EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Na stanovém shromáždění v Indiana

Život a dílo Ellen Whiteové


Rejstřík - na začátek na začátek

Na stanovém shromáždění v Indiana

Od 9. do 14. srpna jsem navštívila v doprovodu své švagrové Mary stanové shromáždění blízko Kokomo. Můj muž nemohl Battle Creek opustit. Na tomto shromáždění mne Pán posilňoval, abych co nejvážněji působila pro lidi. Dával mi světlo a sílu. Když jsem se dívala na shromážděné muže a ženy, tak ušlechtilého vzezření a úctu budícího dojmu a srovnávala je s malým zástupem před šesti lety, ve kterém byli lidé vesměs chudí a nevzdělaní, nemohla jsem než zvolat: Co všechno Bůh způsobil!

Zušlechťující vliv, kterým pravda působí na život a povahu těch, kteří ji přijmou, se zde velmi silně projevil. Za proslovu jsme prosili, aby povstali ti, kteří byli kdysi oddáni tabáku, ale vzdali se ho pro světlo, jež obdrželi skrze pravdu. Povstalo jich asi 35-40, mezi nimiž bylo 10-12 žen. Potom jsme vyzvali aby povstali ti, jimž lékař řekl, že je pro jejich život nebezpečné přestat kouřit, protože si na jeho dráždění tak zvykli, že by nebyli schopni žít bez něho. Povstalo osm osob, jejichž obličeje svědčily o duševním a tělesném zdraví. Jak podivuhodný je uzdravující vliv, jež tato pravda vykonává na lidský život, činí pevné ty, kteří otročili tabáku, vínu a jiným módním požitkům.

V neděli dopoledne bratr Waggoner mluvil k velkému zástupu o sobotě. Tři zvláštní vlaky vychrlily svůj živý náklad na místo, kde se konalo shromáždění. Lid byl velmi nadšen pro otázku střídmosti. O půl třetí odpoledne jsem mluvila asi k osmi tisícům lidí o střídmosti z mravního a křesťanského hlediska. Pán mi požehnal zvláštní jasností a shromážděný zástup posluchačů mi naslouchal s největší pozorností.

Opustili jsme vychozenou cestu moderního řečníka střídmosti a sledovali jsme původ nestřídmosti až k domovu, k rodinnému stolu a k otročení chuti dítěte. Dráždící pokrmy budí žádost po silnějších dráždidlech. Hoch, jehož chuť je takto zkažena a jehož neučíme sebeovládání, je v pozdějších letech opilcem nebo otrokem tabáku. Rodičům byla ukázána povinnost vychovávat děti ke správnému názoru na života a jejich odpovědnosti a položit u nich základ pro upřímnou křesťanskou povahu. Velká práce reformy střídmosti musí začít doma, jestli má být úspěšná.

Večer mluvil bratr Waggoner k velkému zástupu pozorných posluchačů o znameních doby. Mnozí poznamenali, že tato přednáška a jeho kázání o sobotě vzbudily nové myšlenky v jejich mysli a že se rozhodli tyto věci zkoumat.

V pondělí jsem se obrátila k lidu a prosila všechny, aby dali svá srdce Bohu. Asi 50 jich přišlo kupředu, abychom se za ně modlili. Ukázal se velký zájem. Patnáct jich bylo jako výsledek tohoto shromáždění pohřbeno s Kristem ve křtu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy