EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


XVIII. Prosazování náboženských zkušeností - 77. Bible v rodině

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

XVIII. Prosazování náboženských zkušeností - 77. Bible v rodině

Bible je univerzální kniha. - V celém rozsahu svého zaměření a námětů je v Bibli skryto něco k oslovení každého a dovolává se svědectví nitra. Na jejích stránkách se setkáme s historií dávno minulou, a věrně podanými životopisy se zásadami řízení státu a jeho kontroly, ale i k vedení domácnosti, zásady, které se vymykají srovnání s lidskou moudrosti. Obsahuje skutečnou životní moudrost, básně jsou libozvučné a úžasné, dovedou nadchnout i dojmout. Výtvarná hodnota autorů Bible je nesrovnatelná s dílem člověka, má velkou sféru působnosti i velkou vnitřní hodnotu, když uvážíme její vztah k velké ústřední myšlence. Pod zorným úhlem těchto myšlenek dostává každý námět nový význam. V jednoduše vyslovených pravdách jsou zásady, které dosahují nebe i věčnost. - Ed 125

V Bibli je velké množství klenotů pravdy a rodiče mohou z této pokladnice vybrat a dát dětem pravou krásu… Ve slově Božím máte rodinný poklad, z něhož můžete vybírat drahokamy a jako křesťané se jimi zdobit ke každému dobrému dílu. - ST 10. 9. 1894

Bůh v ní zajišťuje bohatou hostinu. - Když nám dal Pán výhodu jeho slova, předložil před nás bohatou hostinu. Mnoho požehnání nám plyne z tohoto pohoštění jeho slova, které nám vysvětlil svým masem a krví. Jeho duch a život. Tím, že máme účast na tomto slově, vzroste naše duchovní síla, rosteme v milosti a v poznání jeho pravdy. Formuje se a sílí návyk sebeovládání.

Nestálost charakteru dětství - podrážděnost, vzpurnost, sobeckost, neuvážlivá slova, nezvládnutelné projevy - to mizí a místo nich se rozvíjí přirozený půvab křesťanského mužství a ženství. - CT 207

Krásná ponaučení z Biblických příběhů a podobenství jsou dokonalé, prosté návody Božího slova, i dokonalá duchovní potrava pro nás a naše děti.

Kolik práce je před námi? Chcete se jí ujmout s láskou a bázní Boží? Chcete vstoupit ve spojení s Bohem prostřednictvím jeho slova? - Letter 27, 1890

Je to norma správnosti. - Boží slovo bychom měli rozumným způsobem vnášet do myšlení mládeže, aby se mohlo stát jejich normou správnosti, která uvádí na pravou míru jejich omyly, dává poznání i usměrňuje jejich myšlení, které se tak stává mnohem účinnější v pokračování a kontrolování vznětlivé povahy než nevlídná slova, která provokují ke hněvu. Výchova dětí v souladu s Biblickou normou ušetří čas z dalšího setrvávání na místě a modlitby. Dochází k nim, pokud v rodině na něco zapomeneme. - ST 13. 9. 1877

Přijaté Biblické pravdy pozvednou mysl od přirozenosti a zlehčování. Pokud si u slova Božího uvědomíme tu hodnotu, kterou má, pak mladí i staří by byli ve svém nitru charakterní i zásadoví a to by jim umožnilo odolávat pokušení. - ST 319

Svatý Izraelský nám oznámil ustanovení a zákony, podle nichž se mají řídit všichni lidé. Tato nařízení, která byla „svatá, spravedlivá a dobrá“, by měla být normou jednání v rodině. Jsou základem křesťanského náboženství a každé odchýlení od nich je hříchem. - RH 13. 11. 1888

Zvyšuje rozumové poznání. - Kdyby se Bible studovala tak, jak by se měla, u mužů by se zvýšila schopnost myšlení, lidé kteří jednají ve slově Božím, jejich důstojná prostota a způsob řeči, vznešené náměty, které se nabízejí k zamyšlení, to vše rozvíjí v člověku schopnosti, které nelze jinak získat. V Bibli zůstává otevřený prostor bez hranic pro představivost. Student se oprostí uvažování o velkých tématech, od asociací velkých představ, v mnohem dokonalejší a povznešenější myšlenky a cítění, než kdyby strávili spoustu času čtením různých spisů lidského ducha, které nemají co říct a berou vlastnosti osoby na lehkou váhu. Mladistvá duše polevuje ve svém rozvoji, když se u ní zanedbává nejvyšší zdroj moudrosti - Slovo Boží. Důvodem, proč máme tak málo lidí s dobrou pamětí, ustálených a zásadních, je způsobeno tím, že není bázeň Boží, Bůh není milován, nebo se náboženské zásady neuvádějí do života tak, jak by se měly.

Bůh nám sám pomůže, abychom dle možností si rozvíjeli a pěstovali své rozumové schopnosti… Kdyby se Bible více četla, kdyby se lépe pochopily její pravdy, dostalo by se nám mnohem většího světla a lidé by byli rozumnější. Energie je přenášena do duše po hlubokém zkoumání jejich stránek. - Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 128

Je základem pro rodinu, sociální a národní prosperitu. - Učení Bible má rozhodující vliv na prosperitu člověka ve všech životních souvislostech. Sděluje zásady, které jsou úhelným kamenem národní prosperity; zásady, na nichž je závislá prosperující společnost a je zárukou u rodiny; zásady, bez nichž žádný člověk nemůže dosáhnout štěstí, prospěšnosti a vážnosti v tomto životě a ani nemůže doufat, že si zajistí příští nesmrtelný život. Neexistuje žádná životní situace, ani není žádná etapa lidského poznání, pro které by učení Bible nemohlo být předběžným základem. - P 599

Znalost Písma je zárukou. - Timoteus znal Písma od dětství, a toto poznání ho ochránilo před zlými vlivy, které ho obklopovaly a před pokušením dát přednost zábavám a sobeckým požitkům před povinností. Takovou ochranu potřebují všechny naše děti a měla by se stát součástí díla našich rodičů a vyslanců Kristových aby poznali, že děti jsou ve slově Božím správně vedeny. - 4T 398

Láska k Bibli není samozřejmostí. - Mladí nejsou obeznámeni s fakty, nemají zkušenosti; láska k Bibli a její svaté pravdě nepřijde sama od sebe. Pokud neuděláme vše pro to, abychom kolem nich vytvořili ochranu, která by je chránila před Satanovými plány, stávají se terčem jeho pokušení a podle své vůle je zotročuje. Děti se již brzy ve svém životě učí poznávat požadavky Božího zákona a víru v Ježíše, našeho Vykupitele, který je očisťuje od poskvrny hříchu. Tuto víru jim musíme připomínat každý den poučováním a příkladem. - 5T 329

Zvláště mládež zanedbává studium Bible. - Bibli zanedbávají vlastně obojí, jak mladí tak i starší. Nestává se předmětem jejich studia, směrnicí jejich života. Zejména mládež se proviňuje tímto přehlížením. Mnozí si najdou čas na to, aby četli jiné knihy, ale nestudují denně tu knihu, která jim ukazuje cestu k věčnému životu. Povrchní povídky jsou pozorně čteny, zatímco Bible je přehlížena. Tato kniha je naším průvodcem k ušlechtilejšímu a svatějšímu životu. Mládež by ji prohlásila za velmi zajímavou, dosud čtenou knihu, kdyby jejich představivost nebyla zvrácena čtením smyšlených povídek.

Myšlenky mládí nedosáhnou nejvyššího stupně ušlechtilosti, pokud přehlížejí nejvyšší zdroj moudrosti. - Slovo Boží. Jsme v Božím světě, v přítomnosti Stvořitele, jsme učiněni k jeho obrazu, On nad námi bdí, miluje nás a stará se o nás - to jsou překrásné náměty k přemýšlení a uvádějí naše myšlení do vznešených a nedozírných možností meditací. Ten, který otevírá myšlení i srdce k rozjímání o takových tématech jako jsou tato, nikdy se neuspokojí s triviálními a senzačními náměty. - CT 138. 139

Nevšímavost rodičů se odráží na dětech. - Děti si všímají, i když jsou malé. Když pak rodiče dávají najevo, že slovo Boží není jejich rádce a průvodce, když přehlížejí poselství, které jim přináší, projevuje se před dětmi tentýž duch nezodpovědnosti: „Mě to nezajímá, já jdu svojí cestou“. - MS 49, 1898

Dej Bibli čestné místo. - Jako lid, kterému se dostalo velkého světla, máme být duchovně povzneseni nad své návyky v našem rodinném životě a společenství. Dejte Bibli vážné postavení jako rádci v rodině. Ať je považována za vůdce ve všech těžkostech, jako norma v každém konání. Moji bratři a sestry, můžete být přesvědčeni o tom, že může být někdo opravdu úspěšný v kruhu rodiny, dokud jej nevede pravda Boží, moudrost spravedlnosti? Každý úspěch bude záviset na tom, zda otcové a matky povznesou své mysli od své nečinnosti a nebudou považovat službu Bohu za přítěž. Síla pravdy musí být v rodině silou posvěcující. - Letter 107, 1898

Rodiče, dávejte svým dětem postupná poučení a také pokyny, které jsou obsaženy ve svatém slově Božím. Zavázali jste se k tomu při křtu. Neměly by vám v tom bránit žádné světské sklony, dělejte vše, co je ve vašich silách, abyste zachránili duše svých dětí, neboť oni jsou tělem z vašeho těla nebo jste je přijali do svých adopcí. - MS 70, 1900

Učiňte ji jako povinnou četbu v rodině. - Rodiče, pokud chcete vychovávat své děti ke službě Bohu a ke konání dobra ve světě, učiňte z Bible povinnou četbu. Ona poukazuje na Satanovy úskoky. Ona člověka povznáší, kritizuje a uvádí na pravou míru morální zlo, je detektorem, který umožňuje rozeznat pravdu od lži. Bible by měla stát na prvém místě bez ohledu na to, co se učí doma nebo ve škole. Pokud ji dáme toto místo, je vzdána čest Bohu a On se projeví svým působením jako pomocník při obrácení vašich dětí. V této svaté knize je bohatý zdroj pravdy i krásy a rodiče by si měli vyčítat, že ji neudělali velmi zajímavou pro své děti. - 5T 322

„Psáno jest“, byla jediná zbraň Kristova, kterou použil proti svému pokušiteli, který ho přišel oklamat. Učení Biblických pravd je velkým úkolem, před nějž jsou rodiče postaveni. Tak zasaďte pravdu, kterou řekl Bůh, do příjemného rámce. Otcové a matky, můžete se stát pro své děti ponaučením svým každodenním životem, když budete uskutečňovat v praxi trpělivost, laskavost, lásku a ony k vám přilnou. Nenechte je dělat to, na co si vzpomenou, ale ukažte jim, že vaší snahou je žít podle Slova Božího a brzdit je výchovou a napomínáním Páně. - MS 5, 1896

Studujte pilně a systematicky. - Při studiu Písma sledujte systém ve své rodině. Nezapomeňte na nic ze současného stavu, ale buďte jisti, že duše je živena chlebem života. Je důležité odhadnout dobré výsledky za hodinu nebo půlhodinu, kterou jste věnovali denně s ochotným srdcem a přátelsky Božímu Slovu. Bible má být svým vlastním vykladačem, proto shrňte vše, co je k danému tématu řečeno v různých obdobích a za různých okolností. Nenechte se ve svém domácím řádu rozptylovat návštěvníky, či těmi, co vám telefonují. Přijdou-li během vašich rodinných shromáždění, pozvěte je dovnitř, ať se účastní a poznají, že je pro vás důležitější získat poznání o Božím Slově, než si zajistit zisk nebo radost světa. - RH 9. 10. 1883

Kdybychom poctivě a modlitebně studovali Bibli každý den, poznávali bychom denně některé krásné pravdy v novém, jasném a přesvědčivém světle. - SSW 23

Studujme všichni úkoly Sobotní školy. - Sobotní škola dává rodičům i dětem příležitost studovat Boží Slovo. Aby však mohla být Sobotní škola pro ně takovým přínosem, jaký z ní mohou mít, měli by rodiče i děti věnovat čas ke studiu úkolů, snažit se získat znalosti o podaných faktech a také o duchovních pravdách, které se nám mají přiblížit. Měli bychom zvláště přesvědčit mládež, jak je důležité uvažovat o Biblickém citátu a najít jeho přesný význam. Rodiče, každý den si najděte chvíli času k zamyšlení nad úkoly Sobotní školy se svými dětmi. Raději odložte společenskou návštěvu, než abyste obětovali hodinu, vyhrazenou pro ponaučení z církevních dějin. Rodiče, právě tak jako děti budou mít z tohoto studia prospěch. Naučte se zpaměti důležitější pasáže z Písma, které souvisejí s úkolem, ne však jako přikázanou povinnost, ale jako zvláštní výhodu. I kdyby si je paměť nemohla z počátku zapamatovat, cvičením zesílí, takže po čase budete mít radost z toho, že si takto nastřádáte slova pravdy. A tento zvyk se ukáže jako nejcennější pomoc pro duchovní růst. - CT 137. 138

Rodiče by měli považovat za svou svatou povinnost poučovat děti o ustanoveních a požadavcích Božích a také o proroctvích. Měli by své děti vychovávat doma a vzbudit zájem i o úkoly Sobotní školy. Studováním s dětmi tak ukáží, jakou důležitost přikládají pravdám, které jsou v úkolech a pomáhají probudit zájem o poznávání Bible. - Testimonies on Sabbath School Work, 111

Nespokojte se s povrchními znalostmi. - Jen stěží může být doceněna důležitost znalosti Písma. Jsou „Bohem vdechnuta“, může nás „učinit moudrými ke spasení“ a způsobuje, že Boží člověk je „náležitě připraven ke každému dobrému činu“. 2Tm 3, 15-17 Bible má největší nárok na naši posvátnou pozornost. Nemáme se spokojit s povrchními znalostmi, ale měli bychom se snažit poznat přesný význam slov pravdy a přijmout ducha svatých proroctví. - CT 139

Použijte úkoly, aby děti získaly zkušenosti. - Když poučujeme děti o Bibli, můžeme velmi mnoho poznat sledováním jejich zálib a toho, co je zajímá. Můžeme pak povzbudit jejich zájem, aby poznaly, co k těmto věcem říká Bible. Ten, který nás stvořil a dal nám určité vlohy, dal také každému z nás rady ve svém Slově. Když žáci poznají, že poučení Bible mohou prakticky použít ve svých životech, učte je, aby se na ni dívaly jako na svého rádce…

V Bibli je plnost, síla i hloubka myšlenek, kterou nelze vyčerpat. Doporučte dětem i mládeži, aby vyhledávali tyto poklady jak myšlenkové tak i výrazové. - Ed 188

Každý musí studovat pro sebe. - Matky i otcové nesou velkou zodpovědnost za své děti Věřící rodiče, kteří studují Písmo, a uvědomují, že se musí řídit Božími přikázáními a nesmí jednat proti jeho svatému zákonu. Ti, kteří dovolí komukoliv, třeba i kazateli, aby přehlížel Slovo Boží, musí se za to zodpovídat. Rodiče nemohou svěřit duše své i svých dětí jen kazateli, ale Bohu, který je stvořil a spasil. Rodiče se musí sami snažit o poznání Písma, neboť oni buď zachrání, nebo zatratí svoji duši. Nemohou připustit, aby jejich spása záležela na kazateli. Musí studovat pravdu pro sebe. - MS 33, 1900

Snažte se, aby Bible byla pro děti zajímavá. - Je třeba vést mládež k tomu, aby si oblíbila studium Bible. Dejme ve svých myšlenkách a pohnutkách vždy prvé místo „Knize knih“, neboť v ní jsou pro nás tak potřebné vědomosti. - RH 9. 10. 1883

Chceme-li konat toto dílo, rodiče se musí seznámit s Božím Slovem… A místo toho, abyste svým dětem vyprávěli nic neříkající příběhy nebo to, co slyší ze všech stran, hovořte s nimi o Biblických věcech. Tato kniha nebyla určena jen pro školáky. Byla napsána prostými, srozumitelnými slovy, aby byla pochopitelná normálním lidem, a s vhodnými vysvětleními může být její velká část zajímavá a prospěšná i velmi malým dětem. - ST 8. 4. 1886

Nemyslete si, že Bible bude pro děti nudná. Pod vedením moudrého učitele bude stále více vhodnou knihou. Stane se jim chlebem života, nikdy nezestárne. Je v ní cosi nového přitažlivého okouzlujícího pro děti i mládež. Je jako slunce, které ozařuje zemi, dává jí nádheru a teplo dosud nevyčerpané. Děti i mládež mohou poznat příběhy z historických částí Bible, ale i z částí poučných. Nelze ji porovnat s jinými knihami, které jsou ve srovnání s ní jen průměrné. Mohou v ní najít zdroj milosti a lásky. - CT 171

Rodiče, dávejte svým dětem jednoduché pokyny, ať máte jistotu, že byly správně pochopeny. Ponaučení ze Slova Božího, která vysvětlujete tak prostě jejich mladému rozumu, musí pochopit. Na jednoduchých příkladech, které jsou vybrány ze Slova Božího a jejich vlastních zkušenostech, je můžete naučit, jak mají změnit své životy podle nejvyššího vzoru. Právě v dětství a mládí se mohou naučit žít uvážlivý, seriózní život, který přinese bohatou sklizeň dobra. - CT 109

Přinášejte nové myšlenky, používejte nejlepší metody. - Když nám nebeský Otec daroval své Slovo, nepřehlédl ani děti. Může být v tom všem, co lidé napsali, ještě nalezeno něco k probuzení zájmu jako Biblické příběhy?

Těmito prostými příběhy se jim mohou objasnit velké zásady Božího zákona. Rodiče i učitelé mohou velmi brzy na názorných příkladech, které jsou co nejlépe přizpůsobené dětskému chápání, uplatnit pokyny Páně v jeho přikázáních. „A budeš je často opětovat synům svým a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, a lehaje i vstávaje“ Dt 6, 7

Názorné vyučování pomoci tabulí, obrazů a map přispěje k vysvětlení a jejich zapamatování. Rodiče i učitelé by se měli stále snažit o vylepšení svých metod. Učení Bible by se mělo opírat o nejnovější poznání, nejlepší metody a seriózní úsilí. - Ed 185. 186

Vezměte si Bibli za svého rádce. - Bible musí být vašim rádcem, pokud vychováváte své děti k dodržování Božích napomenutí. Kristův život a jeho charakter ať mají před sebou jako vzor k napodobení. Pokud bloudí, přečtěte jim, co řekl Pán k podobným hříchům. V tomto díle je třeba věnovat jim stálý zájem a horlivost. Jeden špatný krok, který rodiče tolerovali, nebo učitelé nenapravovali, může zapříčinit deformaci celého charakteru a jeho nevyváženost. Učte své děti, že musí mít nové srdce, musí si vytvořit nová přání a nové pohnutky je musí inspirovat. Pomoc však musí přijít od Krista. Musí poznat charakter Boží, jak ho zjevuje slovo Boží. - ST 25. 5. 1862

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy