EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Čas Jákobova soužení

Dějiny vykoupení


Rejstřík - na začátek na začátek

Čas Jákobova soužení

Viděla jsem svaté opouštěti města i vesnice a sdružovati se. Oni se uchýlili na osamělá místa. Andělé jim opatřovali jídlo i pití, zatímco bezbožní trpěli hladem i žízní. Potom jsem viděla muže, kteří měli ve svých rukou správu země, jak se radí, a satan se svými padlými anděly stáli kolem nich a řídili jimi. Viděla jsem písemnou zprávu, jež byla v opisech rozšiřována po celém světě, dle níž se lidu dovolovalo, aby po určité době usmrtili ty svaté, kteří se nevzdali své zvláštní víry, kteří neupustili od soboty a nezachovávali místo ní první den týdne. Avšak svatí byli v této hodině zkoušky klidní a rozvážní, oni plně důvěřovali svému Bohu a spoléhali na Jeho zaslíbení, že jim bude způsobena cesta k úniku.

Na některých místech se zlí lidé vrhli na svaté ještě dříve, než nastal čas k tomu ustanovený, aby je zahubili. Avšak andělé v podobě vojáků bojovali za ně. Satan si přál být první, kdo bude hubit svaté Nejvyššího; Pán Ježíš však rozkázal svým andělům, aby nad nimi bděli. Bůh chtěl býti ctěn tím, že před všemi pohany učinil smlouvu s těmi, kteří zachovávali Jeho zákon, a Pán Ježíš bude oslaven proměněním svých věrných, kteří tak dlouho na Něho čekali, aniž by okusili smrti.

Brzy jsem uviděla, jak svatí trpěli velikou úzkostí. Zdálo se, že byli obklíčeni zlými obyvateli země. Kamkoli pohlédli, všecko bylo proti nim. Někteří se již začali obávat, že Bůh je nakonec přece jen opustil a že musí zahynouti rukama bezbožných. Kdyby však mohly býti jejich oči otevřeny, byli by viděli, že andělé Boží je obklopovali. Potom přišlo množství rozhněvaných bezbožníků spolu se sběří zlých andělů, kteří bezbožné nabádali k tomu, aby svaté zahubili. Než by se však bezbožníci mohli přiblížit k lidu Božímu, museli by nejdřív projíti množstvím mocných, svatých andělů. To však pro ně nebylo možné. Boží andělé způsobili, že bezbožné množství zlých lidí muselo ustoupit a stejně tak i zlí andělé, kteří je ponoukali.

Volání po vysvobození

To byl čas hrozné úzkosti pro svaté. Dnem i nocí volali k Bohu o vysvobození. Podle zevního zdání to vypadalo, že pro ně není žádné možnosti, aby mohli nějakým způsobem ujíti. Bezbožní se už počali radovat a volali: "Proč vás již nevysvobodí váš Bůh z našich rukou? Proč nevystoupíte vzhůru do nebe a nezachováte tak svůj život?" Ale svatí na ně nedbali. Podobně jako Jákob i oni zápasili s Bohem. Svatí andělé dychtili po tom, aby mohli zasáhnout a je vysvobodit, ale museli ještě trochu počkat; lidu Božímu bylo usouzeno vypíti kalich utrpení a býti pokřtěni křtem. Andělé plnili věrně svůj úkol a bděli stále nad nimi. Bůh nestrpěl, aby se mezi pohany činila potupa Jeho jménu. Nadešel téměř čas, v němž Bůh chtěl zjeviti svou velikou moc a vysvoboditi slavně své svaté. On k slávě svého jména vysvobodí každou duši, která na Něj trpělivě očekávala a jejíž jméno bylo zapsáno v knize života.

Byl mi připomenut věrný Noé. Když se příval deště spustil na zem a nastala potopa, Noé i jeho rodina byli již v korábu v bezpečí, uzamčeni Bohem. Noé věrně varoval obyvatele předpotopního světa, zatím co oni se mu posmívali a tupili jej. Když se však vody počaly vylévat na zemi a oni jeden za druhým tonuli, pohlíželi na koráb, kterému se tolik posmívali a šprýmovali, jak nyní pluje bezpečně na vodách a chová v sobě věřícího Noéma s jeho rodinou. Viděla jsem, že stejným způsobem bude zachován lid Boží, který věrně varoval svět před příchodem Božího hněvu. Bůh nestrpí, aby bezbožní zahubili ty, kteří očekávali, že budou vzati na nebesa a nechtěli se na jejich příkaz klaněti šelmě, jejímu obrazu a přijmout její znamení. Viděla jsem, že kdyby bylo bezbožným dovoleno zahubit svaté, bylo by to velkým potěšením pro satana a jeho zástupy zlých andělů i pro všechny, kdo nenávidí Boha. Jaký by to byl pro satana triumf, kdyby v posledním zápase získal moc nad těmi, kteří tak dlouho čekali, aby uviděli Toho, kterého milovali! Ti, kteří se vysmívali myšlence, že by svatí měli vstoupit na nebesa, uvidí na vlastní oči, jak Bůh pečuje o svůj lid a uzří jejich slavné vysvobození.

Když svatí odešli z měst a vesnic, bezbožní je pronásledovali a snažili se je zabít. Avšak meče pozvednuté proti věrnému Božímu lidu se lámaly a padaly k zemi jako stébla slámy. Andělé Boží chránili svaté, kteří dnem i nocí volali o vysvobození. I uslyšel Bůh jejich volání.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy