korupce převládá všude. Opilství a hýření, vášně, závist, nečestnost všeho druhu se vyskytují mezi těmi, kdož spravují zákony. "Spravedlnost zdaleka stojí; nebo klesla na ulici pravda, a pravost nemá průchodu." (Iz 50,14)

Dělící čára mezi těmi, kteří se prohlašují za křesťany, a bezbožníky se dá dnes vést jen stěží. Členové církve mají v oblibě to, co miluje svět, a rádi se druží se světem. Satan je odhodlán spojit je v jedno společenství a posílit svou věc tím, že všechny vžene do náruče spiritismu. Katolíci, kteří v zázracích vidí znamení pravosti církve, budou mocí konající divy snadno oklamáni; a protestanté, kteří zavrhli štít pravdy, propadnou rovněž klamu. Katolíci, protestanté i světští lidé přijmou jen formu zbožnosti, jež nemá účinnost, a v této jednotě budou spatřovat velké hnutí, jež obrátí svět a uvede dlouho očekávané tisícileté panování Kristovo.

Skrze spiritismus se satan jeví jako dobrodinec lidstva, protože léčí nemoci lidí a předstírá, že zavádí nové, vyšší náboženství; současně však působí jako hubitel. Svým pokoušením strhává množství lidí do záhuby. Nestřídmost otupuje rozum a vzápětí přichází požitkářství, rozbroje a krveprolévání. Satan si libuje ve válkách, neboť války vyvolávají v srdcích nejhorší vášně, a pak strhává své oběti, utápějící se v neřestech a v krvi, na věčnost.

Satan svým andělům řekl, aby vynaložili velké úsilí k šíření lži, kterou řekl poprvé Evě v zahradě Eden: "Nikoli nezemřete smrtí." Když lidé přijali tuto lež a začali věřit, že člověk je nesmrtelný, satan je svedl i k tomu, aby věřili, že hříšník bude žít ve věčných mukách. Tak byla pro satana připravena cesta, aby mohl být činný prostřednictvím svých zástupců, kteří lidem představovali Boha jako pomstychtivého tyrana, který všechny, kteří se Mu nelíbí, hodí do propasti, kde budou věčně snášet Boží hněv. Bůh je představován jako Ten, kdo se na ně shora spokojeně dívá, zatímco oni trpí velkými bolestmi a svíjejí se ve věčných mukách. Satan věděl, že kdyby tento blud byl přijat, pak by mnozí Boha spíše nenáviděli namísto toho, aby Jej milovali a uctívali. Mnozí budou zase svedeni k tomu, aby věřili, že hrozby, o nichž hovoří Boží slovo, se nesplní doslovně, protože by se to neshodovalo s Božím charakterem, neboť Bůh je shovívavý a laskavý a nebude věčně mučit bytosti, které stvořil.

Satan svádí lidi i k takovému extrému, aby zcela přehlíželi Boží spravedlnost i pohrůžky, o nichž hovoří Boží slovo, a aby si mysleli, že Bůh je samá milost, takže nikdo nebude trestán, ale všichni, svatí i hříšníci, budou nakonec spaseni a dostanou se do Jeho království.

Jelikož bludy o nesmrtelnosti duše a nekonečných mukách jsou velmi populární, satan toho využívá a jinou třídu lidí vede k tomu, aby bibli nepovažovali za inspirovanou knihu. Tito lidé si myslí, že v bibli je mnoho dobrých věcí, ale nedůvěřují jí a ani si ji neoblíbili, protože obsahuje učení o věčném trápení.

Jinou třídu satan vede ještě dále. Tito lidé dokonce popírají i Boží existenci. Jestliže Bůh dovolí, aby jedna část lidské rodiny snášela po celou věčnost hrozná muka, pak se to neshoduje s Boží povahou, jak je popsána v Bibli. Proto nevěří bibli ani jejímu autoru a smrt pokládají za věčný spánek.

Existuje ještě jedna třída, k níž patří lidé, kteří jsou bázliví a ostýchaví. Ty satan svádí ke hříchu, a když zhřeší, pak je přesvědčuje, že odplatou za hřích není smrt, ale život v hrozných mukách, který trvá nekonečnou věčnost. Když satan těmto lidem zveličuje hrůzy nekonečného pekla, ovládne jejich myšlení a tito lidé pak ztrácejí rozum. Pak se satan a jeho andělé radují a nevěřící i ateisté svalují všechnu vinu na křesťanství. Prohlašují, že toto zlo je přirozeným důsledkem víry v bibli i jejího autora, i když to jsou ve skutečnosti následky přijetí oblíbených bludů.

Jen Písmo je zárukou

Viděla jsem, že nebeské zástupy byly rozhořčeny, když viděly toto satanovo drzé jednání. Tázala jsem se, proč byly dovoleny všechny tyto podvody a svody, které mají tak zhoubný vliv na lidskou mysl, když Boží andělé mají takovou moc, že dostali-li by rozkaz, snadno by zničili satanovo dílo. Potom jsem viděla, že Bůh věděl, že satan využije všech svých schopností, aby zničil lidstvo. Proto nechal napsat své Slovo, v němž jasně vyložil své záměry s lidským pokolením, takže ani nejslabší člověk nemusí bloudit. Od té doby, co dal lidem své Slovo, pečoval o to, aby satan, jeho andělé nebo kdokoliv z jeho služebníků či zástupců nemohli tuto knihu zničit. I když jiné knihy mohou být zničeny, Jeho Slovo je nezničitelné. V poslední době, kdy se satanovy klamy budou rychle šířit, bible bude tak rozšířena, že každý, kdo si to bude přát, ji bude moci vlastnit, a pokud bude chtít, může se každý sám vyzbrojit proti satanovým svodům a jeho falešným zázrakům.

Viděla jsem, že Bůh má velkou péči o své Slovo. A přece, když zpočátku existovalo jen několik opisů, našli se vzdělaní lidé, kteří v některých případech změnili některá slova, protože si mysleli, že je tím učiní srozumitelnější. Ve skutečnosti však zatemnili to, co bylo jasné a srozumitelné, protože svá slova formulovali podle svých ustálených názorů, jež se opíraly o tradice. Viděla jsem, že Boží slovo tvoří dokonalý celek, jehož jedna část je vázána s druhou a obě se navzájem objasňují. Ti, kteří opravdově hledají pravdu, nemusí bloudit, protože nejen slovo Boží nám jasně a zřetelně osvětluje cestu života, ale Duch svatý je průvodcem na cestě zjevené v tomto Slově.

Viděla jsem, že Boží andělé nikomu nic nevnucují. Bůh předkládá člověku život i smrt. Člověk si musí vyvolit sám. Mnozí touží po životě, ale stále kráčejí po široké cestě. Lidé raději volí vzpouru a nechtějí se podřídit vládě Stvořitele, přestože je milosrdný a plný slitování, což plně bylo projeveno v obětování Božího Syna za naše přestoupení. Kdo nechce přijmout za tak nesmírnou cenu vykoupené spasení, sám na sebe uvádí potrestání. Viděla jsem, že Bůh je neuzavře v pekle, aby snášeli věčná muka, ani je nevezme do nebe. Byli-li by totiž přivedení k čistému a svatému zástupu, cítili by se velmi nešťastní. Bůh hříšníky zničí zcela tak, jako kdyby nikdy neexistovali. Tím bude spravedlnosti učiněno zadost. Bůh stvořil člověka z prachu země; a tím, že neposlušní a bezbožní budou nakonec stráveni ohněm, znovu budou obrácení v prach. Viděla jsem, že tato Boží spravedlnost a slitování povede všechny k tomu, že budou obdivovat Boží charakter a uctívat Jeho svaté jméno. Po vyhlazení bezbožníků ze země všechny nebeské zástupy zvolají: "Amen"!

Satan se s uspokojením dívá na ty, kteří vyznávají Kristovo jméno, a přece setrvávají v jeho vymyšlených svodech. Neustále vymýšlí další nové bludy a jeho schopnosti a dovednosti v tomto směru stále vzrůstají. Své zástupce - papeže a kněze - navádí, aby se sami vyvyšovali a pobuřovali lidi, aby tvrdě pronásledovali a hubili ty, kteří nechtějí přijmout jeho bludy. Ó, jaká utrpení a jakou duševní úzkost museli prožít Ježíšovi následovníci! Andělé vše pečlivě ve svých knihách zaznamenávali. Andělům, kteří přisluhovali trpícím svatým, satan se svými zlými anděly vychloubačně říkali, že všichni mají být pobiti, takže na zemi nebude ani jediného pravého křesťana. Viděla jsem, že v této době byla Boží církev čistá. Nehrozilo nebezpečí, že by se do ní vtlačili lidé s převráceným srdcem, zlí a pokrytečtí, protože pravým křesťanům , kteří měli odvahu vyznat svou víru, hrozilo nebezpečí, že budou mučeni krutými způsoby, jaké vymysleli satan a jeho andělé a vnukli je do myšlení lidí.

Spiritismus

Učení o nesmrtelnosti duše připravilo cestu modernímu spiritismu. Je-li mrtvým dovoleno vstoupit v přítomnost Boha a svatých andělů a jsou-li obdařeni poznáním, jež zdaleka přesahuje poznání, jež měli předtím, proč by se pak nemohli vrátit na zemi, aby osvěcovali a poučovali žijící? Když se duchové mrtvých, jak učí bohoslovci, vznášejí nad svými přáteli na zemi, proč by pak nemohli vcházet s nimi ve styk, varovat je před zlem nebo je utěšovat v jejich žalu? Jak mohou ti, kdož věří ve vědomí člověka po smrti, zavrhovat to, co jim osvícení duchové sdělili jako božské světlo? Je to způsob, pokládaný za svatý, jehož satan používá k uskutečnění svých úmyslů. Jako poslové ze světa duchů se objevují padlí andělé, kteří provádějí satanovy rozkazy. Kníže zla předstírá, že přivádí živé ve styk s mrtvými, místo toho však vykonává na jejich mysl čarovný vliv.

Satan má moc předvést lidem zjev jejich zesnulých přátel. Tento podvod je naprosto dokonalý; jejich vzhled, slova, hlas, všechno je předvedeno s podivuhodnou přesností. Mnohým se dostává potěchy v ujištění, že jejich milovaní se těší požehnání nebes, a aniž mají podezření, že jim tím hrozí nebezpečí, poskytují sluchu "svůdným duchům a naukám ďábla".

Když jsou svedeni, aby uvěřili, že mrtví se opravdu vracejí, aby s nimi vešli ve styk, předvede jim satan takové, kteří zesnuli nepřipraveni. Tito pak tvrdí, že jsou v nebi šťastni, že tam dokonce zaujímají vysoká postavení, a tak se šíří blud, že mezi spravedlivými a bezbožnými se nečiní žádný rozdíl. Tito zdánliví návštěvníci ze světa duchů pronášejí někdy výstrahy a varování, jež se pak ukáží jako správné. Když tím získají důvěru, šiří potom učení, jež přímo podkopává víru v Písmo svaté. Předstírají hluboký zájem o blaho svých přátel na zemi a namlouvají jim nejnebezpečnější bludy. To, že někdy říkají pravdu a někdy mohou předpovědět budoucí události, dává jejich výpovědím zdání spolehlivosti, proto mnoho lidí ochotně přijímá jejich falešné učení a slepě mu věří, jako by to byly nejsvětější pravdy bible. Zapomínají na zákon Boží, pohrdají duchem milosti, krev smlouvy pokládají za něco nesvatého. Duchové popírají božskou povahu Kristovu a sebe vyvyšují na roveň Boha. Tak pod novým pláštíkem pokračuje arcibuřič ve svém boji proti Bohu, který začal v nebi a který je veden na zemi již téměř šest tisíc let.

Mnozí lidé se pokoušejí vysvětlit si spiritistické projevy tím, že je zcela pokládají za podvod a připisují je obratnosti media. Je sice pravda, že za pravý projev je často vydáván trik, avšak existují také výrazné projevy nadpřirozené moci. Tajemné klepání, jímž začal moderní spiritismus, nebylo výsledkem lidské obratnosti nebo šalby, nýbrž přímým dílem zlých andělů, kteří tím zavedli jeden z nejúspěšnějších klamů, které hubí duše. Mnozí lidé jsou svedeni tak, že nejprve věří, že spiritismus je pouhým podvodem, který vymyslil člověk; když se však blíže seznámí s jeho projevy, jež pak musejí pokládat za nadpřirozené, jsou ohromeni a svedeni k tomu, že v nich vidí projev velké mocí Boží.

Tito lidé zapomínají na svědectví Písma svatého o divech, jež působí satan a jeho pomocníci. Satanova pomoc umožnila kouzelníkům faraonovým, aby napodobili dílo Boží. Pavel tvrdí, že před druhým příchodem Kristovým se ukáži podobné projevy satanské moci. Příchodu Kristovu bude předcházet působení satanovo - "samá lživá moc a znamení a div, samý klam nepravosti". (2Tes 2,9.10) A apoštol Jan líčí moc konající divy, která se projeví v posledních dnech, a prohlašuje: "Činí velké zázraky, dokonce dokáže, aby i oheň sestupoval z nebe na zem před lidmi. Mate obyvatele země těmi zázraky, jež je mu dáno konati." (Zj 13,13.14) Zde nejsou předpověděny pouhé podvody. Lidé jsou klamáni zázraky, které satanovi pomocníci mohou konat, nejen předstírat, že je konají.

Čarodějnictví v moderním pojetí

Čarodějnictví jako takové je dnes v opovržení. Představa, že by se člověk mohl stýkat se zlými duchy, je považována za báchorku z dávných dob. Ke spiritismu se přiklánějí statisíce, ba miliony lidí, kteří mají možnost ovlivňovat vědecké kruhy, pronikli do církví, do zákonodárných sborů i na dvory panovníků. Tento obrovský blud je jen oživené čarodějnictví pod novým pláštíkem, jež bylo dříve odsouzené a zakázané.

Satan nyní šálí lidi, jako ošálil Evu v ráji, když jí lichotil a roznítil v ní touhu po zapovězeném poznání a po sebepovznesení. Tato zla, jimž sám podlehl, způsobila jeho pád, a proto se nyní pokouší těmito zly přivést lidi do záhuby. "Budete jako bohové", praví, "vědouce dobré i zlé". (1Moj 3,5) Avšak moudrost nabízenou spiritismem popisuje apoštol Jakub slovy: "Není to moudrost s hůry sestupující, ale jest zemská, smyslná, ďábelská." (Jak 3,15)

Kníže temnosti má mimořádné schopnosti a dovede mistrně přizpůsobit svá pokušení podle okolností a vzdělání lidí. Používá všech nečestností a způsobů jak oklamat, jen aby získal vládu nad lidmi, může toho však dosáhnout jedině tehdy, jestliže dobrovolně podlehnou jeho pokušením. Kdo se dostane do jeho moci tím, že podléhá svým špatným povahovým sklonům, málokdy si dovede představit, jak skončí. Pokušitel z něj udělá lidskou trosku a pak ho využije k tomu, aby zničil i ostatní.

Nikdo nemusí být podveden

Nikdo nemusí podlehnout svodům spiritismu. Bůh dal světu dostatečné poznání, aby mohl poznat připravenou léčku. Kdyby už nebyl poskytl další důkazy, musí křesťanovi stačit to, že duchové nerozlišují mezi spravedlností a hříchem, mezi povahově neposkvrněnými následovníky Krista a nejzkaženějšími služebníky satana. Tím, že satan hovoří o nečestných lidech, jako by byli v nebi ve vysokém postavení, před světem vlastně prohlašuje: Nejde o to, jestli jste zkažení, nezáleží na tom, jestli věříte v Boha a v bibli. Žijte, jak chcete, nebe je vaším domovem. Učitelé spiritismu skutečně hlásají: "Každý, kdo činí zlé, líbí se Hospodinu a v těch on libost má, aneb: Kde jest Bůh soudu? (Mal 2,17) Slovo Boží praví: "Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu." (Iz 5,20)

Tito lživí duchové líčí apoštoly tak, jako by jednali právě opačně, než jak psali pod vnuknutím Ducha svatého, když ještě byli na zemi. Popírají božský původ bible, a tím berou základ křesťanovy naděje a zhasínají světlo, jež osvěcuje cestu do nebe. Satan přesvědčuje svět, aby uvěřil, že bible je pouhou smyšlenkou nebo přinejmenším knihou, jež se hodila nanejvýš pro naše předky, kterou však lze nyní brát na lehkou váhu nebo kterou lze jako něco zastaralého odložit. A náhradou za slovo Boží nabízí duchovní projevy. To je prostředek, který je zcela pod jeho vládou; tím způsobem může učinit, aby svět věřil tomu, čemu satan chce, aby věřil. Knihu, která bude soudit jej a jeho následovníky, odsouvá stranou, právě tam, kde ji chce mít; ze Spasitele světa dělá obyčejného člověka. A jako římské stráže, které střežily hrob Ježíšův, šířily lživou zprávu, kterou je nechali šířit kněží a starší, aby potřeli zprávy o Kristově vzkříšení, tak se přívrženci spiritistických projevů pokoušejí vzbudit zdání, že v životě našeho Spasitele není nic podivuhodného. Snaží se tak zatlačit Ježíše do pozadí, aby pak mohli upoutat pozornost na své divy a prohlašovat, že jejich divy zdaleka překonají činy Kristovy.

Prorok Izaiáš praví: "Jestliže by vám pak řekli: Dotazujte se na hadačích a věštcích, kteří šepci a šveholí, rcete: "Nemá-liž se lid na Bohu svém dotazovati? K mrtvým liž místo živým má se utíkati? K zákonu a svědectví! Pakli nechtí, nechať mluví vedle slova toho, v němž není žádné záře." (Iz 8,19.20) Kdyby lidé uznali jasnou biblickou pravdu o tom, že mrtví nic nevědí, poznali by v tvrzeních a projevech spiritismu satanovo působení, jeho moc, znamení a klamné divy. Místo aby se vzepřeli smyslným radostem a vzdali se hříchů které mají v oblibě, většina z nich zavírá své oči před světlem, nedbají na varování, ženou se dál do satanových nástrah a stávají se jeho kořistí. "Protože lásky k pravdě nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodu, aby věřili lži." (2Tes 2,10.11)

Ti, kdo se stavějí proti učení spiritismu, jsou napadání, a to nejen lidmi, ale i satanem a jeho anděly. Dali se totiž do boje s knížectvími a mocnostmi temnoty a zlými duchy na výsostech. Když je satan zatlačován mocí nebeských poslů, nechce ztratit ani kousek získané půdy. Lid Boží se může proti němu postavit stejným způsobem, jak to udělal náš Spasitel: "Psáno jest!" Satan může citovat bibli, jak to činil v Kristově době, postavit její učení do falešného světla a podpořit tak své bludy. Avšak jasné biblické výroky nám budou v každém boji mocnou oporou.

Kdo chce obstát ve chvílích nebezpečí, musí pochopit biblické svědectví o podstatě člověka a stavu po smrti, neboť v nejbližší době budou mnozí vystaveni ďábelským duchům, kteří budou zosobňovat jejich milované příbuzné i přátele a budou šířit velmi nebezpečné bludy. Tito budou usilovat vetřít se do naší přízně a různými zázraky prosadit své plány. Musíme být připraveni odporovat jim biblickou pravdou, že mrtví už nevědí o ničem a ti, co tvrdí cokoli jiného, jsou ďábelští duchové.

Satan se dlouho připravoval na své závěrečné tažení k oklamání světa. Základy pro své dílo již položil v Edenu, když ujišťoval Evu: "Nikoli nezemřete smrtí, ...v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše, a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé." (1Moj 3,4.5) Nepřetržitě se připravoval na svůj závěrečný triumfální blud - rozšíření spiritismu. Dosud se mu nepodařilo rozvinout svůj plán, ale podaří se mu to v závěrečné době, kterou má vyměřenou, a svět bude vehnán do zástupů oklamaných. Jsou ukolébáni do stavu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a z tohoto stavu se probudí a vystřízliví až při vylití hněvu Božího.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy