EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Tvůrcové domova (MH 356 - 362)

Cesta ke zdraví


Rejstřík - na začátek na začátek

Tvůrcové domova (MH 356 - 362)

MH 356 Ten, který dal Adamovi Evu za životní partnerku, vykonal svůj první zázrak na svatební hostině. Kristus totiž zahájil svou veřejnou službu ve svatební síni, kde se spolu radovali přátelé a příbuzní. Tím potvrdil manželství a uznal ho za instituci, kterou sám založil. Nařídil, aby se muž a žena spojili v úzký svazek a vytvořili rodinu, jejíž členové, ozdobeni ctí, budou uznáni za členy nebeské rodiny.

Kristus poctil manželský svazek také tím, že jej učinil symbolem vztahu mezi sebou a svými vykoupenými. On sám je ženich a jeho nevěstou je církev, o níž jako o své vyvolené říká: "Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není." (Pís 4,7)

Kristus si "zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil, ... aby byla svatá a bezúhonná... Proto i muži mají milovat své ženy." (Ef 5,25-28)

Rodinný svazek je nejtěsnější, nejněžnější a nejposvátnější ze všech svazků na zemi. Je určen k tomu, aby byl požehnáním lidstvu. Je k prospěchu všude, kde je manželská smlouva uzavírána rozumně, v Boží bázni a s patřičným uvědoměním si zodpovědností, které z ní vyplývají.

MH 357 Ti, kdo chtějí uzavřít sňatek, by měli uvažovat o tom, jaká bude rodina, kterou hodlají založit, a jaký bude mít vliv. Až se stanou rodiči, bude jim projevena plná důvěra. Na nich bude do velké míry záviset štěstí jejich dětí už nyní, ale i v budoucnosti. Do značné míry rozhodují o tom, jakou tělesnou a mravní úroveň budou mít jejich děti. Na tom, jaká je rodina, závisí stav společnosti. Vliv každé rodiny rozhodne o tom, zda bude společnost vzkvétat nebo upadat.

Výběr životního partnera má být takový, aby umožnil co nejlepší rozvoj tělesných, duševních a duchovních sil a bylo zajištěno štěstí rodičů i dětí. Blaho rodičů i dětí způsobí, že mohou být požehnáním svým bližním a žít ke cti svého Stvořitele.

MH 358 Než převezmou odpovědnosti spojené s manželstvím, měli by si mladí muži a mladé ženy osvojit takové praktické znalosti a dovednosti, které by je připravily na jejich povinnosti a úkoly. Mladí lidé by neměli být podporováni v tom, aby vstupovali do manželství příliš brzy. Tak důležitý a dalekosáhlý vztah, jakým je i manželství, by se neměl uzavírat ukvapeně, bez dostatečné přípravy, dříve, než se rozvinou duchovní a tělesné síly.

Partneři nemusí být bohatí, měli by však být zdraví. Zdraví je daleko větším požehnáním než bohatství. Zpravidla by také mezi nimi neměl být velký věkový rozdíl. Zanedbání tohoto pravidla může vážně ohrozit zdraví mladšího z nich. A děti jsou pak také často okradeny o tělesnou a duševní sílu. Starší rodiče jim nemohou poskytnout takovou péči a nemohou jim být takovými společníky, jak to jejich mládí vyžaduje. Smrt pak může děti připravit o otce nebo matku právě v době, kdy nejvíce potřebují lásku a vedení.

Opravdu dobré manželství lze vytvořit jen tehdy, když oba dva partneři skutečně milují a poslouchají Krista. Láska mezi lidmi by měla čerpat sílu k vytvoření co nejtěsnějšího manželského svazku z Boží lásky. Jen tam, kde vládne Kristus, může být hluboká, pravá, nesobecká láska.

Láska je vzácný dar, který dostáváme od Krista. Čistá, svatá láska není pocit, ale zásada. Ti, kdo jsou vedeni pravou láskou, nejsou ani nerozumní, ani slepí. Poučeni Duchem svatým, milují Boha nade všechno a své bližní jako sebe sama.

MH 359 Ti, kdo se hodlají oženit nebo vdát, ať pečlivě zvažují každý cit a všímají si každého povahového rysu u toho, s nímž zamýšlejí spojit svůj život. Ať se každý krok k uzavření manželství vyznačuje skromností, prostotou, upřímností a vážným úmyslem líbit se Bohu a žít k jeho cti. Manželství ovlivňuje život na tomto světě a nese s sebou důsledky pro věčný život. Upřímný křesťan nedělá žádné plány, které Bůh nemůže schválit.

Máte-li bohabojné rodiče, hledejte radu u nich. Sdělte jim své naděje a své plány. Poučte se z jejich životních zkušeností a ušetříte si mnoho bolestí. Především učiňte svým rádcem Krista. Přemýšlejte o jeho slovu s modlitbou.

Pod takovým vedením ať se mladá žena rozhodne vzít si za životního partnera toho, kdo má ryzí, mužné povahové rysy, kdo je pilný, usilovný a čestný, kdo miluje Boha a bojí se ho. Mladý muž pak ať hledá takovou partnerku, která by stála po jeho boku, která je schopna nést svůj díl životních břemen, jejíž vliv ho zušlechtí a zjemní a která ho svou láskou učiní šťastným.

"Prozíravá žena je od Hospodina." (Př 19,14) "Srdce jejího muže na ni spoléhá... Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý život... Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš." (Př 31,11. 12.26-29) Ten, kdo získá takovou ženu, "našel dobro a došel u Hospodina zalíbení" (Př 18,22).

Pozdější zkušenosti v manželství

MH 360 I když mladí lidé vstupují do manželství po pečlivé a zralé úvaze, je jen málo párů dokonale spojeno ve chvíli, kdy je skončen svatební obřad. Skutečná jednota obou lidí v manželství je dílem pozdějších let.

Když se totiž sezdaný pár setká s těžkostmi a starostmi, které život přináší, zmizí romantické představy, které tak často provázejí uzavření manželství. Muž a žena poznávají povahu svého partnera tak, jak to nebylo možné před manželstvím. To je nejkritičtější období jejich společného života. Štěstí a existence jejich celého budoucího života závisí na tom, nastoupí-li nyní správný směr. Často najdou jeden u druhého netušené slabiny a kazy. Avšak ti, kdo se mají opravdu rádi, najdou také dobré vlastnosti u svého partnera, o nichž dosud nevěděli. Všichni by měli hledat a objevovat raději přednosti než vady. Náš vlastní postoj a ovzduší kolem nás často určuje to, co nám bude z druhého odhaleno. Mnozí pokládají projev lásky za slabost a zachovávají rezervovanost, která druhé odpuzuje. Takové ovzduší zmrazuje lásku. Jsou-li společenské potřeby a něžné pozornosti potlačovány, láska uvadá a srdce pustne a chladne. Této chyby bychom se měli vyvarovat. Láska nemůže dlouho vydržet, když se neprojevuje. Nenechte srdce toho, kdo je s vámi spojen, strádat nedostatkem lásky a vlídnosti.

Život v lásce

I když snad přijdou potíže, zmatky a nesnáze, neměl by manžel nebo manželka přemýšlet o tom, že jejich spojení je omyl nebo zklamání. Rozhodněte se, že budete jeden druhému vším. Buďte jeden k druhému pozorní jako dříve. Vždy se vzájemně povzbuzujte v životních problémech. Přemýšlejte, jak obšťastnit jeden druhého. Milujte se navzájem. Buďte k sobě trpěliví. Pak manželství nebude znamenat konec lásky, ale bude vlastně jejím začátkem. Teplo pravého přátelství, láska, která poutá srdce k srdci, je předchutí nebeské radosti.

MH 361Kolem každé rodiny je posvátný kruh, který by měl zůstat neporušený. Do tohoto kruhu nemá právo vejít nikdo další. Ani manžel, ani žena by neměli dovolit nikomu jinému, aby sdílel důvěrnosti, které patří výhradně jim.

Každý by měl lásku raději dávat, než ji vymáhat. Pěstujte to, co je ve vás nejlepší, a rychle rozpoznejte dobré vlastnosti u svého partnera. Vědomí, že jsem oceňován, je podivuhodnou pobídkou a zadostiučiněním. Soucit a úcta povzbuzují úsilí po dosažení lepšího a láska sama roste, když nabádá k ušlechtilejším záměrům.

Ani muž, ani žena by neměli vnucovat vlastní individualitu tomu druhému. Každý z manželů má osobní vztah k Bohu. Boha se má každý z nich ptát: "Co je správné?" "Co je špatné?" "Jak mám nejlépe splnit životní úkol?" Ať bohatství vaší lásky směřuje k tomu, který dal za vás svůj život. Učiňte Krista prvním a posledním a nejlepším ve všem. Jak vaše láska ke Kristu roste a sílí, tak se pročišťuje a prohlubuje i vaše vzájemná láska.

Muž a žena mají vůči sobě navzájem projevovat téhož ducha, jakého projevuje Kristus vůči nám. "Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás... Jako církev je podřízena Kristu, tak ženy i mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval." (Ef 5,2.23.25) ; Ani muž, ani žena by se neměli snažit druhému vládnout.

Nesnažte se nutit jeden druhého, aby se podřídil vašim přáním. Nemůžete si zachovat lásku druhého, budete-li to dělat. Buďte laskaví, trpěliví, shovívaví, ohleduplní a zdvořilí. Milostí Boží se vám může podařit učinit jeden druhého šťastným, jak jste to slíbili v manželském slibu.

Štěstí v nesobecké službě

MH 362 Nezapomeňte však, že nenajdete štěstí, jestliže se uzavřete do sebe a spokojíte se s tím, že budete všechnu svou lásku věnovat jen jeden druhému. Využijte každou příležitost, abyste přispěli ke štěstí těch, kdo žijí kolem vás. Pamatujte, že pravou radost lze najít jen v nesobecké službě.

Slova a skutky všech, kdo žijí novým životem v Kristu, se vyznačují shovívavostí a nesobeckostí. Snažíte-li se žít životem podobným Kristu, usilujete-li zvítězit nad sebou a svým sobectvím a sloužit potřebám druhých, dobudete vítězství za vítězstvím. Tak budete užiteční pro svět.

Muži a ženy dosáhnou ideálu, který pro ně stanovil Bůh, přijmou-li za svého pomocníka Krista. Čeho nemůže dosáhnout lidská moudrost, toho dosáhne jeho milost pro ty, kdo se mu v lásce a důvěře odevzdají. Jeho prozřetelnost může spojit srdce ve svazcích, které jsou božského původu. Láska pak nebude pouhou výměnou něžných lichotivých slov. Nebeský stav tká jemnější, ale pevnější tkaninu, než jakou mohou utkat pozemské stavy. Výsledkem není textilní výrobek, ale tkanivo, které snese zkoušky a utrpení. Srdce pak bude připoutáno k srdci zlatými pouty lásky, která je vytrvalá.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy