EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Předmluva

Dějiny vykoupení


Rejstřík - na začátek na začátek

Předmluva

Bylo mnoho neosvětlených témat, na něž sestra E.G.Whiteová - jako Bohem vyvolený nástroj - obdržela od Pána na počátku své působnosti zvláštní světlo pro adventní lid. Na prvním místě těchto otázek se nalézá věc konfliktu mezi dobrem a zlem, jaký vznikl ve chvíli pádu Lucifera v nebi a člověka na zemi a který bude trvat během celé doby zkoušky až do chvíle druhého příchodu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, založení Jeho království a obnovení země.

V roce 1858 bratr i sestra Whiteovi brali účast v určitém shromáždění v Livetťs Grove ve státě Ohio (USA). Sestra Whiteová zde obdržela vidění, jež se týkalo mnohých problémů velmi vážných pro církev ostatků. O tomto vidění později napsala: "V Lovetťs Grove bylo mi podruhé ukázáno téměř vše, co jsem viděla ve vidění již před deseti lety, a sice velký, věky trvající boj mezi Kristem a satanem. Obdržela jsem rovněž pověření, abych o něm napsala" ("Náčrt z života E.G.Whiteové", s. 162). Tato vidění o velkém sporu a boji mezi Kristem a Jeho anděly z jedné a satanem a jeho anděly z druhé strany, byla ve své době publikována ve třech malých dílech pod názvem "Duchovní dary".

Tato otázka byla sestře Whiteové důkladně objasněna a v roku 1870 se rozhodla vydati v širokém měřítku tuto nádhernou a důležitou zvěst o dějinách vykoupení, jež se rovněž brzy ukázala ve čtyřech dílech pod názvem: "Duch proroctví".

V míře, v jaké plynul čas, dostávala sestra Whiteová stále více vidění. Mezi členy církve i mezi lidmi jiných vyznání vzrůstal zároveň zájem o knihy publikující tato vidění. Proto sestra Whiteová znovu vydala sérii knih na toto téma a obohatila je mnohým cenným novým materiálem. Tímto způsobem vzniklo pět velkých knih známých jako "Série Velkého sporu", obsahující následující tituly: "Patriarchové a proroci", "Proroci a králové", "Touha věků", "Skutky apoštolů" a "Velký spor" (VLB), o celkovém počtu přes 3500 stran tisku. Tato díla splňují významnou roli v hlásání sboru i světu o předivném plánu vykoupení lidstva a o rozhodnutí Božím v provedení svých záměrů spojených se stvořením člověka.

Během let začal být pociťován v církvi citelný nedostatek vydání, jež by obsahovalo ve zkrácené formě všechna témata obsažená ve shora jmenovaných dílech tak, aby bylo možno v jediné knize uvést všechny důležité body úchvatných dějin vykoupení, tak jak byly sestře Whiteové ve viděních zjeveny. Tento nedostatek má uspokojit tato kniha "Dějiny vykoupení", obsahující vybrané a podle originálního plánu autora uložené části stručných opisů ve formě, v jaké byly publikovány v dávnějších vydáních.

V původním textu originálu až na malé gramatické změny, k jakým došlo v angličtině během údobí 75 let, jež uplynuly od doby napsání těchto děl až do přítomné doby jejich vydání, nebyly učiněny žádné úpravy.

Vroucím přáním vydavatelů je, aby tato kniha pojednávající o vykupitelském díle v Ježíši Kristu přinesla útěchu a povzbuzení všem poutníkům do Božího království.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy