EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


47. Kristus povzbuzuje matky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

47. Kristus povzbuzuje matky

AH 273 Ježíš žehná dětem - Za časů Ježíše Krista přicházely matky se svými dětmi k Ježíši, aby jim požehnal. Tím dokázaly, že v Něho věří a že jim upřímně záleží na časném i příštím blahu svěřených jim dětí. Ale učedníci nechápali, že by musely Mistra obtěžovat jen kvůli dětem a poslali je pryč. Mistr však učedníky pokáral a poručil lidem, aby udělali místo těmto věrným matkám a jejich dětem. Řekl: „Nechte maličké jíti ke mně a nebraňte jim, neboť takových je království nebeské.“ (Mat 19, 14)

Matky kráčely po prašné cestě a blížily se ke Spasiteli, který viděl jejich slzy a chvějící se rty, jež prosily za děti. Slyšel, jak je učedníci pokárali a okamžitě příkaz zrušil. Jeho velké milující srdce bylo ochotné přijmout děti. Bral jedno po druhém do náruče a žehnal jim. Jedno maličké usnulo a spočívalo na jeho hrudi. Ježíš povzbudil matky v jejich práci a nesmírně jim tím ulevil! Kdykoli si vzpomněli na AH 274 tuto památnou událost, mluvily s radostí o Ježíšově dobrotě a o Jeho milosrdenství! Svými slovy z nich sejmul tíž a dodal jim novou odvahu a naději. Veškerá únava zmizela.

Toto je povzbuzující naučení pro matky všech dob. Jakmile učiní to nejlepší, co mohou pro dobro svých dětí, mohou je přivést k Ježíši. Miluje i nemluvňátka, spočívající v matčině náručí. A kdykoli

84
AH 274-276

touží mateřské srdce po pomoci, po milosti, a vrhá se i se svými dětmi do Ježíšovy laskavé náruče, přijme je a požehná jim; dá pokoj, naději a štěstí matce i dětem. Tuto vzácnou přednost udílí Kristus všem matkám. - Dobré zdraví, leden 1880

Ježíš zve matky dosud - Kristus, Majestát nebes prohlásil: „Nechte dítek jíti ke mně a nebraňte jim, neboť takových je království nebeské.“ Ježíš neposlal učedníky k rabínům; věděl, že oni by je vedli k tomu, aby pohrdli svým nejlepším Přítelem. Matky, jež přivedly své děti k Ježíši, učinily dobře… Matky přiveďte i dnes své dítky ke Spasiteli. Kazatelé evangelia mají brát do náruče malé dítky a mají jim ve jménu Pána Ježíše žehnat. Naši maličcí mají slyšet jen slova nejněžnější lásky. Vždyť Pán Ježíš bral jehňátka stádce na ruce a žehnal jim. - RH 24. 3. 1896

Matky mohou klidně přijít se svými nesnázemi k Ježíši. Pomůže jim, aby stačily na výchovu svých dětí. Všechny matky, jež chtějí složit své břímě u Spasitelových nohou, mají otevřené dveře. On dosud zve matky, aby k Němu přivedly své maličké, aby jim požehnal. I kojenec v matčině náručí může spočívat ve stínu Všemohoucího skrze víru modlící se matky. AH 275 Jan Křtitel byl naplněn Duchem svatým od narození. - DA 312

Mladá srdce jsou vnímavá - Kristus se ztotožňuje s prostými, potřebnými a postiženými. Bral do náruče malé děti a snížil se na úroveň mladých lidí. Jeho milující srdce dovedlo pochopit jejich strasti a potřeby, a podílelo se na jejich štěstí. Jeho duch, unavený ruchem a zmatkem přelidněných měst a stykem se lstivými a pokryteckými lidmi, nalezl odpočinutí a pokoj ve společnosti nevinných dětí. Jeho přítomnost je nikdy neodpuzovala. Majestát nebes se k nim skláněl a zodpovídal jejich otázky a podával jim důležitá naučení tak prostě, aby jejich dětský rozum na ně stačil. Vštípil do jejich mladé, rozvíjející se mysli semínka pravdy, jež měla v pozdějších letech vyklíčit a přinést bohatou úrodu. - 4T 141

Věděl, že tyto děti budou naslouchat jeho radám a přijmou Ho za svého Vykupitele. Kdežto lidé, moudří u světa a zatvrzelí, nenásledují Ho tak ochotně a nevejdou do království Božího. Tím, že tyto dítky přišly ke Kristu a přijaly Jeho radu a požehnání, vryl se Jeho obraz a Jeho vzácná slova do jejich vnímavé mysli provždy. Z tohoto Kristova počínání si můžeme vzít příklad, že srdce mladých lidí jsou nejpřístupnější pro učení křesťanství, pro vlivy zbožnosti a ctnosti a snadno tyto dojmy uchovají. 4T 142

„Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim; neboť takových jest království nebeské.“ Tato vzácná slova nejsou jen pro matky, nýbrž právě tak pro otce. Tato slova jsou povzbuzením pro rodiče, aby přinášeli své děti k Pánu, aby prosili ve jménu Ježíše Krista, aby Otec dal své požehnání celé rodině. AH 276 Nesmíme věnovat zvláštní pozornost jen těm nejmilovanějším, nýbrž právě tak neklidným, bloudícím dětem, jež potřebují pečlivou výchovu a něžné vedení. - ST 13. 8. 1896

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy