EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


15. Znamení šelmy

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

15. Znamení šelmy

1. Jak nás Jan varuje před přijetím znamení šelmy?

Zj 14,9-10; 16,2.

2. Jak bude satan zastrašovat ty, kdo odmítnou přijmout znamení šelmy?

Zj 13,11.15-17.

3. Co je znamením šelmy?

a. „Jan byl vyzván, aby pohlédl na lid, lišící se od těch, kdo uctívají šelmu nebo její obraz tím, že zachovávají první den týdne. Zachovávání tohoto dne je znamením šelmy.“ TM 133.

b. „Znamení, nebo pečeť Boží se projevuje zachováváním sedmého dne soboty, památníku Božího stvoření. … Znamení šelmy je protiklad toho - zachovávání prvního dne týdne.“ 8T 117.

c. „Znamením šelmy je papežská sobota. …“ Ev 234.

d. „Když přijde zkouška, bude jasně ukázáno, co je znamením šelmy. Je to zachovávání neděle.“ 7BC 980.

e. „Zachovávání neděle ještě není znamením šelmy a nebude jím, dokud nevyjde výnos nutící lidi, aby zachovávali modlářskou sobotu. Přijde doba, kdy tento den bude zkouškou, ale tento čas ještě nenastal.“ 7BC 977 (1899).

4. O kolika lidech řekla sestra White, že přijali znamení šelmy?

„Nikdo ještě nepřijal znamení šelmy.“ Ev 234 (1899).

5. Kdy bude přijato znamení šelmy? Stane se to před nebo až po ukončení doby milosti?

Bude pro někoho možné, aby prošel ukončením doby milosti, aniž by přijal znamení Boží nebo znamení šelmy?

a. „Čas zkoušky ještě nenastal. V každé církvi jsou opravdoví křesťané, nevyjímaje katolické společenství. Nikdo není zavržen, dokud nezíská světlo a neuvidí povinnost čtvrtého přikázání. Ale když vyjde výnos vynucující falešnou sobotu a hlasité volání třetího anděla bude lidi varovat před uctíváním šelmy a jejího obrazu, mezi klamem a pravdou se vytvoří jasná dělicí čára. Potom ti, kdo stále pokračují v přestupování přijmou znamení šelmy.“ Ev 234,235.

b. „Pokud vám bylo představeno světlo pravdy, zjevující sobotu čtvrtého přikázání a ukazující, že pro zachovávání neděle není v Slově Božím žádný podklad, a vy přesto stále lpíte na falešné sobotě a odmítáte zachovávat sobotu, kterou Bůh nazývá „Den svatý můj“, přijmete znamení šelmy. Kdy se to stane? Když uposlechnete výnos, který vám přikáže, abyste přestali pracovat v neděli a uctívali Boha, zatímco budete vědět, že v Bibli není ani jedno slovo poukazující na neděli jako na den, který by se nějak lišil od běžného pracovního dne, dáte souhlas k přijetí znamení šelmy a odmítnete pečeť Boží.
Když přijmeme toto znamení na svá čela nebo své ruce, soudy vyřknuté nad neposlušnými musí dopadnout i na nás. Ale pečeť živého Boha je vložena na ty, kdo vědomě zachovávají sobotu Páně.“ RH 7-13-1897; 7BC 980 (Viz také Ev 235).

c. „Když však bude zachovávání neděle přikázáno zákonem a svět bude seznámen s tím, co je to sobota - pravý den odpočinku, pak bude každý, kdo přestoupí Boží přikázání a bude poslouchat příkazy vydané Římem, uctívat papežství více než Boha. Bude uctívat římskou autoritu a moc, která vynutila zachovávání neděle, nařízené Římem. Bude uctívat šelmu a její obraz. Když lidé odmítnou ustanovení - o němž Bůh prohlásil, že je znamením jeho moci - a budou místo něho uctívat to, co Řím považuje za znamení své svrchovanosti, přijmou tím znamení oddanosti šelmě - „znamení šelmy“. Teprve až bude tato otázka lidem jasně vyložena a až lidé budou postaveni před volbu mezi Božími přikázáními a lidskými příkazy, tehdy ti, kdo přijmou lidskou autoritu, dostanou „znamení šelmy“.“ GC 449

d. „Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. … Na druhé straně, Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý - kdo nebude respektovat Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazy - přijme znamení šelmy. …“ GC 604.

e. „Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží pečeť.“ GC 605.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy