EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spravedlnost z víry

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Spravedlnost z víry

V následujících letech odešli mí rodiče do stanového shromáždění metodistů v Buxtonu, Maine a vzali mne s sebou. Byla jsem cele rozhodnutá hledat tam Pána s celou vážností a bude-li to možné, získat odpuštění svých hříchů. Ve svém srdci jsem velice toužila po naději křesťana a pokoji, který přichází skrze víru.

Byla jsem velmi povzbuzena, když jsem v kázání slyšela slova: "A teprve půjdu ke králi ..... a jestliže zahynu, nechť zahynu." (Ester 4,16) Ve svých úvahách se kazatel věnoval těm, kteří kolísají mezi nadějí a bázní, touží po záchraně ze svých hříchů a po účasti odpouštějící lásky Kristovy, jsou nesmělostí a bázní z nezdaru drženi v otroctví pochybností. Takovým radil, aby se odevzdali Bohu a bez váhání se spolehli na jeho milost. Tak najdou milostivého Spasitele, který je připraven vztáhnout k nim žezlo milosrdenství, jako Asverus nabídl královně Ester žezlo své přízně. Vše, co požaduje od hříšníka chvějícího se v přítomnosti svého Pána, je vztáhnout ruku víry a dotknout se žezla jeho milosti. Tento dotyk zajišťuje odpuštění a pokoj.

Ti, kteří čekají, aby se sami mohli učinit hodnými Boží milosti dříve, než se odvažují činit si nárok na zaslíbení Boží, dělají velkou chybu. Ježíš sám očišťuje od hříchu. Jen on může odpustit naše přestoupení. Dal své slovo, že slyší naše prosby a že vyhoví modlitbě těch, kteří k němu přicházejí s vírou. Mnozí se nesprávně domnívají, že musí vyvinout zvláštní úsilí, aby získali přízeň Boží. Ale všechna důvěra v sebe je marná. Jen spojením se vírou s Ježíšem se stane hříšník nadějeplným a věřícím dítkem Božím.Tato slova mne utěšovala a dala mi porozumět tomu, co musím dělat, abych byla spasena.

Nyní jsem viděla svou cestu jasněji a temnota ustupovala. Vroucně jsem se modlila o odpuštění hříchů a snažila jsem se cele oddat Pánu. Často jsem se však ocitla ve velkých úzkostech, protože jsem neměla neobyčejné pocity duchovní, které jsem pokládala za důkaz přijetí u Boha a neodvažovala jsem se věřit, že bych bez nich byla obrácená. Jak velmi jsem potřebovala poučení o prostotě víry....

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy