EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


9. Satan se vydává za Krista

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

9. Satan se vydává za Krista

1. Co je satanovým mistrovským kouskem klamu? Za koho se vydává?

a. „Spor bude více a více intenzivnější. Satan započne boj a bude se vydávat za Krista. Bude nesprávně představovat, nesprávně používat všechno, co jen může, aby svedl, pokud možno, i vyvolené.“ TM 411.

b. „Moc zdola působí, aby způsobila poslední velké události v dramatu - satan přicházející jako Kristus a působící s veškerým klamem nespravedlnosti v těch, kdo se sdružují v tajných společnostech.“ 8T 28, 6BC 1106; 7BC 911.

c. „Pokud jsou lidé nyní tak snadno pomýleni, jak obstojí, když se satan bude vydávat za Krista a bude konat zázraky? Kdo sebou nenechá pohnout jeho klamáním tehdy - když se bude vydávat za Krista, když to bude jenom satan, který na sebe vzal podobu Krista a zdánlivě bude konat skutky Kristovy? Kdo zadrží lid Boží, aby svou oddanost nevěnoval falešným kristům? „Nechoďte, ani nenásledujte.“ (L 17,23).“ 2SM 394 (Viz také 2SM 58).

2. Jak dalece se bude satan podobat Kristu?

a. „Projevem nadpřirozené moci při použití hada za médium připravil satan pád Adama a Evy v ráji. Před koncem času bude konat ještě větší dílo. Tak dalece, pokud sahá jeho moc, vytvoří skutečné zázraky. … Existuje však mez, za níž satan nemůže jít, a tu si bere na pomoc podvod a falešné dílo, které nemůže skutečně provést. V posledních dnech se bude projevovat takovým způsobem, že lidé budou věřit, že Kristus přišel podruhé na svět. Skutečně se promění v anděla světla. Avšak zatímco bude mít zdání Krista v každé podobnosti, pokud jde o pouhé zdání, svede jen ty, kteří jako farao, snaží se odporovat pravdě.“ 5T 698.

b. „Satan bude působit s veškerým klamem nepravosti, aby zosobnil Ježíše Krista; a pokud by to bylo možné, svedl by i vyvolené. Nyní, když se tento padělek tak dalece podobá pravdě, není důležité, abychom stáli na stráži, aby nás žádný člověk nesvedl?“ 2SM 87.

c. „Satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu.“ GC 625.

3. Co bude satan dělat a říkat a jak na to zareagují lidé?

a. „Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15). Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: „Kristus přichází! Kristus přichází!“ Lidé budou padat před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý a přitom melodický. Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že změnil sobotu na neděli, a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se světlem a pravdou. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat. Jako Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Kouzelníkem, budou lidé od nejvyššího do nejprostšího brát vážně tyto klamy a budou říkat: „Tentoť jest Boží moc veliká.“ GC 624,625.

b. Jak se bude druhý příchod Pána Ježíše Krista přibližovat, zezdola se pohnou satanovi nástroje. Satan se neobjeví pouze jako lidská bytost, ale zosobní Ježíše Krista a svět, který odmítl pravdu, ho přijme jako Pána pánů a Krále králů.“ 5BC 1105,1106.

4. Bude přijímán dokonce i hlavami vlády?

„Přestrojen za anděla světlosti, bude kráčet po zemi jako vykonavatel zázraků; nádherným jazykem bude představovat vznešené pravdy. Bude mluvit dobrá slova a konat dobré skutky. Kristus bude ztělesňován, ale v jedné věci bude velký rozdíl. Satan bude lidi odvracet od zákona Božího. Přesto tak dobře napodobí spravedlnost, že by svedl, kdyby to bylo možné, i vyvolené. Korunované hlavy, prezidenti, vládci na vysokých místech, se skloní před jeho falešnými teoriemi.“ FE 471,472.

5. Co budeme dělat, když nám bude přikázáno ho uctívat?

„Satan přišel jako anděl světla na poušti pokušení, aby sváděl Krista; a k člověku nepřijde v ohyzdné formě, jak je často představován, ale jako anděl světla. Přijde a bude napodobovat Krista, bude konat mocné zázraky; a lidé budou padat a uctívat ho jako Ježíše Krista. Bude nám přikázáno, abychom tuto bytost, kterou svět bude oslavovat jako Krista, uctívali. Co budeme dělat? Řekněte jim, že Kristus nás varoval před tímto protivníkem, který je nejhorším nepřítelem člověka, a přesto o sobě tvrdí, že je Bůh; a že když přijde Kristus, bude to s mocí a slávou, doprovázen deset tisíckrát deseti tisíci a tisíci tisíců anděly; a že když přijde, poznáme jeho hlas.“ 6BC 1105,1106; RH 12-18-1888, p. 787.

6. Do jaké pozice nakonec odpadlé církve povýší satana?

„V tomto věku se objeví antikrist jako pravý Kristus a potom bude zákon národy našeho světa zcela učiněn neplatným. Vzpoura proti Božímu svatému zákonu plně dozraje. Ale skutečným vůdcem celé této vzpoury je satan oděn jako anděl světla. Lidé budou svedeni a vyvýší ho na místo Boha a prohlásí ho za boha. Ale Všemohoucnost zasáhne a pro odpadlé církve, které se spojily ve vyvyšování satana, vyjde rozsudek: „Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo silný jest Pán, kterýž je odsoudí.“ TM 62.

7. Kdy nastane vylití hněvu Božího (sedm posledních ran) ve vztahu k satanovu ztělesnění Krista?

a. „Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, jak rozvíjel spiritismus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho úsilí však bude korunována úspěchem. Prorok napsal: „Hle ... vyšli tři duchové nečistí, podobní žabám. … Nebo jsou duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam. Ďábel ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a probudí je teprve příchod Božího hněvu.“ GC 561,562.

b. „Poté, co zatlačí Ježíše do pozadí, obrátí pozornost světa na sebe, na své divy a zázraky, o nichž tvrdí, že převyšují skutky Ježíše Krista. Takto svět podlehne satanovým nástrahám, a ukolébán pocitem bezpečí, nepozná ten hrozný klam, dokud nebude vylito sedm posledních ran.“ EW 266.

c. „Boží lid však nebude sveden. Učení tohoto falešného Krista nebude souhlasit s Písmem. Bude žehnat ctitelům šelmy a jejího obrazu, tedy lidem, o nichž Bible říká, že na ně bude vylit Boží hněv.“ GC 625.

8. Jak dlouho satan zůstane na zemi ve své podobě Krista?

Co se týče tohoto bodu, nemáme o něm žádnou zprávu. Během sedmé rány patrně nebude viditelný, jinak by se lidé proti němu se zuřivostí obrátili, „všichni budou ale svorně proklínat své náboženské učitele“. GC 655.

9. Jak bychom se měli připravit na satanovy svody, tak abychom byli schopni odolat jeho moci konající zázraky?

a. „Sami běžte k Bohu a proste o božské osvícení, abyste mohli vědět, že znáte, co je pravda, že když se ukáže satanova moc konající zázraky a nepřítel přijde jako anděla světla, byste rozpoznali mezi opravdovým dílem Božím a napodobujícím dílem knížete temnoty.“ RH-12-24-1889, p. 3.

b. „Mnozí, kteří přijali třetí poselství, neměli žádné zkušenosti z doby, kdy byla hlásána první dvě poselství. Satan to dobře věděl, a proto je svým zlým zrakem sledoval, aby je přemohl. Ale třetí anděl jim poukázal na svatyni svatých a ti, kteří měli zkušenosti v minulých poselstvích, jim ukazovali cestu do nebeské svatyně. Mnozí viděli dokonalý řetěz pravdy v andělském poselství, přijímali je s radostí v jejich pořadí a následovali Pána Ježíše ve víře do nebeské svatyně. Tato poselství mi byla představena jako kotva Božího lidu. Ti, kteří jim porozumí a přijmou je, nebudou strženi záplavou satanských svodů.“ EW 256.

10. Souhlasí všichni adventisté s tím, že satan bude ztělesňovat Krista, dříve než bude ukončena doba milosti?

Ne, nesouhlasí. Mnozí schopní studenti Bible a Ducha prorockého umisťují satanovo ztělesnění Krista do doby šesté rány. Dva základní citáty E.G.White podporující toto tvrzení jsou:

a. „Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný klam tím, jak rozvíjel spiritismus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho námaha však bude korunována úspěchem. Prorok napsal: „Hle ... vyšli tři duchové nečistí, podobní žabám. … Nebo jsou duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam.“ GC 561,562.

b. „Brzy se na nebi objeví nadpřirozené úkazy jako znamení moci démonů, kteří konají zázraky. Ďábelští duchové budou navštěvovat vládce země i celý svět, zahrnou je klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k satanovi v jeho posledním boji proti Boží vládě. Tito satanovi pomocníci oklamou vládce i jejich poddané. Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou vyžadovat tituly a pocty, které patří Vykupiteli světa. Budou konat zázraky uzdravování a budou tvrdit, že mají zjevení z nebe, která budou odporovat výrokům Písma.
Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista.“ GC 624.
Použití fráze „zbývající čas“ použitý sestrou White a její použití jazyku šesté rány v popsání satanova dramatického příchodu jako Krista jsou považovány za přesvědčivé důkazy ve prospěch umístění tohoto podvodu do doby šesté rány.
Tento způsob dedukce není nutně přesvědčivý, nicméně fráze „poslední zbytek času“ nepoukazuje na samotnou budoucnost. Sestra White říká, že se nacházíme v této době nyní: „Satan jak mocný generál započal boj a v tomto posledním zbytku času se snaží všemi svými případnými metodami uzavřít dveře před světlem, které Bůh chce, aby sestoupilo na jeho lid.“ RH Extra 12-24-1889, p. 3. „Žijeme v posledním zbytku času.“ Ev 217 (1903).
Kromě toho, její použití jazyku šesté rány není omezené na nějaké období v budoucnosti. Je pravda, že v době šesté rány démoni vyjdou do celého světa, ale to je přesně to, co činí satan dnes. „Duch Boží je postupně odnímán ze země. Satan už shromažduje své síly, chodí mezi „krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.“ 7BC 983 (1890).
Ve světle těchto dvou posledních citátů E.G.White můžeme dojít k závěru, že je dokonale rozumné vztáhnout fráze „poslední zbytek času“ a satan, chodící „mezi krále zemské …“ k některému období předtím než bude ukončena doba milosti. Z toho důvodu se jeho mistrovský čin podvodu, ztělesnění Krista, může umístit před ukončení doby milosti.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy