EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Naučení z minulosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Naučení z minulosti

V pozdějších letech mi bylo ukázáno, že falešné nauky vyučované v minulosti, nebyly úplně zanechány. Až přijde vhodná chvíle, budou znovu vzkříšeny. Nezapomínejme, že vším bude pohnuto, čím je jen možno. Nepříteli se podaří zničit víru některých, ale ti, kteří jsou věrní zásadám, pohnuti nebudou. Pevně budou stát uprostřed pokušení a zkoušek. Pán oznámil tyto klamy a ti, kteří nepoznávají, kam se satan vplížil, budou i nadále vedeni falešnou cestou. Ježíš nám přikazuje, abychom bděli a posílili ostatek, který je ochoten zemřít.

Nejsme povoláni, abychom se pouštěli do sporu s těmi, kteří mají bludné učení. Spor není prospěšný. Kristus se do něho nikdy nepouštěl. "Psáno jest" je zbraň, kterou používal Vykupitel světa. Zůstávejme u tohoto slova. Dovolme Ježíši a jeho poslům, aby dali svědectví. Víme, že jejich svědectví je pravé.Kristus je nad všechna díla svého stvoření. Vedl dítky Izraele v ohnivém sloupu, jeho zrak viděl minulost, přítomnost i budoucnost. Má být ctěn a uznán ode všech, kdo milují Boha. Jeho přikázání mají být zkušební mocí v životě jeho lidu.

Pokušitel přichází s učením, že Kristus přeložil sídlo své cti a moci do nějaké neznámé krajiny a že lidé nemusí již být obtěžováni vyvyšováním jeho povahy a poslušnosti k jeho přikázáním. Prohlašuje, že lidské bytosti si mají být samy zákonem. Tyto zchytralosti vyvyšují "Já" a zavrhují Boha. Omezování a mravní ovládání se v lidské rodině ničí. Zadržování neřesti je stále těžší. Svět nemiluje Boha, nebojí se ho a ti, kdož Boha nemilují a nebojí se ho, brzy ztratí každé pomyšlení na to, co si jsou navzájem dlužní. Jsou bez Boha a bez naděje na světě.

Ti učitelé, kteří nevnášejí denně Slovo Boží do své práce, jsou ve velkém nebezpečí. Nemají posvěcující znalosti o Bohu nebo o Kristu. Ti, kdož pravdu neprožívají, jsou nejčastěji nakloněni k vymýšlení filozofie, čímž tráví čas a zaujmou pozornost, jež měla být věnována studiu Slova Božího. Dopouštíme se velké chyby, zanedbáváme-li studium bible, abychom prozkoumali učení, jež vedou špatně a odvracejí mysl od slov Kristových ke klamům vynalezeným lidmi.

Nepotřebujeme fanatické učení o osobnosti Boží. Co si Bůh přeje, abychom o něm věděli, je zjeveno v jeho Slově a v jeho skutcích. Krásné věci v přírodě zjevují jeho povahu a jeho sílu jako Stvořitele. Jsou to jeho dary lidstvu k osvědčení jeho moci a ke zjevení toho, že on je Bohem lásky. Nikdo však není oprávněn říct, že Bůh je osobně v květině, v listu nebo ve stromu. Tyto věci jsou Boží stvořitelské dílo a zjevují Boží lásku k lidstvu.

Kristus je dokonalé zjevení Boží. Ať ti, kteří chtějí poznat Boha, uvažují o díle a učení Krista. Těm, kteří jej přijmou a uvěří v něho, dává moc být syny Božími.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy