EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


78. Síla modlitby

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

78. Síla modlitby

Potřeba rodinné modlitby. - Každá rodina by měla postavit oltář k modlitbám a uvědomit si, že bázeň Boží je počátkem moudrosti. Pokud někdo ve světě potřebuje dodat sílu a odvahu, kterou nabízí náboženství, pak to jsou ti, kteří jsou zodpovědní za výchovu a vzdělání mládeže. Jejich dílo nemůže být považováno za přijatelné Bohu, když svým každodenním příkladem dokazují těm, kteří k nim vzhlížejí o radu a poučení, že je možné žít bez Boha. Výchovou dětí jen pro tento život je nepřipravují pro věčnost. Zemřou tak jak žili - bez Boha, a rodiče se budou zodpovídat za ztrátu jejich duší. Otcové a matky, měli bychom hledat Boha ráno i večer u rodinného oltáře, abyste poznali, jak učit své děti moudře, citlivě a láskyplně. - RH 27. 6. 1899

Je zanedbávána rodinná pobožnost. - Pokud někdy byla doba, kdy každý dům se měl stát domem modlitby, pak je to dnes. Převládá nevěra a skepse. Rozmáhá se nepravost. Zkaženost proudí v našich žilách a vzpoura proti Bohu propuká v našem životě. Morální síly zotročené hříchem jsou pod Satanovou tyranií. Duše se stala bezmocnou hříčkou jeho pokušení. Dokud se nenajde mocná ruka, která by nás zachránila, pak člověk jde tam, kam ho tento největší rebel vede.

A přece v této době tak velkého nebezpečí někteří z těch, kteří vyznávají, že jsou křesťané, nemívají rodinné pobožnosti. Neuctívají doma Boha a neučí své děti, aby Ho milovaly a bály se Ho. Mnozí se od Něho oddělili tak daleko, že se cítí již odsouzeni, když k němu mají přistoupit. Nemohou „přistoupit směle s doufáním k trůnu milosti“. Žd 4, 16 „pozdvihujíce čistých rukou bez hněvu a roztržitosti“. 1Tm 2, 8 Nemají živé spojení s Bohem. Mají formu pobožnosti bez moci. - 7T 42

Jednou z úspěšných Satanových rad ke zkáze duše je jím vnuknutá myšlenka, že modlitba není ani tak důležitá. Modlitba je obecenství s Bohem, zdroj moudrosti, pramen síly, pokoje a štěstí. - 7T 42

Tragédie domova bez modlitby. - Snad nic jiného mi nepůsobí tolik smutku jako domov bez modlitby. V takovém domě se necítím bezpečně ani na jedinou noc. A kdyby to nebylo v naději, že pomohu rodičům, aby si uvědomili tuto nezbytnou nutnost a politováníhodné zanedbání, vůbec bych se v něm nezdržela. Toto zanedbání je na dětech vidět, protože u nich není bázeň Boží. - ST 7. 8. 1884

Formální modlitba je nepřijatelná. - V mnoha případech se ranní a večerní modlitby stávají tak trochu formální, nezajímavé, jsou jednotvárným opakováním ustálených frází, v nichž duch vděčnosti a porozumění není vyjádřen. Pán takovou službu nepřijímá. Neodmítne však naléhavou prosbu pokorného srdce a kajícího ducha. Ale otevření našich srdcí nebeskému Otci, projev našeho úplného spolehnutí se, vyslovení našich přání, projevy naší vděčné lásky - to je pravá modlitba. - ST 1. 7. 1886

Ať se stanou domovy místem modlitby. - Staří patriarchové vyznávali veřejně svoji lásku k Bohu tím, že postavili Bohu oltář tam, kde rozložili stany. … Otcové a matky by mohli často pozvednout svá srdce k Bohu v pokorné prosbě za sebe i za své děti. Ať otec, jako kněz rodiny, položí na oltář Bohu ranní a večerní oběť a spojí se se ženou a dětmi v modlitbě a chvále. V takové rodině zůstane Ježíš se svoji láskou. - P 144

Ať si členové každé rodiny uvědomují, že jsou úzce spojeni s nebem. Pán má zvláštní zájem na rodinách svých dětí zde na zemi. Andělé obětují dým vonného kadidla za modlitby svatých. Jak v každé rodině stoupá k nebi modlitba ráno i večer, andělé v našem jménu předkládají před Bohem Spasitelovy zásluhy. Celý nebeský vesmír zaznamenává ranní a večerní modlitby rodin. - MS 19, 1900

Andělé bdí nad dětmi, které jsou zasvěceny Bohu. - Před odchodem do zaměstnání by se měla svolat celá rodina a otec či v jeho nepřítomnosti matka by měli upřímně prosit Boha, aby je ochraňoval po celý den. Přicházejte v pokoře, se srdcem naplněným láskou a vědomím možného pokušení a nebezpečí, které je před vámi a vašimi dětmi. Vírou je připoutejte k oltáři a vyprošujte pro ně ochranu Páně. Sloužící andělé budou ochraňovat děti, které jsou takto odevzdány Bohu. - 1T 397. 398

Modlitba chrání děti. - Bohu má patřit první ranní křesťanova myšlenka. Světská práce a vlastní zájem mají být druhořadé. Děti by se měly naučit respektovat a mít v úctě hodiny modlitby… Je povinností křesťanských rodičů, aby ráno a večer vytvořili upřímnou modlitbou a vytrvalou vírou kolem svých dětí ochrannou hráz. Měli by je trpělivě poučovat, laskavě a neúnavně vést k tomu jak žít, aby se líbily Bohu. - 1T 397. 398

K modlitebním shromážděním mějte pevně určený čas. - V každé rodině by měl být určen čas pro ranní a večerní modlitební shromáždění. Je správné, aby rodiče ještě před snídaní shromáždili své děti kolem sebe a mohli poděkovat nebeskému Otci za jeho ochranu během noci a prosit Ho o Jeho pomoc, radu a vedení během dne. A také je vhodné, aby se rodiče s dětmi opět před ním shromáždili s nadcházejícím večerem a poděkovali mu za požehnání uplynulého dne. - 7T 43

Nenechejte se ovládat okolnostmi. - Modlitební shromáždění by se neměla podřizovat okolnostem. Nemodlete se příležitostně a nezanedbávejte je v tom případě, že se vám nahromadila spousta denní práce. Takovým jednáním vyvoláváte v dětech dojem, že modlitba nemá takovou zvláštní závažnost. Modlitby mají velký význam pro Boží děti a každé ráno a večer by mělo k Bohu stoupat díkuvzdání. - „Pojďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme jemu“ Ž 95, 1. 2. - MS 12, 1898

Otcové a matky, nezapomínejte shromáždit vaší rodinu kolem Božího oltáře, i kdyby na vás doléhaly povinnosti. Proste o ochranu svatých andělů ve vašem domě. Pamatujte si, že vaši milí jsou vystaveni pokušením. - MH 393

I když se snažíme o to, aby naši hosté se u nás cítili dobře a spokojeně, nesmíme přehlížet naši odpovědnost k Bohu. V žádném případě bychom neměli přehlížet hodinu určenou k modlitbě. Nemluvme a nebavme se tak dlouho, až jsou všichni unaveni a nemohou radostně prožívat chvíle pobožnosti. Při takovém jednání jde o přinášení obětního beránka Bohu. Večer se můžeme modlit poněkud dřív, aby naše modlitba nebyla uspěchaná a byla plná porozumění, pak můžeme přinášet naše pokorné prosby a pozvednout svůj hlas v radostné a vděčné chvále.

Všichni, kteří navštěvují křesťany, by měli poznat, že doba modlitby je velmi vzácná, nejposvátnější a je nejšťastnějším časem dne. Tato doba pobožnosti má ovlivnit, povznést a prodchnout ty, kteří se jí účastní. Přináší pokoj, klid a radost duši. - MYP 342

Děti mají respektovat dobu pobožnosti. - Vaše dítky by měly být vychovány k laskavosti, k ohleduplnosti, k prosbám za jiné, k vlídnosti, ale především, aby respektovaly náboženské záležitosti a byly přesvědčeny o důležitosti Božích požadavků. Měly by se naučit respektovat dobu modlitby a mělo by se od nich vyžadovat, aby ráno vstávaly a mohly se zúčastnit rodinné pobožnosti. - 5T 424

Dobu bohoslužby udělejte zajímavou. - Otec jako kněz rodiny by měl vést ranní a večerní bohoslužbu. Není důvodu, proč by to nemohl být nejzajímavější a nejkrásnější způsob vedení v rodinném životě. Bůh je připravován o čest, když jsou tyto chvíle nezáživné a nudné. Tyto rodinné bohoslužby by měly být krátké a živé. Nepřipusťte, aby vaše děti nebo kdokoliv z členů rodiny se jich děsil pro nezajímavost nebo únavnost. Pokud se čte a vysvětluje dlouhá kapitola a pak ještě následuje dlouhá modlitba, stává se tato vzácná bohoslužba nudná a je ulehčením, když skončí.

Mělo by být starostí hlavy rodiny, aby modlitební chvíle se stala zajímavou. Při troše přemýšlení a vhodné přípravě na tuto chvíli, kdy přicházíme do styku s Bohem, je možné tuto rodinnou bohoslužbu zpříjemnit, aby mohla přinést i bohaté výsledky, jako by se zjevila sama věčnost. Ať otec vybírá takovou část Písma, která by byla zajímavá a snadno pochopitelná. Několik veršů postačí k tomu, abychom s nimi doplnili úkol, který se má probírat a během dne pak uvádět v život. Je možné klást otázky a udělat několik vhodných a zajímavých poznámek, nebo je možné příběh doplnit krátkým a věcným názorným příkladem. Na závěr je možné zazpívat několik odstavců duchovní písně a uvést krátkou a výstižnou modlitbu. Ten, kdo se modlí, nemá mít modlitbu o všem, ale má vyjádřit jednoduchými slovy své potřeby a vzdát Bohu chválu poděkováním. - ST 7. 8. 1884

Velmi záleží na způsobu, jaký používáme při bohoslužebných chvílích, neboť ony probouzí a posilují lásku ke studiu Bible. Ranní a večerní bohoslužby by měly být nejkrásnější a nejprospěšnější z celého dne. Dejte najevo, že do těchto chvil nesmí být vnášeny žádné tíživé a nevlídné myšlenky, poněvadž rodiče i děti se tu scházejí k setkání s Ježíšem a aby uvítali přítomnost svatých andělů do svého domova. Pobožnost má být krátká a plná života, přizpůsobená okolnostem a mění se čas od času. Všichni se mají zapojit do čtení Bible i učení a častého opakování Božího zákona. Zájem dětí se zvýší, když jim bude někdy dovoleno, aby vybíraly čtení. Ptejte se jich na přečtené a dovolte jim také klást otázky. Zmiňte se o všem, co by pomohlo k objasnění významu. Když se tím pobožnost příliš neprodlouží, dovolte dětem, aby se zúčastnily na modlitbě a společném zpěvu, i kdyby to byl jen jeden verš. - Ed 186

Modli se jasně a srozumitelně. - Sami buďte příkladem, aby se děti učily modlit jasně a srozumitelným hlasem. Učte je, aby měly hlavu vztyčenou a nikdy si rukama nezakrývaly tvář. Tak mohou říci svoji jednoduchou modlitbu v souladu s modlitbou Páně. - MS 12, 1898

Síla hudby. - Historie Biblické písně je plná inspirace na praktické použití a na prospěšnost hudby a zpěvu. Hudba je často zneužívána k tomu, aby sloužila zlým záměrům, a stává se tak jedním z prostředků, který svádí k pokušení. Ale správně použita je hodnotným Božím darem, určeným k povznesení mysli k vysokým a vznešeným myšlenkám, k inspiraci a zušlechtění duše…

Je jedním z nejúčinnějších prostředků k ovlivnění srdce duchovní pravdou. Jak často vyvolává vzpomínky, v zdeprimované duši a k zoufalství dohnané mysli, na některé z Božích slov - dávno zapomenutou povinnost ze zpěvů v dětství - a pokušení ztrácí svoji sílu, život získává nový smysl i nový cíl a odvahu i radost se přenáší na jiné. Nikdy se nesmí ztratit ze zřetel význam zpěvu jako výchovného prostředku. Ve vašem domě mají být slyšet krásné a čisté zpěvy. Pak v něm bude méně slovy výčitek a přibude veselá nálada, naděje a radost. Zpívejme ve škole a žáci budou více přitahováni k Bohu, kde svým učitelům a k sobě navzájem.

Zpěv jako součást náboženského života je jak bohoslužebným projevem, tak i modlitbou. Ve skutečnosti jsou mnohé písně modlitbou. Pokud je dítě vedeno k tomu, aby si to uvědomilo, bude více přemýšlet o významu slov, které zpívá a bude vnímavější jejich vliv. - Ed 167. 168

S nástrojem i hlasem. - Konejte s dětmi ranní a odpolední pobožnosti čtěte jeho slovo a zpívejte písně. Učte děti Božím přikázáním a ať je opakují. Izraelci byli poučeni o Božích přikázáních: „Budeš je často opětovati synům svým a mluviti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou a lehaje i vstávaje“. Dt 6, 7 Mojžíš tedy přikázal Izraelcům, aby tato slova zákona ztvárnili hudebně. Zatímco starší děti hrály na nástroje, mladší pochodovaly a sborově zpívaly písně o Božích přikázáních. Také v pozdějších letech si udržely v paměti slova zákona, které se naučily v dětství.

Pro Mojžíše mělo zásadní význam, aby náboženské písně obsahovaly přikázání. Jestli tedy v době, kdy dítky Izraele putovaly pouští, se učily zpívat verš za veršem ze zákona, jak důležité by to bylo v dnešní době učit děti Božímu Slovu. Pojďme tedy na pomoc Pánu a veďme naše děti, aby se naučily přikázání doslovně. Učiňme, co je v našich silách, aby z našich domovů se ozývala hudba a Bůh do nich mohl vstoupit. - Ev 499. 500

Zvláštní bohoslužba pro Sobotu. - Na Sobotní rodinné bohoslužbě se mají účastnit i děti. Všichni si vezmou Bible a každý přečte jeden nebo dva verše. Pak zazpíváme obvyklou píseň a následuje modlitba. Pro toto nám dal Pán model. Modlitba Páně nebyla ale určena k pouhému formálnímu opakování, je názorným příkladem, jaké by naše modlitby měly být. Jednoduché, upřímné a vyčerpávající. V jednoduché prosbě povězte Pánu své potřeby a vyjádřete svoji vděčnost za jeho milost. Tím pozvete Krista jako vítaného hosta do vašeho domu a do srdce. V rodině nejsou vhodné dlouhé modlitby za věci nám vzdálené. Naše chvíle modliteb se tak stávají nudné, přestože by se měly považovat za výsadu a požehnání. Tato chvíle má způsobit radost a být zajímavá. - 6T 357. 358

Více modliteb znamená méně trestů. - Měli bychom se k Bohu modlit mnohem více než dosud. V našich rodinných modlitbách obdržíme mnoho síly o požehnání pro naše děti. Když moje děti nejednaly správně, tak jsem s nimi laskavě pohovořila, pak jsem se s nimi pomodlila a pak už nebylo nutné je trestat. Jejich srdce citově roztála v přítomnosti Ducha svatého, který se projevil po našich modlitbách. - MS 47, 1908

Prospěch modliteb o samotě. - Také Ježíš za svého pozemského života přijímal moudrost a sílu v hodinách svých modliteb o samotě. Mládež by měl následovat Jeho příklad a snažit se najít chvíle v tichém odloučení za soumraku či za svítání pro spojení se svým nebeským Otcem. Také během dne mají pozvednout své srdce k Bohu. Při každém našem životním kroku nám říká: „Nebo já, Hospodin Bůh tvůj, ujal jsem tě za tvou pravici… Neboj se, já tobě pomáhati budu“. Iz 41, 13 Naše děti si mohou toto poučení uvědomovat každé ráno, kolik síly a plnosti k životu, kolik radosti a štěstí vnese do jejich života. - Ed 259

Brány nebes jsou otevřené každé matce. - Když se Kristus skláněl na březích Jordánu po křtu k modlitbě za lidstvo, otevřelo se nebe. Duch Boží jako zlatem zářící holubice sestoupil na Spasitele a z nebe se ozval hlas: „tento jest ten můj milý Syn, v němž se mi dobře zaslíbilo“. Mt 3, 17

Jaký to má význam pro tebe? Je řečeno, že nebe je otevřené tvým modlitbám. Že i ty jsi přijat do Jeho lásky. Brány jsou otevřeny pro každou matku, která své břímě složí ke Spasitelovým nohám. Říká se, že Kristus obepíná lidské pokolení se svýma lidskýma rukama a svojí božskou rukou uchopil trůn Nekonečného Boha, aby s ním spojil člověka a také nebe se zemí. - ST 22. 7. 1889

Křesťanské matky ve svých modlitbách neberou se vší vážností Otce nás všech, který poslal svého Syna na tuto zem, aby za svůj lid zaplatil výkupné. On neodmítne naše prosby a nenechá vás ani vaše blízké jako děti vyčerpané bojem se Satanem v posledním dni konečného sporu. Před vámi stojí úkol, konejte ho s bezelstností, svědomitě, a Pán ho zajistí z vašich rukou. - RH 23. 4. 1889

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy