EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pomoc přátel z Afriky

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Pomoc přátel z Afriky

V dubnu roku 1896 napsala sestra Whiteová bratru Wesselsovi do Kapského města a prosila o půjčku 5000 dolarů na nízký úrok, aby tento obnos mohla půjčit výboru školy, aby jim pomohla při pořizování nutného zařízení a aby byli povzbuzeni. V jednom svém dopise těmto přátelům v Jižní Africe napsala:

„Musíme zde vybudovat takovou školu, kde by žáci byli vychováváni k vytváření charakteru pro věčný život a kde by dosáhli takového vzdělání v Písmu svatém, aby po skončení školy mohli vzdělávat jiné. To je dílo Páně. Když víme, že konáme práci, kterou nám určil On, musíme také věřit, že On otevře cestu.. Králova věc spěchá. Mladí lidé v této zemi čekají na nějakou školu a my je nechceme nechat déle čekat.

Chcete vědět, jak se můžete nejlépe zalíbit svému Spasiteli? Když své peníze dáte, aby byly použity ke službě Páně a k potřebám jeho díla. Když toto děláte, zacházíte s prostředky, které vám Bůh svěřil, nejlépe. Odevzdala jsem Pánu všechno, co mám a vydala jsem prostředky na různá odvětví tohoto díla, pomáhala jsem podporovat táborová shromáždění a na místech, kde lidé přijali pravdu, zařídit modlitebny. Nacházíme mnoho příležitosti pomáhat při záchraně duší jdoucích do zahynutí…

Vyplatí se pracovat pro ty, za které Kristus zemřel. Naše síly a prostředky nemohou být použity lépe. Když s pomocí Ducha Božího můžeme postavit nějakou stavbu, která potrvá celou věčnost, jaké dílo jsme vykonali! Když v této práci spolupracujeme s Bohem, můžeme myslet na Kristova slova, plná ujištění: „Pravím vám, že tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteříž nepotřebují pokání.“ Bůh pečuje o duše, za které dal svého jednorozeného Syna a my se musíme dívat na všechny lidi očima Božího milosrdenství.“

Nedlouho po snu o dozrávajícím ovoci přišly dopisy z Afriky, ve kterých oznamovali, že sestra Wesselsová je ochotna požadovanou sumu peněz půjčit. Tato zpráva byla radostně sdělena škole a sekání dříví pro stavbu se okamžitě zahájilo.

Dne 5. října 1896, v půl šesté odpoledne se sešla na místě školy skupina 35 osob a sestra Whiteová položila základní kámen zdejšího Bethel Hall, který měl být domovem pro mladé dívky. Pak vyprávěla krátce svou zkušenost:

„ V této době finanční tísně jsem se často probouzela velice znepokojena nad naší situací. Z jakého zdroje bychom mohli očekávat pomoc? Vážně jsem prosila, aby Pán otevřel cestu, abychom mohli začít a aby on sám poslal potřebnou pomoc, i když nebyly žádné vyhlídky k získání peněz. Jednoho večera jsem usnula a zdál se mi sen, že jsem před Pánem plakala a modlila se. Něčí ruka se dotkla mého ramene a oslovil mě hlas: V mnoha rodinách v Africe mám prostředky, které leží ve světských podnicích. Napiš rodině Wesselsové. Řekni jim, že Pán potřebuje peníze. On jim učiní dobře, když svými svěřenými prostředky budou pomáhat mému dílu v této zemi. Řekni jim, že si mají ukládat poklad v nebi, kde ho ani rez ani mol nekazí a zloději neskrývají ani nekradou, protože kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy