EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


76. Příprava na členství v církvi

Výchova dětí


Rejstřík - na začátek na začátek

76. Příprava na členství v církvi

Vyvážená výchova. - Instrukce by měly být dány podle pokynů Božích. Děti mají být vedeny trpělivě, opatrně, horlivě, soucitně. Povinností rodičů je zajištění tělesného, duševního i duchovního vedení. Nezbytně nutné je klást před děti požadavky Boží.

Mnohem snadněji je možné dosáhnout tělesnou zdatnost než duševní rozvoj…

Kultura ducha, z níž pramení čistota a povznesení myšlenek, milá slova i laskavé činy, to potřebuje více snahy a úsilí. Vyžaduje to však trpělivost, abychom zahrádku srdce odplevelovali od všech zlých podnětů.

V žádném případě by nemělo být zanedbáno duchovní vedení. Učme naše děti krásným ponaučením z Božího slova, aby tak mohly získat o něm poznání. Ať pochopí, že nemají dělat nic, co není správné. Učte je jednat spravedlivě podle nejlepšího vědomí a svědomí. Řekněte jim, že nemůžete připustit, aby šly špatnou cestou. Ve jménu Pána Ježíše Krista je doporučte k trůnu milosti Boží. Ať poznají, že Ježíš žije, aby se za ně přimlouval. Podporujte je, aby jejich charakter se zformoval podle obrazu Božího. - RH 15. 9. 1904

Poznání Boha a Krista je základem. - V žádném případě se nesmí zanedbávat duchovní vedení, protože „počátek moudrosti je bázeň Hospodina”. Ž 111. 10 Někteří kladou výchovu až po náboženství, ale správná výchova je náboženství. - CT 108

Definuj zkušenosti praktického náboženství. - Křesťanští rodiče by měli dát svým dětem praktická poučení z náboženských zkušeností. Bůh to od vás vyžaduje, ale vy to neberete na vědomí, ani nesplňujete jeho očekávání, když nevedete své děti podle Bohem doporučených způsobů výchovy a podmínek úspěchu v křesťanském životě. Učte je, že nemohou sloužit Bohu a mít své zabrané do nešetrného zajišťování tohoto života. Nepřipusťte, aby ve svém srdci se utěšovaly myšlenky, že nemusí tvrdě pracovat a své volné chvíle mohou promarnit v nečinnosti. Slovo Boží je v tomto bodě naprosto jasné. - 5T 42

Učte poznávat Boha. - Věčný život je poznání Boha. Učíte takto své děti, nebo je vedete k poznávání životního stylu světa? Jste připraveni pro domov, který je pro vás nachystán?… Poučujte děti o Spasitelově životě, smrti, a zmrtvýchvstání. Učte je poznávat Bibli. Naučte je formovat povahy, které by obstály pro věčný život. Musíme se modlit jako dosud nikdy, aby Bůh ochraňoval a požehnal naše děti. - MS 16, 1895

Denně učte o pokání a odpuštění. - Není podstatné, aby všichni mohli výslovně uvést, kdy jim byly odpuštěny hříchy. Úkolem je naučit děti, aby jejich chyby a omyly byly předneseny Ježíšovi již v raném mládí. Naučte je, aby Ho denně žádaly za odpuštění všeho špatného, co udělaly a že Ježíš slyší i prostou modlitbu kajícího srdce, chce odpustit a přijmout je stejně tak, jako za pobytu na zemi přijal ty děti, které k Němu byly přinášeny. - MS 5, 1896

Učte zdravé názory. - Ti, kteří poznali pravdu i její důležitost a získali zkušenost v Božích věcech, mají učit své děti správnému učení. Měli by je seznámit se základními pilíři naší víry, s důvody proč jsme Adventisty sedmého dne, proč jsme povoláni jako dítky Izraele být zvláštním svatým lidem, národem odděleným od ostatních lidí na tváři země. Tyto věci je třeba vysvětlit dětem prostými slovy, aby je snadno pochopily. A když dorostou, tyto poznatky, které jsme jim vštěpovali, budu vhodným základem pro rozšíření poznání, dokud zásady pravdy u nich nezapustí hluboce své kořeny. - 5T 330

Informace podávejte stručně a často. - podáváte-li instrukce dětem nebo mládeži, vyvarujte se nezajímavých poznámek. Hovory by měly být stručné, k jádru věci, měly by vhodně ovlivňovat. Má-li být řečeno hodně, vymyslete si častější zkrácení. Několik zajímavých poznámek volně vsunutých bude mnohem prospěšnější, než když dáte celkový souhrn informací najednou. Dlouhé řeči unavují mysl mládeže. Řeknete-li příliš mnoho, povede je to k averzi vůči duchovnímu poznání, stejně tak jako přejídání zatěžuje žaludek a vede k zošklivení si jídla nebo na něj ztrácíme chuť. - GW 208. 209

Večery jsou vzácnou dobou. - Domov by se měl stát spíše školou poučení než místem jednotvárné dřiny. Večery bychom měli udržovat v nitru jako překrásné chvíle věnované k poučení dítěte na cestě ke spravedlnosti. - SSW 48

Vypočítávání Božích zaslíbení. - Potřebujeme poznávat Ducha svatého jako dárce naší moudrosti. Tento Duch se rád obrací k dětem a odkrývá jim poklady a krásy Božího slova. Zaslíbení, která vyslovil Velký učitel, zaujmou smysly a povzbudí dětskou duši duchovní silou, která je božského původu. V přístupné duši poroste známost Božích věcí, která bude jako barikáda proti pokušení nepřítele. - CT 172

Učiňte náboženská poučení příjemnými. - Děti by měly dostávat náboženská poučení od útlého věku. Toto poučení by nemělo být neseno duchem odsuzování, ale šťastným a spokojeným duchem. Matky by měly stále sledovat, aby se pokušení nevloudilo v takové podobě, že by ho nepoznaly. Rodiče mají chránit své děti moudrými a milými radami. Jako nebližší přátelé těchto nezkušených by jim měli pomáhat ve snaze zvítězit, neboť vítězství pro ně znamená všechno. Musí uvážit, že jejich vlastní děti se snaží jednat správně a jsou mladšími členy Boží rodiny, že by měli mít zájem pomáhat jim a učit schůdnou stezku na cestě Boží poslušnosti. S upřímným zájmem by je měli poučovat den za dnem, co to znamená být dítkami Božími a podrobit mu vůli v poslušnosti. Učte je, že poslušnost Boha vyžaduje i poslušnost rodičů. O to se musí usilovat nejen každý den, ale i každou hodinu, buďte velmi opatrní, modlete se a učiňte své děti společníky. - 6T 93. 94

Duchovní poučení lze uvést i z domácích přikázaných povinností. - Bůh svěřil rodičům i učitelům výchovu dětí a mládeže a mohou si vzít duchovní poučení z každého jednání. Když je vychováváme k dodržování tělesné čistoty, měli bychom je naučit, že Božím přáním je nejen čistota těla, ale i duch. Při zametání světnice se mohou naučit, jak Bůh očisťuje srdce. Nezavřou dveře a okna, a pak začnou čistit světnici, ale měly by otevřít dveře a okna do široka a pečlivě odstraňovat všechen prach. Takto je nutné nechat k nebi otevřené dveře našich pohnutek i citů a vyhnat prach sobectví a světskosti. Milost Boží musí úplně vymést komůrky myšlení a každý náznak přirozenosti musí být očištěn a oživen Duchem Božím. Nepořádek a lajdáckost v našich denních povinnostech povedou k zapomínání na Boha a k udržení formy zbožnosti ve vyznání víry, která však ztratila svou pravou podobu. Máme být opatrní a modlit se, jinak sáhneme po stínu a ztratíme skutečnost.

Živá víra by měla jako zlaté nitky protkávat denní zkušenosti při vykonávání malých povinností. - 6T 170. 171

Výchova srdce v porovnání s knižními vědomostmi. - Je správné, aby si mládež uvědomila, že musí dosáhnout co nejvyššího rozvoje duševních sil. Nechtěli bychom omezovat vzdělání, kterému Bůh nepoložil žádnou mez. Ale naše výsledky úsilí neprospějí nikomu, pokud nebudou zaměřeny ke cti Boží a pro dobro lidstva. Dokud se naše poznání nestane odrazovým můstkem k uskutečnění vyšších cílů, tak je bezcenné…

Výchova je důležitější než vzdělání získané z knih. Je dobré a také podstatné získat poznání o světě, v němž žijeme. Vypustíme-li však počítání s věčností, dopustíme se omylu, který už nikdy nebude možné napravit. - 8T 311

Oboustranný prospěch. - Naše děti jsou Boží vlastnictví. Byly koupeny. Tato myšlenka by se měla stát hnací silou naší práce pro ně. Nejúspěšnější metody k zajištění jejich spásy a k jejich záchraně před pokušením je třeba hledat ve stálém poučování se slovy Božího, A když rodiče z něho budou číst se svými dětmi, naleznou i svoji vlastní velikost v poznání pravdy mnohem rychleji. Zmizí nevěra, vzroste víra, aktivita, jistota, důvěra, a když budou takto pokračovat, prohloubí se i poznání Pána. - RH 6. 5. 1909

Jak se mohou rodiče stát kamenem úrazu. - Jaký příklad dáváte dětem? Jaké poměry vládnou u vás doma? Vaše děti by měly být vychovávány k laskavosti, větší hloubavosti než ostatní, k vlídnosti, být snadno přístupné k diskuzi, ale především by si měly vážit náboženského života a být přesvědčeni o Božích požadavcích. - 5T 424

U chlapců i děvčat se bude brzy projevovat hloubka a vyvážená zbožnost, pokud ovšem v každé rodině bude dodržována bázeň Boží, láska a Bohem nařízená poučení. Budou důkazem hodnoty správné výchovy a vedení. Ale slova a jednání rodičů jsou často v rozporu s dojmem, který v dětské mysli vyvolávají slova: Učitele pravdy. Vnímavé dětské srdce je často pod vlivem pravdy, ale doléhají na ně i pokušení z jednání otce nebo matky a ony se stávají snadnou kořistí v Satanově plánu. Je téměř nemožné udržet děti ve správném směru, pokud rodiče nespolupracují. Špatné myšlenky, které vysloví nerozumní rodiče, jsou hlavní překážkou ke skutečnému obrácení dětí. - MS 49, 1901

Žijte v souladu se svými modlitbami. - „Zůstanete-li ve mně a slova má zůstanou-li ve vás, což byste koli chtěli, proste a stane se vám“. J 15, 7 Když se modlíte, opírejte se o tento příslib. Je to naše výsada, abychom přistupovali s touto svatou smělostí. Prosme Pána upřímně, aby nás osvítilo jeho světlo, On nás uslyší a dá svou odpověď. Ale musíme být v souladu s našimi modlitbami. Budeme-li jednat opačně, nepřinese nám to prospěch. Poznala jsem jednoho otce, který po přečtení několika veršů z Písma a po ukončení modlitby, začal často nadávat svým dětem. Jak mohl Bůh odpovídat na jeho modlitby? A kdyby se po skončení nadávek začal modlit, mohla být modlitba pro děti přínosem? Ne, nikdy ne, protože to není modlitba k Bohu z náboženského přesvědčení. - MS 114, 1903

Kdy jsou děti připravené ke křtu. - Nepřipusťte, aby si vaše děti myslely, že nejsou Božími dětmi, dokud nejsou dost staré na to, aby byly pokřtěny. Křest nedělá z dětí křesťany, ani je nemůže proměnit. Je to jen vnější znamení, že jsou rozumné a chtějí se stát dětmi Božími po poznání, že uvěřily v Ježíše Krista jako svého Spasitele a od té chvíle chtějí žít pro Krista. - MS 5, 1896

Rodiče, jejichž děti si přejí být pokřtěny, mají určitou povinnost jak v introspekci, tak i v dávání spolehlivých poučení svým dětem. Křest je svatým a důležitým obřadem a měli bychom plně pochopit jeho význam. Křest znamená lítost nad hříchem a vstup do nového života v Kristu Ježíši. Křest by se neměl uspěchaně vnucovat. Ať rodiče i děti zváží jeho cenu. Dají-li souhlas ke křtu svých dětí, rodiče se slavnostně zavazují, že budou poctivě dohlížet na své děti a usměrňovat je při utváření jejich charakteru. Zavazují se, že se budou zvláště podílet na ochraně těchto jehňátek stáda, aby nezneuctily víru, kterou vyznávají…

Když nadešla tato nejradostnější chvíle jejich života, oni milují Ježíše svým srdcem a přejí si být pokřtěny, pak k nim přistupujte svědomitě. Zeptejte se jich ještě před křtem, jestli se rozhodly považovat práci pro Boha za prvořadou ve svém životě. Pak jim povězte jak začít. Tato první poučení znamenají pro ně velmi mnoho. Docela prostým způsobem je naučte, jak mají konat svoji službu Bohu, aby ji snadno pochopily. Vysvětlete jim, co to znamená odevzdat se Pánu, jednat přesně podle Jeho Slova pod vedením svých křesťanských rodičů. - 6T 93. 94

Povinnost rodičů po křtu. - Když zjistíme, že po svědomité přípravě děti pochopily význam obrácení i křtu a jsou opravdu obráceny, tak jim umožněte křest. Ale opakuji, napřed se připravte sami, abyste jednali jako správní a věrní pastýři, kteří vedou své nezkušené děti po úzké cestě poslušnosti. Božím dílem pak je působit na rodiče, aby oni dávali svým dětem správný příklad v lásce, v ohleduplným chování, v křesťanské pokoře a úplném odevzdání svého „já“ Kristu. Když dáte souhlas ke křtu svých dětí a pak je necháte dělat, co samy chtějí, když nemáte výčitky za to, že je vaši povinnosti vést je správnou cestou, pak nesete plnou odpovědnost za ztrátu jejich víry, odvahy i zájmu o pravdu. - 6T 94. 95

Bůh vás povolal proto, abyste je vedli a připravili a ony se tak mohly stát členy nebeské rodiny, dětmi nebeského Krále. Spolupracujte stále s Bohem na jejich spáse. Když bloudí, nenadávejte jim. Nikdy jim nevyčítejte, že se daly pokřtít a nyní jednají nesprávně. Uvědomte si, že se musí ještě hodně učit poznávat své povinnosti, které jim vyplývají z toho, že jsou děti Boží. - MS 80, 1901

Příprava na zvláštní shromáždění. - Zde je dílo, ke kterému se mají rodiny zapojit dřív, než vstoupí do svatého shromáždění. Příprava jídla a oblečení je druhořadou záležitostí. Ale doma by měli začít s dokonalým zpytováním svého srdce. Třikrát denně se modlete, stále naléhejte a buďte neodbytní jako Jákob. Doma je místo, kde můžete najít Ježíše. Pak ho vezměte s sebou do shromáždění a uvidíte, jaké to budou vzácné hodiny, které tam strávíte. Ale jak můžete očekávat, že pocítíte přítomnost Páně a uvidíte projev jeho moci, když sami zanedbáváte přípravu na tuto chvíli?

Pro záchranu své duše, pro Krista i v zájmu ostatních, se snažte už doma. Do modliteb dejte mnohem víc, než běžně vkládáte do svých modliteb, otevřete své srdce před Bohem. Dejte do pořádku svůj dům a připravte i své děti na tuto chvíli. Poučte je, že pěkné oblečení není tak důležité jako čisté ruce a srdce, až se objeví před Bohem. Odstraňte každou překážku, která by jim stála v cestě, všechny názorné rozdíly, které by mohly mít mezi sebou nebo i s vámi. Když to uděláte, pak pozvěte Pána do svých domovů, svatí andělé vás budou doprovázet na vaší cestě do shromáždění a jejich zář i přítomnost zapudí temnotu zlých andělů. - 5T 164. 165

Staň se rozsévačem semínek pravdy víry. Dílo rozsévače je dílem víry. On nemusí rozumět tajemství klíčení a růstu semene, ale má důvěru v prostředky, které Bůh vložil jako příčinu, aby rostlinka mohla vzrůst. A tak rozhazuje zrno v očekávání, že semínka, které zasévají, přinesou také svoji žeň. - Ed 105

Měli bychom prosit o Boží požehnání pro zaseté símě a o jednání Ducha Svatého, že Pán se ujme těchto nejmenších. Budeme-li zachovávat víru v Boha, pak nám bude dopřáno, abychom je přivedli k Beránku Božímu, který snímá hříchy světa. To je velmi důležité dílo pro mladší členy Boží rodiny. - 6T 105

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy