EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Napomenutí k věrnosti

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Napomenutí k věrnosti

Těžkým křížem pro mě bylo oznamovat bloudícím, co mi o nich bylo ukázáno. Působilo mi velké hoře vidět jiné znepokojené a zarmoucené. Když jsem byla nucena oznámit poselství, často jsem je zmírnila a přednesla je tak příznivě, jak jen bylo možné. Potom jsem se sama uchýlila do ústraní a plakala jsem v duševní bolesti. Pohlížela jsem na ty, kteří, jak se zdálo, pečovali jen sami o sebe a myslela jsem si, že bych nenaříkala, kdybych byla na jejich místě. Bylo to těžké oznamovat jasná a ostrá svědectví, které mi Bůh dal. Starostlivě jsem pozorovala výsledek, a když se napomenuté osoby vzepřely napomenutí a později odporovaly pravdě, přicházela mi na mysl otázka: "Podala jsem poselství tak, jak jsem měla? Nebyla by zde jiná cesta k jejich záchraně?" Potom se mé duše zmocnila taková bolest, že smrt by byla vítaným poslem a hrob sladkým místem odpočinku.

Nepoznala jsem, že jsem byla nevěrná, když jsem se takto ptala a pochybovala a neviděla jsem nebezpečí a hřích v takovémto jednání, dokud jsem nebyla ve vidění uvedená do přítomnosti Ježíše. Podíval se na mě temným pohledem a odvrátil ode mě svůj obličej. Nelze popsat strach a muka, jež jsem pociťovala. Padla jsem před ním na svou tvář, ale neměla jsem sílu vypravit ze sebe ani slovo. Jak jsem toužila, abych byla skryta před tímto hrozným temným zrakem! Tu jsem v určité míře poznala, jako budou pocity zatracených, až budou volat k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho Beránka." (Zj 6,16)

Tu mi anděl přikázal, abych povstala. Stěží lze vypsat výjev před mými zraky. Přede mnou byl zástup lidí, jejichž vlasy a šaty byly roztrhány a jejichž obličeje skýtaly obraz zoufalství a hrůzy. Přišli blíže ke mně, vzali svůj oděv a třeli jej o můj. Podívala jsem se na svůj oděv a viděla jsem, že je potřísněn krví, která prožírala látku. Znovu jsem padla jako mrtvá k nohám anděla, který mě provázel. Nemohla jsem se omluvit a toužila jsem opustit ono svaté místo.

Anděl mě pozvedl a řekl: "Toto není tvůj případ, ale tento děj ti byl ukázán, abys poznala, jaké bude tvé postavení, jestliže zanedbáš zvěstovat jiným, co ti Pán zjevil. Budeš-li však věrná až do konce, budeš jíst ze stromu života a pít vodu živou. Budeš mnoho trpět, ale milost Boží je postačující."

Potom jsem byla ochotna vykonat všechno, co by Pán ode mne žádal, abych dosáhla jeho zaslíbení a nemusela pocítit jeho hrozný pohled.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy