EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


79. Sobota – Den radosti

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

79. Sobota – Den radosti

Běžné přehlížení Soboty. - Bylo mi ukázáno, jak mnoho rodičů nevychovalo své děti pro Pána, i když věří slavnému poselství pro tento čas. Sami se neomezovali, ke každému, kdo je chtěl napomenout, se chovali podrážděně. Nehodlali své děti přidržovat při oltáři Božím každodenní živou vírou. Mnohým z těchto mladých bylo dovoleno přestupovat čtvrté přikázání, a vyhledávat vlastní potěšení v Boží svatý den. Nepociťovali žádné výčitky svědomí, když si v Sobotu povyrazili pro své potěšení. Mnozí jdou, kam chtějí, konají, co chtějí a rodiče z obavy aby nevzbudili jejich odpor, se chovají podobně jako Eli a nedávají jim žádné příkazy.

Tito mladí lidé ztrácejí nakonec všechnu úctu k Sobotě, nemají zájem o náboženská shromáždění ani o svaté a věčné jistoty. - 5T 36. 37

Všimněte si prvého slova 4. Přikázání. - Slovo „Pamatuj“ je umístěno u opravdu prvého ze čtyř přikázání desatera. Rodiče, pamatujte si, že svěcení Soboty je pro vás svaté. Pokud to nedodržujete, dáváte tím vhodný návod svým dětem, aby i ony měly tento svatý Boží den v úctě… Ve vašich rodinách je nutná křesťanská výchova. Po celý týden už mějte na zřeteli svatou Sobotu Páně, neboť v tento den věnujete svůj čas službě Bohu. V tento den odpočíváte od světské práce a potřebám duše se věnuje zvláštní pozornost. - MS 57, 2897

Pokud si takto připomínáme Sobotu, pak světské věci nebudou zasahovat do věcí duchovních. Žádná z těch povinností, které se vztahují k šesti pracovním dnům, nesmí být dokončena v Sobotu. Pak naše energie nebude během týdne tak vyčerpána běžnou prací, abychom v den, kdy i Pán odpočíval, byli natolik unaveni, že bychom se nemohli zúčastnit shromáždění. - 6T 354

Učiňte pátek dnem přípravy. - V pátek mají být ukončeny všechny přípravy na Sobotu. Přesvědčte se, jestli jsou nachystány šaty, jídlo uvařeno, boty vyleštěné a všichni vykoupáni. Je možné to stihnout. Pokud se vám to stane samozřejmostí, můžete to tak dělat. Sobota není dána k tomu, abychom opravovali šaty, vařili jídlo, zúčastňovali se zábav nebo jakékoli jiné světské činnosti. Před západem slunce ukončete všechny světské práce a také odložte všechny světské tiskoviny. Rodiče, vysvětlete svým dětem, proč takto jednáte a ať se také podílejí na přípravách svěcení Soboty podle přikázání. - 6T 355. 356

V některých rodinách se teprve v Sobotu čistí a leští boty, případně opravují, protože tyto drobné práce nebyly vykonány v pátek. Nezapamatovali si, že Sobota se má považovat za svatou“…

Šaty se mají dát do pořádku v pátek. Během týdne by se měly prohlédnout a připravit pod dohledem matky, takže se pak mohou bez problémů obléknout a není třeba dělat zmatky, štvát se a mít nevhodné řeči. - MS 57, 1897

Musíme si ještě povšimnout dalšího úkolu pro den přípravy. Měli bychom skončit se všemi neshodami nám blízkých lidí, ať už je to v rodině nebo ve sboru - 6T 356

Sobotu začněme modlitbou rodiny. - Před západem slunce by se měli členové rodiny shromáždit ke čtení Slova Božího, ke zpěvu a k modlitbě. V tomto je nutné zjednat nápravu, protože mnozí jsou v tom lhostejní, jen si to přiznejte před Bohem i sobě navzájem. Měli bychom začít s obnovou a udělat zvláštní program, aby každý člen rodiny se mohl připravit a respektovat den, který Bůh požehnal a posvětil. - 6T 356. 357

Sobotní čas není náš, ale Boží. - Bůh nám dal šest dní k tomu, abychom pracovali pro sebe a jen jeden den si vyhradil pro sebe. Ten by pro nás měl být požehnaným dnem - v němž bychom měli dát stranou všechny naše pozemské věci a upnout naše myšlení k Bohu a nebi. - MS 3, 1897

Když začíná Sobota, měli bychom ovládat svoje myšlení, jednání i slova a nepřivlastňovat si čas, který je přísně vymezen Pánu. My sami bychom neměli v žádném případě konat cokoliv k naší obživě a také to, co je možné vykonat v šesti pracovních dnech a ani našim dětem bychom to neměli tolerovat. Pátek je den přípravy. Čas by měl být věnován k nutným přípravám a k soustředění a také hovorům o ní. Nic z toho, co by mohlo být z pohledu nebes považováno za nedodržení svaté Soboty, bychom neměli vyslovit ani udělat a měli bychom to říci nebo udělat až po Sobotě. Bůh na nás nepožaduje, abychom se v Sobotu zdrželi jen fyzické práce, ale aby i naše mysl se obšírně věnovala svatým věcem a tématům. Čtvrté přikázání se prakticky přestupuje hovořením o světských záležitostech, ale také účastí na nevázané konverzaci nebo flirtu. Řeč o čemkoliv, co nás napadne a vyjádříme to slovy, každé uchýlení od správného způsobu nás zotročuje a odsuzuje. - 2T 702. 703

Sobotní čas je příliš drahý, než abychom je prospali. - Nikdo by neměl být po celotýdenní práci tak zahleděn do svých časných zájmů a tak vyčerpán ve své snaze o pozemský zisk, že by mu chyběla v Sobotu síla nebo energie ke službě Bohu. Pána okrádáme, když se nemůžeme soustředit na jeho uctívání v jeho svatý den. Stejně tak okrádáme sami sebe, protože potřebujeme srdečnost a nadšení společenství, stejně jako sílu, kterou získáme z moudrosti a zkušeností ostatních křesťanů. - RH 13. 6. 1882

Nepromarněme vzácný Sobotní čas v posteli. - V Sobotu ráno by měla rodina brzo vstávat. Pokud vstanou pozdě, je zmatek a shon s přípravou jídla a Sobotní školy. Při spěchu jeden do druhého vráží a je vzájemná nedůtklivost. Do rodiny se tak vnášejí nesvaté pocity. Takto znesvěcená Sobota se stává otrávenou, netěšíme se na ni, ale spíše ji očekáváme s obavou. - 6T 357

Do společných shromáždění choďte i s dětmi. - Mělo by stát samozřejmostí, že otcové a matky chodí na Sobotní shromáždění i s dětmi a podpírají jeho význam svým vlastním přístupem. Je naší povinnosti vyžadovat to od našich dětí i všech dalších členů rodiny, tak jako to dělal Abraham. Můžeme je přesvědčit, že jde jak o přikázání, tak i o důležité náboženské učení. Všichni, kteří složili slavnostní křestní slib, se zavázali k službě Bohu. Jsou pod závazkem smlouvy, že budou u sebe i svých dětí, které mohou dostat, podporovat křesťanský život. - RH 13. 6. 1882

Protože vzýváme Boha, nesmíme to považovat za otroctví. Sobota Páně se stává požehnáním pro nás a naše děti. Mají vzhlížet k Sobotě jako ke dni radosti, který byl Bohem posvěcen. Takto budou uvažovat, jestliže budou poučeny. - MS 3, 1879

Do domu modlitby noste pohledné oblečení. - Mnozí potřebují pokyny, v jakém oblečení by měli přijít na Sobotní sborové shromáždění. Do přítomnosti Boží by si na sebe neměli vzít takové oblečení, které nosí běžně přes týden. Všichni by měli mít na Sobotu zvláštní oblek, když jdou do domu Božího. Přestože se neřídíme světskou módou, neznamená to, že bychom se neměli zajímat o náš zevnějšek. Měli bychom být čistě upravení, avšak bez ozdob. Dítka Boží by měla být čistá uvnitř i zevně. - 6T 355

Vysvětlete dětem Sobotní promluvu. - Kazatelé se věnují svaté, závažné činnosti, ale i na těch, kteří je poslouchají, spočívá svatá zodpovědnost. Měli by rozhodně následovat ty rady, které slyší a musí uvést do praxe všichni, kteří chtějí získat věčný život. Každý posluchač se musí snažit pochopit předloženou Biblickou pravdu jako Boží poselství k sobě, které obdržel vírou a má ho uvést do praktického denního života. Rodiče by měli svým dětem vysvětlit slova z kazatelny, aby je také pochopily a poznaly, že jejich praktické provádění přináší hojnost milosti a pokoje. - MS 41, 1903

Postarejte se o příjemné pohoštění. - Na Sobotu bychom neměli připravovat bohatší nebo rozmanitější jídlo, než pro jiné dny. Potrava by měla být jednodušší, mělo by se raději jíst méně, aby naše mysl zůstala jasná, schopná plně chápat duchovní věci. Při přejídání se nemůže mozek plně soustředit. Mnohá vzácná slova se pak sice slyší, ale neuvědomí se plně jejich význam, protože mysl je jakoby zamžená nevhodnou stravou. Mnozí zneuctili Boha svým přejídáním v Sobotu víc, než si sami připouštějí.

Ačkoliv se máme v Sobotu vyhnout vaření, není třeba jíst studená jídla. Za chladného počasí si můžeme ohřát jídlo, které jsme připravili předcházející den. Když jsou pokrmy obyčejné, přesto mohou být chutné a vzhledné. Postarejme se o nějaké překvapení k jídlu, co rodina nedostává každý den. - 6T 357

Také zbytek dne je pěkný. - Sobotní škola a sborové shromáždění zabírají jen část Soboty. Zbývá čas, který zůstává rodině, může být i pro ni tou nejsvatější a nejvzácnější chvílí z celé Soboty. Rodiče by měli věnovat většinu této doby svým dětem. - 6T 358

Plánujte vhodnou četbu a konverzaci. - Učiňte Sobotu tím nejkrásnějším a nejvíce požehnaným dnem celého týdne…

Rodiče by se měli věnovat svým dětem a číst jim nejzajímavější části z Biblických dějin, vést je k tomu, aby si vážily Sobotního dne a podle přikázání desatera ho dodržovaly. Pokud rodiče necítí zodpovědnost a nechtějí vzbudit zájem u svých dětí, tak to prostě nedělají. Ale při správné a vhodné volbě mohou udělat Sobotu radostnou. U dětí se může vzbudit zájem dobrou četbou nebo hovory o spáse jejich duše. Musí se však k tomu vést a vychovávat. Lidské srdce nerado přemýšlí o Bohu, o nebi nebo o nebeských věcech. Ale stále musí zůstávat pod tlakem a zdržovat se od současné světskosti a náklonnosti ke zlému, aby mohla zůstat v nebeském světle. - RH 14. 4. 1885

Nezůstat bez zájmu k aktivitě dětí. - Zjistila jsem, že mnozí se v Sobotu nezajímají, kde jsou jejich děti, nevědí ani, co dělají. - RH 14. 4. 1885

Rodiče, v Sobotu neztrácejte především zájem o své děti. Nedovolte jim, aby porušovaly svatost Boží Soboty a hrály si v bytě nebo před domem. Vy sami znesvěcujete tento den, když to přehlížíte u svých dětí a když jim trpíte, aby se toulaly, a dovolujete jim hraní v Sobotu. Bůh na vás pohlíží jako na ty, kteří nedodržují Sobotu. - RH 19. 9. 1854

Vycházky s dětmi. - Rodiče mohou jít s dětmi na procházku a ukázat na Boha v přírodě. Mohou jim ukázat rozkvetlé květy, otevírající se poupata, do výše se tyčící stromy, krásná stébla trávy a učit je, že toto všechno Bůh dokončil v šesti dnech a sedmý den odpočinul a posvětil ho. Takto mohou rodiče svůj výklad o přírodě ucelit. Když se pak tyto děti dívají na přírodu, vybavují si v ní dílo velkého Stvořitele všeho. Jejich myšlenky jsou pak unášeny k Boží přírodě a až ke stvoření světa, když byly položeny základy pro Sobotu a synové Boží hlasitě projevovali radost. Takové poučení by měla pronikat do myšlení našich dětí.

Nemáme našim dětem říkat, že v Sobotu nemusí být spokojené a že není správné, když chodí před dům. Tudy nevede cesta. Kristus chodil v Sobotu se svými učedníky na břeh jezera a tam je učil. Jeho řeči nebyly vždycky pronášeny mezi čtyřmi zdmi. - MS 3, 1879

Další ponaučení z přírody. - Učte děti, aby v přírodě viděly Krista. Vezměte je na procházku do volné přírody, pod košaté stromy, do zahrady a učte je nacházet v těchto nádherných dílech stvoření výraz jeho lásky. Učte je, že jeho zákony jsou stejně platné pro všechno živé, že jsou dány pro nás a pro naše štěstí i radost. Neunavujte je dlouhými modlitbami a nezajímavými poučeními, ale na základě přírodních jevů je veďte k poslušnosti zákona Božího. - DA 516. 517

Dejte správnou představu o Boží povaze. - Jak jinak mohou dostat děti správné poznání o Bohu a lépe se o Něm přesvědčit, než že nebudou trávit čas před domem, ani si hrát, ale stráví ho v doprovodu svých rodičů. Jejich mysl se má spojit s Bohem při pohledu na krásu přírody a jejich pozornost upřít ke znamením Jeho lásky k člověku, ve stvořených dílech. Upoutá to jejich pozornost a probudí i zájem. Budou mimo nebezpečí spojovat s povahou Boží cokoliv kritické a kruté. Ale při pohledu na tolik krásných věcí, které stvořil pro štěstí člověka, budou si ho vážit jako láskyplného a milujícího Otce. Poznají, že Jeho nařízení a příkazy nejsou dány proto, aby ukázaly jeho moc a autoritu, ale že mu jde o štěstí jeho dětí. Jeho povaha je projevem lásky, shovívavosti, krásy a přitažlivosti a ony k němu zahoří láskou. Můžete jejich mysl upoutat na krásné ptáčky, kteří cvrlikají do vzduchu své šťastné písně, na stébla trávy nebo vznešené zbarvení květů, které šíří svoji vůni. Všechno toto zvěstuje lásku a dokonalost nebeského Mistra a dokazuje slávu Boží.

Rodiče, proč nevyužíváte vzácná Boží naučení, která uložil ve své knize v přírodě, aby naše děti dostaly správnou představu o Jeho povaze? Ti, kteří si nepřipouštějí jednoduchost tvarů a uzavírají se před krásami přírody, ti nemohou mít duchovní poznání. Nemohou pochopit dokonalost a Boží moc zjevenou v Jeho stvořitelském díle. Proto jejich srdce není podníceno, netluče s novou láskou a zájmem; nenaplňují se bázní a úctou při poznávání Boha v přírodě. - 2T 583. 584

Den, který máme žít životem Edenu. - Význam Soboty jako výchovného prostředku je neocenitelné. Požaduje-li Bůh od nás něco z našeho vlastnictví, pak to opět vrací obohacené a zkrášlené svojí slávou…

Sobota i rodina byly současně ustanoveny v Edenu a v Božím úmyslu jsou nerozlučně spojeny. V tento den více než kdykoliv jindy můžeme žít stejným životem jako v ráji. V Božím plánu bylo, aby členové rodiny společně pracovali, studovali, modlili se a trávili chvíle odpočinku. Otec aby byl knězem rodiny, společně s matkou vychovávali děti a byli jejich průvodci. Důsledky hříchu všude změnily podmínky života a do velké míry znemožnily takové společenství. Otec často po celý týden nevidí své děti a nemá tak možnost se s nimi stýkat a podílet se na jejich vedení. Ale Boží láska stanovila hranice, které omezují pracovní nároky člověka. Bůh nad Sobotou vztáhl svoji milostnou ruku. Ve svém dni zajistil rodině příležitost ke společenství s ním a vytvoření vztahu s přírodou a k sobě navzájem. - Ed 250. 251

Učiňte Sobotu radostí. - Všichni, kteří milují Boha, by měli udělat vše pro to, aby Sobota byla radostná, svatá a slavná. Nemohou toho však dosáhnout hledáním vlastních radostí v hříšných a nedovolených zábavách. A přece mohou hodně vykonat pro povýšení Soboty ve svých rodinách a udělat z ní nejzajímavější den z týdne. Měli bychom věnovat svůj čas k probuzení zájmu dětí. Změna by na ně měla mít příznivý vliv. Můžeme s nimi jít do přírody, posedět do lesíka, nebo se jít opalovat a při tom uspokojit jejich zvídavou mysl vyprávěním o Božím díle, inspirovat je láskou i úctou a obrátit jejich pozornost ke krásám přírody.

Sobota by měla být pro naše rodiny natolik přitažlivá, že se na ni budeme již celý týden dopředu těšit. Rodiče nemohou lépe vyvýšit a uctít Sobotu, než když najdou vlastní způsob, jak vnést do svých rodin zájem o duchovní věci, aby tak získali správný náhled na Boží charakter a na jeho požadavky k nám, aby mohli zdokonalit své křesťanské povahy a dosáhnout věčného života. Rodiče, učiňte Sobotní den dnem radosti, aby se vaše děti na něj těšily a ve svých srdcích ho radostně vítaly. - 2T 584. 585

Modlitba a zpěv mají být vhodným završením. - Při západu slunce končete modlitbou a chvalozpěvem své modlitební hodinky a proste v nich o Boží přítomnost a pomoc na další pracovní týden. Tak mohou rodiče učinit Sobotu nejradostnějším dnem týdne, tedy takovým, jakým by měla být. Mohou vést své děti k tomu, aby ji pokládaly za nejhezčí den ze všech dnů a byla jim svatým dnem Páně, který mají v úctě. - 6T 359

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy