EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Odevzdanost, odvaha a důvěra v Boha

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Odevzdanost, odvaha a důvěra v Boha

V řadě shromáždění pořádaných právě před konferencí v Great Grimsby, měla sestra Whiteová více přednášek, v nichž učila odevzdanosti,, odvaze a důvěře v Boha. Ke konci kázání o zkušenosti učedníků ve spojení se vzkříšením Ježíšovým řekla:

„Měli bychom využít každé příležitosti, která je nám denně poskytovaná a přemoci pokušení nepřítele. Tento život je boj. Máme nepřítele, který nespí, který neustále bdí, aby našeho ducha rozrušil a odloučil nás od našeho drahého Spasitele, který dal svůj život za nás. Chceme vzít na sebe kříž nebo chceme jít vpřed v sobeckém uspokojení a ztratit věčný zisk? Nesmíme hřešit, nesmíme zneuctít Boží zákon.

Naše otázka by neměla být jak mohu získat co nejvíce peněz na tomto světě. Neměla by znít:“ Mám sloužit Bohu? Máme sloužit Bohu nebo Bálu? Vyberte si dnes, komu budete sloužit. „Jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu.“ (Joz 24,15)

Neočekávám všechno štěstí na konci cesty, dostávám štěstí cestou. Přestože procházím zkouškami a utrpením, dívám se vzhůru k Ježíši. Na úzkých, obtížných místech nám stojí po boku a můžeme se s ním stýkat, všechno své břímě složit na něj a říct: Tady je, Pane, nemohu toto břímě déle nést. On nám pak řekne: „Jho mé zajisté jestiť rozkošné, a břímě mé lehké.“ (Mat 11,30) Věříte tomu? já jsem to vyzkoušela. Miluji ho, miluji ho. Vidím v něm neporovnatelné půvaby a mým přáním je chválit ho v království Božím.

Chceme zlomit kamenné srdce? Chceme putovat po trnité stezce, po níž putoval Ježíš celý svůj život od kolébky až ke kříži? Vidíme krvavé stopy. Chceme vpustit do svého srdce pýchu světa? Chceme si vzít za vzor svět nebo z něho chceme vyjít? Pozvání zní: „A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán, a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.“ (2K 6,17-18)

Jaké je to vyznamenání - být členy nebeské rodiny, dětmi nebeského Krále! Spasitel celého světa, král králů zná naše jméno, jsme dědici nesmrtelného díla věčné skutečnosti! To je naše přednost. Chceme odměnu? Chceme bojovat v bojích Páně? Chceme bojovat boj až do konce? Chceme zvítězit?

Jsem pevně rozhodnuta přijít do nebe a přeji si, abyste tam také přišli. Nepřišla bych z Kalifornie do Evropy, kdybych vám nechtěla říct, jak drahý je Spasitel a jak vzácnou pravdu máme.

Měli byste studovat bibli, protože vám vypráví o Ježíši. Budete-li bibli číst, najdete v Ježíši neporovnatelné půvaby. Budete více milovat muže z Golgaty a na každém kroku řeknete světu: Jeho cesty jsou rozkošné a všechny jeho stezky jsou pokoj.

Musíte světu představovat Krista. Můžete světu ukázat, že máte naději na nesmrtelnost. Můžete pít z pramenů spasení. Učte své děti milovat Boha a bát se ho. Nebeští andělé by měli být ve vašich domovech, slunce spravedlnosti by mělo zářit v tmavých koutech vašeho ducha. Potom budou vaše rty chválit Pána a děkovat mu.

Ježíš odešel, aby vám připravil místa. Řekl: „Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu, a připravím vám místo, zase přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.“ (J14,1-3) To jsou ty příbytky, které očekáváme, nejsou to příbytky zde na zemi, protože by budou zakrátko zničeny mocným zemětřesením, ale ony nebeské příbytky, které Kristus připravil svým věrným.

Nemáme zde žádný domov. Jsme zde jen poutníky a cizinci, kteří putují do lepší vlasti. Zaměřte svou mysl na tyto věci. Když to uděláte, bude vám Kristus stát po boku. Kéž nám Bůh pomůže získat drahocenný dar věčného života.

Někteří pracovníci podali potom svědectví, která dosvědčovala jejich víru a rozhodnutí. Někteří se domnívali, že sestra Whiteová nechápe těžkosti, které jsou. Jiní hledali nějaký základ, na němž by mohli postavit svou naději na budoucí úspěch.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy