EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


1. Blížící se krize

Blížící se krize


Rejstřík - na začátek na začátek

1. Blížící se krize

1. Jaké máme v Písmu znamení, že před nám leží strašná doba soužení? Da 12,1

a. Pro bezbožné - Zj 14,9-10; 16,1-21.

b. Pro spravedlivé - Zj 13,15-17.

2. Jak sestra White popisuje čas úzkosti, který přichází na náš svět?

(1) „Strašná krize.“ „Dílo, které církev nevykonala v čase pokoje a blahobytu, bude muset vykonat v strašné krizi, za nejzhoubnějších a odstrašujících podmínek.“ Ev 31; 5T 463.

(2) „Poslední velká krize.“

a. „V této době převládající bezbožnosti můžeme vědět, že je nablízku poslední velká krize. Když je porušování Božího zákona téměř všeobecné, když je jeho lid utlačován a trápen svými bližními, Pán zakročí.“ COL 178

b. „Pohromy na zemi i na moři, viklající se stav společnosti, strach z války, jsou silné. Předpovídají blížící se události velkého významu.
„Nástroje zla spojují své síly a ucelují je. Posilují se pro poslední velkou krizi. Brzy se odehrají na našem světě velké změny a poslední události půjdou velmi rychle.“ 9T 11.

(3) „Nejzávažnější boj“ věků. „Boží lid čeká velká krize. Svět čeká krize. Nejzávažnější boj všech věků je těsně před námi.“ 5T 711.

(4) „Krize věků.“ „Stojíme na prahu rozhodné chvíle věků. Soudy Boží přijdou v rychlém sledu jeden za druhým - požáry, záplavy a zemětřesení, spolu s válkami a krveprolitím. Nebuďme překvapeni, že v té době dojde k velkým a rozhodujícím událostem; neboť anděl milosti nebude moci déle zůstat, aby zaštítil zatvrzelé.“ PK 278.

(5) Největší krize odnepaměti. „Přicházíme ke krizi, která více než kdy dříve, od doby kdy je svět, bude vyžadovat úplné zasvěcení každého, kdo se nazývá jménem Kristovým.“ GW 313.

(6) „Rozhodná krize.“ „Současná doba je dobou, o níž mají všichni lidé hlavní zájem. Panovníci a státníci, muži, kteří zaujímají odpovědná a významná místa, uvažující muži i ženy všech vrstev lidí upírají svou pozornost na události, které se dějí kolem nás. Sledují vztahy, jež se vytvářejí mezi národy. Pozorují, jak každý pozemský živel nabývá na síle, a poznávají, že se chystá něco velkého a rozhodného - že svět je na pokraji nějaké úžasné rozhodné chvíle.“ PK 537; Ev 704; Ed 179.

(7) „Bouře.“

a. „Nastává bouře, která zatočí a vyzkouší duchovní základ každého až do krajnosti.“ 5T 129.

b. „Přichází bouře, neúprosná ve svém běsnění. Jsme připraveni se s ní setkat?“ 8T 315.

c. „Přichází bouře, bouře, která vyzkouší víru každého člověka, jakého druhu je. Věřící musí být nyní pevně zakořeněni v Kristu, nebo jinak budou svedeni určitým stupněm bludu. Ať je vaše víra podložena Slovem Božím. Pevně se uchopte živého svědectví pravdy. Mějte víru v Krista jako v osobního Spasitele. On byl a vždycky bude naší Skálou Věků.“ Ev 361,362.

(8) „Vichřice.“

a. „Bůh zjevil, co se bude dít v posledních dnech, aby jeho lid mohl být připraven stát proti vichřici opozice a zloby.“ 5T 452.

b. „Přichází vichřice a musíme se připravit na její běsnění tím, že budeme činit pokání k Bohu a mít víru v našeho Pána Ježíše Krista. Pán povstane, aby hrozně zatřásl zemí. Na všech stranách uvidíme trápení. Tisíce lodí bude vrženo do hloubek moře. Loďstvo klesne ke dnu a lidské životy budou obětovány po miliónech. Požáry vypuknou neočekávaně a žádné lidské úsilí je nebude moci uhasit. Zemské paláce budou smeteny zuřivostí ohně. Pohromy na kolejích budou častější a častější; zmatek, kolize a smrt bez varování se objeví na velkých cestovních drahách. Konec je blízko, doba milosti se uzavírá. Ach, hledejme Boha, dokud může nalezen býti, vzývejme ho dokud blízko jest.“ MYP 89,90.

(9) „Nestrašnější spor, jaký kdy byl zakoušen.“ „Spor, který je právě před námi bude tím nestrašnějším, jaký kdy byl zažit.“ 6T 407.

(10) „Hrozný spor.“ „Satan seřazuje své zástupy; a jsme jednotlivě připraveni na hrozný spor, který je právě před námi? Připravujeme naše děti na velkou krizi?“ AH 186.

(11) „Velká zkouška.“ „Nemá-li věřící člověk dostatečně pevnou víru v těchto poměrně klidných dnech, co ji posílí, až přijde ona velká zkouška a vyjde nařízení proti všem, kteří nebudou chtít uctívat obraz šelmy a nepřijmou její znamení na svá čela a ruce? Boží lid by měl nabýt sílu a odvahu pro dobu zkoušky.“ 4T 251.

(12) „Velký strach.“ „Přestoupení téměř překročilo své hranice. Zmatek naplňuje svět a brzy na lidské bytosti přijde velký strach. Konec je velmi blízko.“ 8T 28.

3. Vědí obyvatelé nebe o našem nadcházejícím sporu?

„Celý vesmír pohlíží s nevyslovitelným zájmem, aby viděl ukončení velkého sporu mezi Kristem a satanem.“ 5T 526.

4. Je většina obyvatelů země dostatečně informována o nastávajících událostech?

a. „My, kteří známe pravdu bychom se měli připravovat na to, co brzy dopadne na svět jako ohromující překvapení.“ 8T 28; 7 BC 911.

b. „Křesťané by měli být připraveni na to, co přijde na svět překvapivě brzy. Tato příprava by měla spočívat v pilném zkoumání Slova Božího a v úsilí žít ve shodě s jeho předpisy. … Bůh volá po oživení a nápravě.“ PK 626.

5. Chápeme správně jako adventisté sedmého dne krizi, která je před námi?

a. „Brzy nastane doba soužení, jaké dosud nebylo. Proto budeme potřebovat zkušenost, již dosud nemáme a kterou mnozí ani příliš netouží získat. Často bývá soužení daleko větší v představách než ve skutečnosti. O závěrečné zkoušce, která je před námi, to však neplatí. Ani nejživější obrazotvornost si nedokáže představit velikost této zkoušky.“ GC 622.

b. „Nemáme daleko k době zkoušky, před námi jsou zmatky, o kterých se nám ani nesnilo.“ 9T 43.

6. Je pro křesťany možné být nepřipraveni na přicházející soužení, navzdory předchozímu varování?

Mk 8,31-32; 9,31; 10,32-34; Mt 26,56; Lk 24,6-8.

7. Proč byli učedníci naprosto nepřipraveni?

a. „Nemohli snést pomyšlení, že by ten, v něhož skládali všechny naděje, měl zemřít potupnou smrtí. Slova, která si měli připomínat, se vytratila z jejich mysli, a když přišla doba zkoušky, nebyli připraveni. Smrt Pána Ježíše úplně zničila jejich naděje, jako by je Pán na to nikdy nepřipravoval.“ GC 594.

b. „Petr nechtěl v Kristově díle vidět kříž.“ DA 415.

8. Dal nám Pán jasný nástin událostí spojených s ukončením doby milosti?

a. „Události spojené s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení jsou jasně představeny. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí, jako by je Pán nikdy nezjevil.“ GC 594.

b. „Má mapu, která mu přesně ukazuje cestu do nebe, v ničem nemusí tápat.“ GC 598.

c. „Máme vidět v historii naplnění proroctví, máme studovat působení Prozřetelnosti ve velkých reformačních hnutích a pochopit postup událostí v seřazování národů na končený boj ve velkém sporu.“ MH 442, 8T 307.

9. Znamená to, že můžeme porozumět každé jednotlivé podrobnosti očekávaných událostí, dříve než se stanou?

a. „Znamení šelmy je přesně to, co bylo zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co souvisí s touto otázkou a neporozumíme tomu, dokud se svitek nerozvine úplně.“ 6T 17, 8T 159.

b. „Ohledně těchto věcí mně bylo hodně ukázáno, ale já vám mohu představit pouze pár myšlenek. Běžte sami k Bohu a modlete se o osvícení, abyste poznali, co je pravda, abyste, když se projeví zázraky konající satanova moc, a nepřítel přijde jako anděl světla, mohli rozlišit mezi pravým dílem Božím a napodobujícím dílem mocí temnoty.“ RH 12-24-1889, p.3.

10. Jak je pro nás důležité studovat proroctví, které se vztahují k posledním dnům?

a. „Jak se přibližujeme k ukončení dějin tohoto světa, proroctví vztahující se zvlášť k posledním dnům, vyžadují naše studium.“ COL 133.

b. „Měli by znát věci, které se stanou před ukončením světových dějin a týkají se naší věčné blaženosti. Učitelé a žáci by těmto věcem měli věnovat více pozornosti.“ 6T 129.

c. „Potom jsem viděla třetího anděla. Můj doprovázející anděl řekl: „Jeho dílo je hrozné. Jeho poslání je strašlivé. Je to anděl, který odděluje pšenici od koukolu a pšenici svazuje a zapečeťuje pro nebeskou obilnici. Tyto věci by měly zaměstnávat celou naši mysl a veškerou pozornost.“ EW 118.

d. „V noci ke mně byla mluvena tato slova: „Poučuj učitelé v našich školách, aby připravovali studenty na to, co přichází na tento svět.“ FE 526,527.

e. „Ale je zde den, který Bůh ustanovil za ukončení dějin tohoto světa: „A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání.“ Proroctví se rychle naplňuje. Více, mnohem více, by mělo být mluveno o těchto velmi důležitých věcech.“ FE 335.

f. „Ať strážní nyní pozdvihnou svůj hlas a vydají poselství, které je přítomnou pravdou pro tuto dobu. Ukažme lidem, kde se v dějinách světa nacházíme.“ 5T 716.

g. „Velké úsilí by měla být věnována tomu, aby se lidé touto věcí zabývali. Vážnou skutečností, že den Páně přijde náhle, neočekávaně, se nemají zabývat pouze lidé světa, ale také naše vlastní sbory. Strašné varování proroctví je adresováno každé duši. Ať se nikdo necítí bezpečný před nebezpečím, že bude překvapen. Ať vám něčí výklad proroctví nevezme přesvědčení o poznání událostí, které ukazují, že tato velká událost je nablízku.“ FE 336.

11. Před čím jsme zvláště varováni, abychom to nedělali?

a. „Na lid Boží přichází doba soužení, ale toto nemáme lidem stále připomínat a strašit je, že doba soužení je už nablízku. Mezi Božím lidem má probíhat tříbení, ale toto není přítomná pravda, která se má přinášet do církví.“ 1SM 180; 2SM 13.

b. „Před námi jsou bouřlivé časy, ale nevyslovme ani jediné slovo znechucení nebo nevěry.“ Chs 136.

12. Se zřetelem na přibližující se krizi, co bychom měli nyní dělat?

„Pokud ke mně Bůh kdy promluvil, přijde čas, kdy budete přiváděni před rady, a každé postavení pravdy, které zaujímáte, bude velmi kritizováno. Čas, který nyní mnozí tak promarňují, by měl být věnován pověření, které nám udělil Bůh, týkající se přípravy na nadcházející krizi.“ 5T 717.

13. Kdo jediný obstojí v posledním velkém sporu?

a. „Pouze ti, kdo posilnili svou mysl pravdami Bible, budou moci obstát v posledním velkém sporu.“ GC 593.

b. „Studujte svou Bibli tak, jak jste jí dosud nestudovali. Dokud se nedostanete ve svém náboženském životě do vyššího, svatějšího stavu, nebudete připraveni na příchod našeho Pána.“ 5T 717.

c. „Přibližujeme se k bouřlivé době. … Každé postavení naší víry bude prověřováno; a pokud nejsme důkladnými studenty Bible, pevně stojícími, posilněnými a ustálenými, moudrost velkých mužů tohoto světa nás svede na scestí.“ 5T 546.

d. „Pouze lidé, kteří opravdově studují Písmo a zamilovali si pravdu, budou chráněni před velkým klamem, který ohrozí celý svět.“ GC 625.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy