EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


13. Doby a období

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

13. Doby a období

1. Známe přesný čas, kdy bude vylit pozdní déšť?

a. „Nemáme znát přesný čas ať už vylití Ducha svatého nebo příchodu Kristova.“ Ev 221; 1SM 188; 6BC 1052; RH 3-22-1892.

b. „Nemám žádný přesný čas, o kterém bych měla mluvit, kdy se odehraje vylití Ducha svatého - kdy sestoupí z nebe mocný anděl a připojí se k třetímu andělu v ukončení díla pro tento svět; moje poselství je, že naší jedinou jistotou je být připraveni pro nebeské rozvlažení, mít své lampy připravené a hořící.“ 1SM 192; 7BC 984.

2. Co řekl Ježíš o době svého návratu?

Mt 24,36; J 21,22-23; Sk 1,6-7.

3. Proč je nám známost o době Kristova návratu odepírána?

„Proč nám Bůh nedal toto poznání? Protože bychom to správně nevyužili, kdyby to udělal. Stav věcí by mezi našim lidem vyplýval z tohoto poznání, a velmi by to zpozdilo dílo Boží v přípravě lidu, který má obstát v tom velkém dni, který přijde. Nemáme být zaujati dohady týkajícími se časů a období, které Bůh nezjevil.“ Ev 221; RH 3-22-1892.

4. Jaké znamení poukazují na to, že byl Ježíš připraven se vrátit na tento svět brzy po roce 1844, kdy skončilo poslední časové proroctví?

a. „Viděla jsem, co to znamená pro Ježíše trpět - budou muset projít mnohými těžkostmi, aby byli otesáni a vybroušeni, aby byli utrpením očištěni a uzpůsobeni pro přijetí pečeti živého Boha. Budou muset projít dobou soužení, aby uviděli Krále v jeho okrase a mohli přebývat v přítomnosti Boží a svatých, čistých andělů. …

„Avšak nyní, když se čas brzy naplní, tedy to, co jsme se učili několik let, musí se jiní naučit během několika měsíců.“ EW 67 (1850).

b. „Byla mi ukázána společnost přítomná na konferenci. Anděl mi řekl: „Někteří budou potravou pro červy, někteří budou podrobeni sedmi posledním ranám, někteří zůstanou živí a zůstanou na zemi, aby byli přeneseni při příchodu Ježíšově.“ 1T 131,132 (1856).

5. Co bylo záměrem laodicejského poselství, které se mezi sobotu světícími adventisty začalo kázat v roce 1856?

„Viděla jsem, že toto poselství nedokončí své dílo v pár krátkých měsících. Jeho záměrem je, aby byl lid Boží vyburcován, aby jim byly zjeveny jejich pády a aby byli přivedeni k opravdovému pokání, aby mohli být obdařeni Ježíšovou přízní a byli přizpůsobeni pro hlasité volání třetího anděla.“ 1T 186 (1859).

6. Splnilo toto poselství svůj záměr?

„Boží lid není připraven na hlasité volání třetího anděla.“ 1T 486 (1867).

7. Proč se přesto Ježíš ihned nevrátil?

„Dlouhá noc beznaděje je vyčerpávající, ale ráno je milosrdně odkládáno, protože kdyby přišel Mistr, mnozí by byli nalezeni nepřipraveni.“ Ev 694; 2T 194 (1868).

8. Věřila však sestra White, že se blíží příchod Páně?

„Protože čas je krátký, měli bychom pracovat s pílí a dvojnásobnou silou. Naše děti možná nikdy nepůjdou na vysokou školu.“ 3T 159 (1872).

9. Proč se Ježíš nevrátil v letech před rokem 1883?

a. „Kdyby se adventisté, po velkém zklamání v roce 1844, pevně drželi své víry a pokračovali dál jednotně v otevřené prozřetelnosti Boží, přijímaje poselství třetího anděla, a v moci Ducha svatého ho ohlašovali světu, uzřeli by spasení Boží, Pán by mocně působil s jejich úsilím, dílo by bylo dokončeno a Kristus by přišel již dříve, aby dal svému lidu jeho odměnu. … Nebylo vůlí Boží, aby se příchod Kristův takto opozdil. … Po čtyřicet let nevpustila nevěra, reptání a vzpoura starověký Izrael do země Kanaán. Stejné hříchy opozdily vstup moderního Izraele do nebeského Kanaánu. V žádném případě nebyly na vině zaslíbení Boží. Je to nevěra, světáctví, neposvěcenost a spory mezi vyznávajícím lidem Páně, co nás zdržuje na tomto světě hříchu a bolesti už tolik let.“ Ev 695,696 (1883).

b. „Kdyby všichni, kdo se aktivně účastnili adventního hnutí v roce 1844, přijali poselství třetího anděla a hlásali je s mocí Ducha svatého, Pán by jejich prostřednictvím vykonal velké dílo. Svět by zalila záplava světla. Obyvatelé celého světa by už dávno byli varováni, závěrečné dílo by bylo dokončeno a Kristus by už přišel, aby vykoupil svůj lid.“ 4SP 291 (1894); GC 458; 8T 116.

10. Navzdory odkladu, co bylo stále prorokovou nadějí?

a. „Hlas Životodárce ještě nevyvedl spící svaté z jejich ponurých vězení, ale my jsme neztratili víru, protože předpověděná hodina ještě nenastala. … Hodina přijde; není už vzdálená, a někteří z nás, kdo nyní věří, budou na zemi živí a uvidí splněné předpovědi a uslyší hlas archanděla a troubu Boží, jak se odráží od hor, rovin a moře až k nejzazším končinám země. Všechno stvoření uslyší ten hlas a ti, kdo žili a zemřeli v Ježíši, odpoví na volání Knížete života.“ RH 7-31-1888, p. 482.

b. „V tomto období světa, kdy už se scény světových dějin brzy uzavřou, a vejdeme do času soužení, jaký nikdy nebyl, čím méně manželství bude uzavřeno tím to bude lepší pro všechny, jak pro muže, tak pro ženy.“ 5T 366 (1885).

11. Jaké poselství, ohlašované s mocí, ve třech letech následujících Generální konferenci v roce 1888, bylo „počátkem“ hlasitého volání?

„Těsně před námi je doba zkoušky, protože hlasité volání třetího anděla už začalo zjevením spravedlnosti Krista, hříchy odpouštějícího Vykupitele. To je počátek světla anděla, jehož sláva ozáří celou zemi.“ 1SM 363; 7BC 984; RH 11-22-1892, p. 722.

12. Padal v roce 1895 na lid Boží pozdní déšť, nebo to bylo jenom „rozpínání“ poselství, které nakonec přejde v hlasité volání?

„Nemáme znát přesný čas, ať už pro vylití Ducha svatého nebo pro příchod Krista. … Třetí andělské poselství přejde do hlasitého volání. … Dnes máte mít své lampy vyčištěné, aby mohly být připraveny pro nebeské pokropení, připravené pro spršku pozdního deště; protože pozdní déšť přijde a požehnání Boží naplní každou duši, která je očištěna od všeliké poskvrny. Našim dílem dnes je odevzdat své duše Kristu, abychom mohli být uschopněni pro dobu rozvlažení od přítomnosti Páně - uschopněni pro křest Duchem svatým.“ RH 3-22-1892, p. 178 (Sermon at Lansing, Michigan, Sept. 5,1891).

13. Jaký byl postoj sestry White v roce 1891, týkající se blízkosti Kristova návratu?

„Nejste oprávněni k tomu, abyste říkali, že přijde za jeden, dva nebo pět let, ani nemáte odkládat jeho příchod s tím, že se to nestane ani za deset nebo dvacet let.“ RH 3-22-1892, p. 178 (Sermon at Lansing, Michigan, Sept. 5,1891); Ev 221.

14. Proč Ježíš nadále odkládá svůj druhý příchod?

a. „Kdyby církev vykonala ji svěřenou práci, jak Pán přikázal, celý svět by byl dříve varován a Pán Ježíš by přišel na naši zem s mocí a velkou slávou.“ DA 633,634 (1898).

b. „Kdyby byl Boží záměr splněn jeho lidem tím, že by přinesli světu poselství milosti, Kristus by již předtím přišel na zem a svatí by byli uvítáni v městě Božím.“ 6T 450 (1890).

c. „Z této minulosti pro nás plyne poučení. Pán před svým lidem připravil cestu. Byli velmi blízko zaslíbené země. Už jenom chvíli a mohli vejít do Kanaánu. Oni sami zpozdili tento vstup. Kdyby svou důvěru složili v Bohu, mohli vejít přímo dovnitř. Bůh by kráčel před nimi. … Bratři a sestry, ze světla mi daného vím, že kdyby si lid Boží uchoval živé spojení s Ním, kdyby naslouchali jeho slovu, mohli by být dnes v nebeském Kanaánu.“ GCB 3-30-1903 (Viz také Ev 694).

15. Čí je to vina, že jsme na tomto hříšné světě a Ježíš se ještě nevrátil?

„Kvůli naší neposlušnosti budeme muset na tomto světě možná zůstat ještě mnohem více let, stejně jako dítky Izraele; ale pro jméno Kristovo by neměl jeho lid přidávat hřích ke hříchu tím, že bude obviňovat Boha z důsledků svého vlastního špatného způsobu jednání.“ Ev 696 (1901).

16. Na co Kristus čeká?

„Když bude charakter Kristův dokonale představen jeho lidem, tehdy On přijde, aby je přijal za své vlastnictví. Je předností každého křesťana ne pouze vyhlížet, ale i uspíšit příchod našeho Pána Ježíše Krista.“ COL 69.

17. Jak se dají porovnat očekávání Kristova příchodu, které měla sestra White s těmi, které měli bibličtí proroci?

Zj 22,6-7. 12. 20; 1 K 7,29; Ř 13,11-12.

„Andělé Boží ve svých poselstvích lidem představují čas jako velmi krátký. Takto mi to bylo vždy představeno. Je pravda, že čas trval déle, než jsme očekávali v ranných dnech tohoto poselství. Náš Spasitel se neobjevil tak brzy, jak jsme doufali. Ale zklamalo snad slovo Páně? Nikdy! Měli bychom mít na paměti, že zaslíbení a hrozby Boží jsou podobně podmíněné.“ Manuskript 4,1883, citováno F.M.Wilcoxem v Testimony of Jesus, p. 99 (celý manuskript citován, pp.98-105). Viz také 7BC 729

18. Jaký by měl být náš postoj dnes?

„Místo toho, abychom vyčerpávali síly naší mysle dohady týkajícími se časů a období, které má Bůh ve své vlastní moci a jsou lidem odepřeny, máme se odevzdat pod vedení Ducha svatého, konat přítomné povinnosti, udílet chléb života neposkvrněný lidskými názory duším, které hynou pro pravdu.“ Ev 702; 6BC 1052; RH 3-22-1892.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy