EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


55. Ponaučení z krizových událostí zákona o neděli z konce 80.let a zač. 90.let (19.Stol.)

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

55. Ponaučení z krizových událostí zákona o neděli z konce 80.let a zač. 90.let (19.Stol.)

O jistotě stmívání v roce 1884

Před námi jsou velké věci a my chceme vyburcovat lid z jeho lhostejnosti, aby se připravil… Teď nemáme ztrácet svou důvěru, ale máme mít pevnou jistotu, pevnější než kdy předtím. Až dosud nám pomáhal Pán a bude pomáhat až do konce. Budeme vzhlížet k mohutným sloupům, připomínkám toho, co Pán pro nás udělal, aby nás povzbudil a vytrhl z ruky satanovy…

My můžeme pouze hledět kupředu k novým soužením v nadcházejícím zápase, stejně dobře však smíme pohlížet na minulost, jako na to, co má přijít a říkat: „Až potud pomáhal nám Hospodin“ (1S 7,12). „Pokud trvati budou dnové tvoji, slovutný budeš.“ (Dt. 33,25). Zkouška nebude větší než síla, která je nám dána proto, abychom vní obstáli. Pak se chopme své práce tam, kde ji nalézáme, bez jediného slova stížnosti; nepředstavujme si nic, co by mohlo přijít, ale vězme, že síla bude úměrná zkouškám…

Náš přítomný mír nesmí být rušen předvídanými zkouškami, neboť Bůh nikdy neopustí, ani se nevzdá jediné duše, která Mu důvěřuje. Bůh je pro nás lepší než naše obavy…

Nevypůjčujte si soužení pro nějakou budoucí krizi. - Mnozí nebudou dbát přítomných povinností, přítomné útěchy a požehnání a už předem si budou vypůjčovat soužení s ohledem na budoucí krizi. Tím způsobí předčasné soužení, pro které se nám však nedostane žádné milosti… Až nastane chvíle velkého zápasy, budeme mít v sobě svatou jistotu a požehnanou důvěru, své ruce vložíme do rukou Kristových, své nohy na skálu věků a budeme jisti před bouří, před přívalem, Máme čekat na svého Pána. Ježíš bude vždy přítomnou pomocí v každém čase potřeby.

- Letter 11a, 1884.

Dotazujete se, jaký kurs by se měl sledovat, aby se zabezpečila práva našeho lidu ke konání pobožností podle příkazů našeho svědomí. Určitou dobu mě tížila tato otázka, zda to bude popřením naší víry a důkazem, že jsme plně nedůvěřovali v Boha. Připomínala jsem si však mnohé věci, které mi Bůh ukázal v minulosti, věci podobné povahy, jako odvod (během americké občanské války) a jiné věci. V bázni Boží mohu říci: Je správné použit veškerou sílu, kterou máme, abychom se zbavili nátlaku, který musí náš lid snášet…

Nemáme provokovat ty, kteří přijali nepravou sobotu, papežské ustanovení, místo Boží svaté soboty. To, že nemají v oblibě důkazy z Bible, způsobuje, že jsou všichni zlostnější a odhodlanější nahradit důkazy, které nejsou ve Slově Božím, silou své moci. Síla pronásledování jde drakovi v patách. Proto by se měl dávat velký pozor, aby se nezpůsobilo žádné pobouření. Na druhé straně, pokud je to možné, jako lid vyčisťme tábor od mravní nečistoty a přitěžujících hříchů…

Všechny vlády světa nás nemohou uchránit strašného tříbení a všechna námaha nejvyšších autorit od nás neodvrátí Boží bičování, protože my hýčkáme hřích. Jestliže jako lid nesetrváme ve víře a Boží přikázání budeme obhajovat jen ústně a písemně, když je všichni nebudeme zachovávat a nebudeme bez přestoupení jediného přikázání, pak nás postihne slabost a zánik…

Prosby bez působení Ducha svatého jsou bez užitku. - Všechny úporné snahy, aby se naše prosby dostaly k nejvyšším autoritám v naší zemi, ať jsou sebe opravdovější, silné a výmluvné, nedochází to, co si přejeme, jestliže Pán svým svatým Duchem nezapůsobí na srdce těch, kteří tvrdí, že věří pravdě. My můžeme zápasit jako nějaký silák, který plave proti proudům Niagary, ale nepodaří se nám to, jestliže Pán nebude prosti v náš prospěch. Bůh chce být ctěn svým lidem. Avšak lid musí být čistý, zbavený vlastního já, musí být pevný, neochvějný, a vždy plný ochoty pracovat pro Pána…

Zákony k vyvýšení nepravé soboty. - Máme být připraveni a čekat na Boží příkazy. Bude zasaženo samo jádro národů. Ti, kteří zastávají jedinou korouhev Boží spravedlnosti, jedinou jistou zkoušku charakteru nedostanou podpory. Všichni, kdo se nepodřídí nařízením národních shromáždění a neprojeví poslušnost národním zákonům vyvýšení soboty, ustanovené hříšným člověkem bez ohledu na Boží svatý den, pocítí nejen tyranskou moc samého papežství, ale i protestantského světa, obrazu šelmy…

Toto velké rozhodnutí je již na dosah ruky a odstraní ty, které Bůh neustanovil a On bude mít čisté, věrné, posvěcené služebníky, připravené pro pozdní déšť…

Od satanských činitelů vychází Nový život, aby působil mocí, kterou jsme si až do současnosti neuvědomovali. A nezmocní se nějaká nová síla shůry nadvlády nad Božím lidem,

- Letter 55, 1886.

Brzy budeme muset zápasit s mocnostmi země a máme všechny důvody k obavám, že tato nepravda zvítězí. Ve jménu Páně máme své sbory vyzývat, aby tento zápas viděly v pravém světle. (Viz také 5T 711-718). Je to zápas mezi křesťanstvím Starého a Nového zákona a křesťanstvím lidské tradice a falešných výmyslů.

Tento zápas má rozhodnout, zda se v našem národě rozšíří čisté evangelium, nebo protestantismus podá ruku papežství minulých věků a zvítězí tak síla, která omezí náboženskou svobodu… Toto poselství musí být veřejná, aby mohli slyšet ti, kteří si nepozorovaně hrají s papežstvím - a nevědí, co činí. Bratříčkují se s papežstvím kompromisy a ústupky, které překvapují přívržence papežství…

Boží dítky v jiných církvích. - Bůh má mnoho dítek v protestantských církvích a velký počet v katolické církvi, které jdou za světlem věrněji než mnozí adventisté, jež zachovávají sobotu, ale nechodí ve světle. Pán chce, aby se hlásalo poselství pravdy, aby protestanté byli varováni a probouzeni k pravému stavu věcí a uvědomili si cenu výsady náboženské svobody, které se dlouho těšili.

Opravný doplněk zákona o sobotě ve Spojených státech. - Tato země byla domovem utiskovaných, svědkem, svobody svědomí a velkým centrem biblického světla. Bůh poslal posly (A.T. Jonese a jiné), kteří zkoumali Bibli, aby nalezli, co je pravda a zkoumali pohyby kteří plní svůj úkol při naplňujícím se proroctví v zavádění opravného doplňku zákona o náboženství, který ruší Boží zákona poskytuje tak nadvládu hříšnému člověku. A nepovstane žádný přísný, varovný hlas, aby církví ukázal na nebezpečí: M8me nechat věci běžet a ponechat satana, aby zvítězil bez protestu? Bůh chraň…

Mnozí půjdou v čele - ale ne z našich řad. - Jsou mnohé duše, které se vzdalují světu, církvím - i církvi katolické - kteří ve své zápalu daleko předčí ty, kteří stáli v řadě a dříve hlásali pravdu. Z tohoto důvodu dostanou svůj peníz i dělníci, najatá o jedenácté hodině. Ti poznají, že boj se blíží a dají trubce správný zvuk. Až se krize přiblíží, až nadejde doba útisku, postaví se do čela, vezmou si celou Boží zbroj a vyvýší Jeho zákon, přidrží se Ježíšovy víry a udrží náboženskou svobodu, kterou reformátoři tak těžce hájili a pro niž obětovali své životy…

Výsledkem je nepravá sobota. - Nepravá sobota je doporučována, aby byla uzákoněna s takovou mocí, jež si vynucuje zachovávání soboty, kterou Bůh člověku neuložil. Pronásledování protestantů římskokatolickým učením, kterým bylo náboženství Ježíše Krista téměř zničeno, bude víc než soupeřením, až se papežství a protestantismus spojí…

Naše země se má stát bojištěm, kde se má vést zápas za náboženskou svobodu - uctívání Boha podle příkazů vlastního svědomí. Je možné, abychom satanovo dílo neviděli v tom, že uspává lidí, jejichž vliv nemá být neutrální, ale zcela a úplně na straně Pána. Mají lidé volat „Mír a bezpečnost“ teď, když se na svět blíží náhlá zkáza, když má být vylit Boží hněv?

- MS 30, 1889.

Amerika se může stát místem největšího nebezpečí

Amerika, … kde na lid svítí z nebes největší světlo, se může stát místem největšího nebezpečí a temnoty, protože lid nesetrvává v pravdě a nechodí ve světle…

Čím více se přibližujeme závěrečným událostem dějin této země, tím patrněji bude satanova práce. Bude se mu hodit všechno, co odvrací mysl od Boha.

- Letter 23c, 1894.

Jeden dřívější názor na důležitost soboty

(Viz EW 32-34, vidění o důležitosti soboty z r. 1847).

Poznala jsem, že jsme si jen málo uvědomovali důležitost soboty, a přece bychom si měli uvědomit a poznala její důležitost a slávu. Poznala jsem, že jsme nevěděli, co to znamená být uveden na vysoká místa země a užívat ďáblovo dědictví. Až však od tváře Páně a od slávy Jeho moci přijde rozvlažující pozdní déšť, poznáme, co znamená užívat Jákobovo dědictví a být uveden na vysoká místa země, a pak pochopíme celou důležitost i slávu soboty.

Ale my ji nespatříme v celé její slávě a důležitosti, dokud s námi nebude Božím hlasem uzavřena smlouva míru a dokud se perlové brány Nového Jeruzaléma neotevřou dokořán, neotočí se ve svých třpytících se veřejích a nebude slyšen veselý a radostný hlas milostného Ježíše, který nás vybízí, abychom vstoupili. Tento hlas bude zajímavější než jakékoliv hudba, která kdy dolehla k uchu smrtelníka.

- Letter 3, 1851.

Musíme zaujmout pevné stanovisko, že nebudeme uctívat první den týdne jako sobotu, neboť to není den požehnaný a posvěcený Hospodinem a uctíváním neděle bychom se sami postavili po boku satanova. Spor o sobotu odhalí lidu tuto věc a tak se naskytne vhodná příležitost k tomu, aby byly předloženy požadavky pravé soboty…

Bohabojný lid a ostříhající přikázání, by měl být pilný nejen v modlitbě, ale i v činu, a toto přinese pravdu k těm, kteří ji nikdy neslyšeli…

Až vymizí Boží zákon a odpadlictví se stane národním hříchem, Pán bude jednat ve prospěch svého lidu. Jejich krajní utrpení bude Jeho příležitostí. On osvědčí svou moc ve prospěch své církve…

Čas svědectví. - Pán nás poučil o tom, co má na zemi nastat, abychom mohli poučovat jiné a jestliže se spokojíme s tím, že budeme sedět pohodlně se založenýma rukama a bavit se o méně důležitých věcech, pak nebudeme bez viny…

Lid nesmí být ponecháván v temnotě, aby sám klopýtal po své cestě, nevěděl, co je před ním a byly nepřipravený pro velké otázky, které nadcházejí. Pro tuto dobu má být vykonáno dílo, totiž přípravou lidu, aby obstál v en soužení, a k tomu musí všichni přispět svým dílem. Musí být oděni Kristovou spravedlností a být tak posíleni, aby satanovy podvody nemohli přijmout jako projevy Boží moci…

Pro lid Boží to je vážná doba, ale budou-li stát těsně po Ježíšově krvácejícím boku, On bude jejich záštitou. Ukáže cesty, po nichž se světlo dostane k velkým lidem, autorům a zákonodárcům. Dostane se jim příležitostí, o jakých se vám nezdá a někteří z nich budou odvážně hájit požadavky pošlapaného Božího zákona…

Satanova strategie v závěrečném zápase. - Nyní potřebujeme opravdové muže a ženy, kteří se budou snažit o spasení duší, neboť satan vytáhl do pole jako mocný generál a v tomto posledním zbytku času působí všemi myslitelnými způsoby, aby uzavřel dveře světlu, které by Pán chtěl osvítit svůj lid. On žene celý svět do svých řad a někteří, kteří jsou věrni Božím požadavkům, jsou jediní, kteří mu vždy dovedou odolat. Ale i ty se snaží přemoci…

Běžte k Bohu kvůli sobě samým. Modlete se za božské osvícení, abyste skutečně poznali, co je pravda, a abyste mohli rozlišovat mezi Božím pravým dílem a napodobeninou díla nebo silami temna, až bud na odiv vystavována podivuhodná, zázračná moc a satan přijde jako anděl světla…

Svět má být varován, a až se poselství třetího anděla vydá s hlasitým voláním na cestu, mysl lidí bude plně připravena, aby se rozhodla pro pravdu nebo proti ni. Velká změna má být provedena satanem a jeho zlými anděly, spojenými se zlými lidmi, kteří budou upevňovat svůj osud tím, že zruší Boží zákon proti přesvědčivému důkazu Jeho Slova, které je neměnné a věčné.

Hlasité volání poselství třetího anděla. - Doba, o níž psal prorok, nastane a po celé zemi bude slyšet hlasité volání třetího anděla. Jeho sláva ozáří svět a poselství zvítězí; ale ti, kteří nechodí v jeho světle, se s ním nebudou radovat z vítězství…

Nadešel vážný čas, kdy služebníci by měli plakat mezi nádvořím chrámu a oltářem a volat: „Odpusť, ó Hospodine, lidu svému, a nevydávej dědictví svého v pohanění“ (Jl. 2,17). Je to den, kdy služebníci a lid by měli vyznávat své hříchy před Bohem a před sebou navzájem, místo aby v sebeuspokojení vyvyšovali své duše.

Armáda věřících, kteří odolají poslední zkoušce. - Boží zákon byl zavržen, a také mezi těmi, kteří hájí závazné požadavky, jsou někteří, kteří překračují Jho posvátné příkazy. V každém domě se bude číst Bible, muži i ženy najdou přístup do těchto domovů a mysl lidí se otevře, aby přijala Boží Slovo. A až přijde krize, mnozí budou připraveni, aby učinili správná rozhodnutí i přes hrozné těžkosti, které způsobí satan svými podvodnými zázraky. I když budou vyznávat pravdu a budou Kristovými dělníky, najatými o jedenácté hodině, obdrží stejnou mzdu jako ti, kteří pracovali po celý den. Bude zde armáda neochvějně věřících, kteří v poslední zkoušce budou stát pevně jako skála…

Na všechny velké prorocké pravdy bude svítit větší světlo. Nyní budou viditelné v plné svěžesti a lesku, protože všechno ozáří jasné paprsky Slunce spravedlnosti…

Když se anděl chystal odhalit Danielovi nesmírně zajímavá proroctví, aby byla zaznamenána pro nás, kteří jsme svědky jejich naplnění, řekl: „Posilň se, posilň se“ (Dn 10,19). My máme přijímat tutéž slávu, která byla zjevena Danielovi, protože je určena Božímu lidu v těchto posledních dnech, aby mohl dát trubce správný zvuk.

- MS 18, 1888.

Až Kristus přijde podruhé, celý svět bude zastoupen dvěma skupinami: pravou a nepravou, spravedlivou a nespravedlivou. Na nebi budou znamení a zázraky, které budou předcházet velkému znamení příchodu Syna člověka…

Obsah koflíků Božího hněvu, který už byl poslán na pevninu i na moře, má vliv i na prvky ve vzduchu. Příčiny těchto neobvyklých stavů se zkoumají ale marně.

Bůh nezabránil silám temna, aby pokračovaly ve svém smrtelném působení na znečištění vzduchu - jednoho z pramenů života a výživy - smrtelnými infekčními látkami. Není zachváceno pouze rostlinstvo, i člověk trpí morovou nákazou…

Fyzický i náboženský svět se otřásá. - Tyto věci způsobily kapky z koflíků Božího hněvu, jimiž byla země pokropena, a které jsou jen slabým obrazem toho, co nastane v blízké budoucnosti.

Na různých místech se objevují zemětřesení, ale jen ve velmi omezené míře… Na zemi přijdou strašlivé otřesy a z pyšných paláců, postavených za velké sumy, bude hromada zřícenin.

Zemská kůra bude rozervána výbuchy živlů skrytých v nitru země. Jakmile tyto živly budou jednou uvolněny, smetou poklady těch, kteří po léta přidávají ke svému majetku vlivem nízkých mezd velké majetky těch, kteří jim slouží.

Také náboženský svět má prožívat strašlivé otřesy, neboť se blíží konec všech věcí… Celá společnost se rozdělí na dvě velké třídy, poslušné a neposlušné…

Budou existovat zákony, které řídí svědomí. - Takzvaný křesťanský svět má být divadlem velkých a rozhodujících dějů. Vážení muži budou po vzoru papežského úřadu ustanovovat zákony dohlížející na svědomí. Babylon přiměje všechny národy, aby pili z vína hněvu za jeho smilstvo. Bude do toho zahrnut každý národ. Zjevení Janovo o této době prohlašuje:

„“Kupci zemští z hojnosti rozkoší jeho zbohatli. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: „Vyjděte z něho, lidé můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchy jeho až k nebi,a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho. Dejte jemu, jako i on dával vám, a dejte jemu dvojnásob podle skutků jeho; v kalich, který naléval, nalijte jemu dvojnásob. Jak se mnoho chlubil a rozkoš měl, tak mnoho dejte jemu muk a pláče. Neboť v srdci svém praví: Sedím královna, a nejsem vdovou, a pláče neuzřím.“ (Zj. 18,3-17).

Jedno všeobecné sdružení. - Ti jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají. To bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť P8a pánů jest a Král králů, i ti, kteříž jsou s ním, povolaní, a vyvolení, a věrní.“ (Zj. 17,13. 14).

„Ti jednu radu mají.“ Bude zde jeden univerzální jednotný řetěz; jedna velká svornost a sdružení satanských sil. „A sílu i moc svou šelmě dají.“ Takto se projevuje táž despotická tyranská moc proti náboženské svobodě, proti volnosti uctívat Boha podle příkazů svědomí, jak bylo jasně ukázáno papežstvím, když v minulosti pronásledovalo ty, kteří se odvážili odmítnout přizpůsobit se náboženským obřadům a slavnostem římských katolíků.

V boji, který má být veden v posledních dnech, se proti Božímu lidu spojí všechny zkažené síly, které odpadly do věrnosti Hospodinovu zákonu. V tomto zápase bude velkým sporným bodem sobota čtvrtého přikázání, neboť v přikázání o sobotě se velký Zákonodárce označuje jako Stvořitel nebe i země…

O satanovi ve Zjevení čteme: „A činí znamení veliká, takže i nohami rozkazuje sestupovati s nebe na zem před obličejem lidským. A svodí ty, kteříž přebývají na zemi, těmi znameními, kteráž dáno jí činiti před obličejem šelmy, říkajíc obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy a způsobila, kteřížto-li neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zabiti. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdo má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.“ (Zj. 13,13-17).

„A viděl jsem, ano z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vyšli tři duchové nečistí, podobní žabám. Nebo jsou duchové ďábelští, ježto činí znamení, a chodí mezi krále zemské a všeho okršku světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího. Aj, přicházím jako zloděj. Blahoslavený, kdo bdí a ostříhá roucha svého, aby naň nechodil, aby neviděli hanby jeho.“ (Zj. 16,13-15)

Satan se objeví, aby dosáhl cíle. - Všechny věci v přírodě i na celém světě jsou naplněny hlubokou vážností. Satan - ve spolupráci se svými anděly a zlými lidmi - vynaloží veškerou námahu, aby dobyl vítězství a objeví se, aby dosáhl cíle. Ale po tomto zápase se pravda a spravedlnost přiblíží svému vítězství. Ti, kteří věřili lži budou poraženi, neboť s odpadlictvím bude skoncováno.

- MS 24, 1891.

Rada týkající se otázek zákona o neděli

Na naší konferenci vznikly otázky, které potřebují pečlivého uvážení. Mají adventisté v Jižných státech (USA), kde podléhají tyranské moci svého státu, v neděli odpočívat a nepracovat, aby se vyhnuli pronásledování, k němuž musí dojít, jestliže konají nějakou práci? Někteří naši bratři se asi obávají, že Generální konference schválí rozhodnutí, které bude radit bratřím a sestrám, kteří zachovávají sobotu a jsou vystaveni věznění a pokutám, aby se v ten den zdrželi práce. Taková rozhodnutí, která vyžadují jejich činnost, by se na této konferenci neměla předkládat.

Jsou otázky, o nichž je daleko lepší v obou případech - pro i proti - vědět co nejméně…

(Poznámka: Generální konference zasedala v Battle Creeku od 18.října do 11.listopadu 1889. V sobotu 2.listopadu mluvila Ellen Whiteová ráno na téma ze Zjevení 13. „Jasně vyložila postavení Božího lidu v této době vzhledem k zákonům o neděli.“ Odpoledne četka ze Svědectví a jedno kázání ze zasedání Generální konference v r. 1883, vztahující se k této věci. Nebylo zaznamenáno žádné rozhodnutí. - Vydavatelé).

Když je třeba Bůh dá světlo i znalosti. - Až se svěcení neděle stan zákonem, nebude hrozit tolik nebezpečí, že by byly podniknuty kroky, které nejsou takové, aby získaly podporu nebes… a to proto, neboť Pán dává světlo a znalosti právě tehdy, když jich je nejvíc zapotřebí…

Zatímco všichni, kteří zachovávají sobotu, jsou úzkostliví, ztrápené a snaží se proniknout do záhad budoucnosti, aby se dozvěděli všechno, co mohou znát o správném stanovisku, které mají zaujmout, postarejte se o to, aby byli správně informováni o zachovávání neděle… Vždycky tu bude nebezpečí, že se zajde do extrémů…

Jestliže se rozhodne, že náš lid nebude v neděli pracovat, a že naši bratři v jižních státech mají předstírat, že aby nebyli utlačování, souhlasí se zákonem o neděli, bude náš lid - jako už dávno předtím po celém světě - v podobných okolnostech, jako na Jihu. Rozhodnutí má platit všeobecně. Vyjde-li postupně - jak bylo ohlášeno - a dojde-li k ústupkům a otrockému klanění se modlářskému bohu těmi, kteří tvrdí, že jsou adventisty, bude to ustupování od zásad a nakonec bude pro ně ztraceno všechno.

(Poznámka: V době, kdy byl tento rukopis psán, byli adventisté sedmého dne v Jižních státech pronásledování pro porušování zákona o neděli. Když někteří z nich nechtěli zaplatit uložené pokuty, museli pracovat v okovech).

Jestliže jim poradíme, aby nerespektovali modlářskou sobotu, která je vyvýšená, aby zaujala místo soboty Pána, našeho Boha, pak je o té věci poučte klidným způsobem a nepovzbuzujte žádné vzdorování moci zákona, buď slovy nebo činy, ledaže byste je vyzvali, aby tak činili pro slávu Boží a obhajování Jeho pošlapávaného zákona. Ať nedochází ke zbytečnému podněcování bojovného ducha nebo vášní protivníků…

Našim nepřátelům by se neměla poskytnout žádná příležitost, aby nás mohli obvinit, že nedodržujeme zákony, že pohrdáme zákony pro svou nemoudrost. (Poznámka: Viz 9T 232-238 „Práce v neděli“). Neměli bychom pociťovat žádnou radost nad tím, že dráždíme své bližní, kteří světí neděli. Mohlo by to být tím, že bychom schválně před nimi v tento den pracovali s úmyslem, abychom ukazovali svou nezávislost…

Neměli bychom zorganizovat žádné hlučné demonstrace. Uvědomme si, jak strašný a smutný je klam, který zachvátil svět a snažme se všemi možnými prostředky, abychom přinesli světlo těm, kteří jsou našimi nejúpornějšími nepřáteli. Přijal-li křesťan zásadu o vnitřním působení Ducha svatého, jež se u něho musí projevit, aby byl přizpůsoben pro království nebeské, nebude činit nic ukvapeně nebo troufale, aby nevzbudil Boží hněv, a aby se nerouhal Bohu…

Rozhodující je, jaká máte vztah k věci sobotě. - Adventisté musí nést statečně některá krušná svědectví, a musí vytrpět některá tvrdá pronásledování… Nechť nejsou schvalována žádná rozhodnutí, která povzbudí vlažnou bohoslužbu nebo zbaběle ukryjí naše světlo pod kbelík nebo pod postel, neboť určitě projdeme zkouškami… Buďte si jisti, že sobota je zkušební otázkou, a váš vztah k ní vás staví buď k Bohu, nebo k satanovi. Znamení šelmy se v určité podobě projeví v každé instituci a při každém jednotlivci…

Každé hnutí, způsobené satanem, bylo počátkem Jeho díla, ve kterém pokračuje až do konce, aby vyvýšil lež a nahradil pravou sobotu Hospodinovu. Právě nyní je horlivější a odhodlanější, než kdykoli předtím. Sestoupil na zem s velkou mocí, aby svými satanskými podvody klamal ty, kteří žijí na zemi…

Setkáme-li se s něčím nenadálým, Boží zákon se stává vzácnější, posvátnější, a čím je přestupován a odstrkován, tím víc bychom si ho měli vážit a ctít…

Ve své shovívavosti Bůh poskytuje národům určitou zkušební lhůtu, ale jestliže se překročí určitý bod, projeví se Boží hněv. Bude trestat. Svět postupuje od jednoho stupně pohrdání Božím zákonem ke druhému a v té době může být vhodná modlitba: „Čas jest, aby jednal Hospodin; zrušili zákon tvůj.“ (Ž. 119,126).

O zodpovědnosti jednotlivců. - Ať se nikdo pyšně nevychloubá, buď z nařízení, nebo příkladem, aby ukázal, že pohrdá pozemskými zákony. Nečiňte žádná prohlášení o tom, co mohou nebo nemohou dělat osoby v různých státech. Nepodnikejte nic, co zmenšuje odpovědnost jednotlivce. Musí se svým Bohem stát, anebo padat. Nechť nikdo nepocítí, že jeho povinností je, aby mluvil v přítomnosti našeho lidu nebo našich nepřátel, aby nevzrostla jejich bojovnost a aby potom vaše slova nebyla vykládána takovým způsobem, že budete obviněni, že se bouříte proti vládě, neboť si uzavřete přístup k lidem…

Zatímco se nemůžeme poddat vládnoucí moci, abychom neděli vyvýšili tím, že se jí poddáme, zatímco nechceme znesvětit sobotu, k čemuž se nás despotická moc bude snažit donutit, my budeme moudří v Kristu… Nemusíme vyslovit žádná slova, která nám uškodí, neboť to bylo dost zlé, ale když mluvíte a když činíte smělé věci, které ohrožují Boží věc, konáte nelidské, kruté dílo, neboť dáváte satanovi výhodu. Nemáme být ukvapení a prudcí, ale vždy se máme učit od Ježíše, jak jednat v Jeho duchu, podávat pravdu tak, jak je v Ježíši…

Nebezpečí uspěcháno, nerozuměno stěhování. - Jediný nerozvážný, výbušný, paličatý člověk způsobí mnoho zla ve velké otázce, která je před námi. Ano, zapůsobí takovým dojmem, že všechna síla adventistů sedmého dne nemůže odstranit účinek skutků jeho pýchy, protože satan, arcipodvodník, velký odbojník, klame lid o pravém významu velké otázky a jejím věčném dosahu…

Jsou takoví lidé, kteří uspěchanými, nerozumnými změnami bydliště prozradí Boží věc ve prospěch nepřítele. Budou i takoví, kteří se budou snažit o pomstu, kteří se stanou odpadlíky a zradí Krista v osobě jeho svatých. Všichni se potřebují učit mlčenlivosti. Na druhé straně je zde nebezpečí v tom, že budou konservativní, že se nepříteli vzdají v ústupcích…

Vykonáme-li něco, co vyvyšuje faleš, aby zaujala místo skutečné, pravé soboty, je to nevěrnost vůči Bohu, a proto musíme postupovat velmi opatrně, abychom nevyvyšovali rozhodnutí hříšného člověka. Ve věci tak velkého významu nemáme být nalezeni v neutrálním postavení…

Pronásledování v bitvě před posledním závěrečným zápasem. - Proti sobě budou stát dvě odlišné a oddělené armády a tato odlišnost bude tak zřetelně, že mnozí, kteří budou přesvědčeni o pravdě, přejdou na stranu lidu, který zachovává Boží přikázání. Až se toto velké dílo bude vybojovávat bitvou, která bude předcházet poslednímu závěrečnému boji, mnozí budou uvězněni; z velkých i malých měst mnozí uprchnou ze strachu o svůj život a mnozí budou mučedníky pro Krista, protože hájí pravdu… Vaše pokušení nebude větší než můžete unést. Ježíš nesl toto všechno a daleko víc…

Dílo vlků v beránčím rouše. - I mezi námi se vyskytnou nájemníci a vlci v beránčím rouše, kteří budou pronásledovat některé z Božího stáda, aby obětovali jiným bohům před Hospodinem… Mládež, která není utvrzena, vkořeněna a zakotvena v pravdě, bude zkažena a svedena z cesty slepými vůdci slepých. A bezbožní tupitelé, kteří se podivují a hynou, kteří pohrdají vládou Starého Dnů a usazují na trůn nepravého boha bytost, kterou si sami vytvořili, bytost podobnou jim samým, budou v satanových rukou, aby porušili víru těch, kteří málo bdí.

Povolný k neřestem bude povznesen nad věrné

Ti, kteří jsou povolné k neřestem a ochotni ustoupit pýše, módě a nádheře, se budou vysmívat svědomitému, pravdu milujícímu, bohabojnému lidu,a tím se budou vysmívat i samému nebeskému Bohu…

Ve jménu Páně radím všemu Jeho lidu, aby důvěřoval Bohu a nezačínal teď hledat snadné postavení pro nějakou naléhavou potřebu v budoucnu, ale aby nechali Boha konat přípravy pro naléhavé potřeby…

Jak budou naše dny naší silou. - Když křesťan pozoruje povinnosti a těžká soužení, o kterých předvídá, že na něj mají přijít pro jeho křesťanské vyznání víry, je v lidské povaze, že přemýšlí o následcích a couvá. Určitě se to naplní, neboť se blíží závěru dějin této země. Smíme být povzbuzeni pravdomluvností Božího Slova, které nám říká, že Kristus, jejich bezpečný Vůdce, nikdy neopouští své děti v hodině soužení, neboť máme pravdivý záznam o těch, kteří jsou pod satanovou tyranskou mocí, že Jeho milost je podle jejich dne. Bůh je věrný a nestrpí, abychom byli pokoušeni víc, než jsem schopni unést…

Mohou se vyskytnout celé hory těžkostí v otázce, jak vyhovět Božím požadavkům a nestát vzdorovitě proti zákonům země. Věřící se nesmí pro sebe dělat bohaté zásoby, aby se chránil před soužením, neboť je pouze Božím nástrojem a má jít kupředu v jednotě mysli i duše, upevňované den po dni. Nemá obětovat jedinou výhrůžky, ani říkat, co bude nebo nebude dělat, neboť on neví, co bude dělat, dokud není zkoušen…

Nemáme dráždit bližní, kteří zachovávají neděli. - Neustále bychom měli chodit ve vší pokoře. Našim nepřátelům by se neměla poskytnout žádná příležitost k tomu, aby nás obviňovala, že jsme nevázaní a pohrdáme zákony z vlastní nemoudrosti. Neměli bychom se těšit z toho, že dráždíme své bližní, kteří uctívají neděli tím, že bychom se schválně snažili před nimi v tento den pracovat s úmyslem, abychom ukazovali svou nezávislost. Naše sestry si nepotřebuji zvolit neděli za den, kdy budou prát. Nic bychom neměli hlučně dokazovat. Uvědomme si, jak strašný a smutný je klam, který zachvátil svět a snažme se všemi prostředky, které jsou v našich silách, přinést světlo těm, kteří jsou našimi největšími nepřáteli. Byla-li přijata zásada o vnitřním působení Ducha svatého, které musí u křesťana být, aby ho učinilo způsobným pro nebeské království, nebude činit nic ukvapeně nebo troufale, aby nevzbudil Boží hněv, a aby se nerouhal Bohu.

Žádná smrt mezi Božím lidem po skončené zkoušce. - Jakmile Ježíš vstane z trůnu prostředníka, bude rozhodnout každý případ a útisk i smrt, které přicházejí na Boží lid, pak nebude svědectvím ve prospěch pravdy…

Vybízíme vás, abyste uvážili toto nebezpečí: to, čeho se musíme nejvíc obávat, je křesťanství podle jména. Máme mnohé vyznavače pravdy, kteří budou přemoženi, protože neznají Pána Ježíše Krista. Nedovedou rozeznat Jeho hlas od hlasu cizince. Kdo má živé poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, nebojí se nikoho, ani když na něj dotírá všeobecné odpadlictví. Je-li Ježíš naděje slávy, v nás, může nevzdělaný, stejně jako vzdělanec, nést svědectví naší víry, když řekne: „Vím, v koho jsem uvěřil.“ Někteří nebudou schopni v rozhovoru ukázat v čem nemá jejich protivník pravdu, protože nikdy neměli výhody, které měli jiní, ale přesto se nestanou odpadlíky, protože ve svém srdci mají jistotu, že mají pravdu a žádné rozumování ani satanovy útoky je nemohou odvrátit od jejich znalosti pravdy a nemají pochybnosti ani strach, že se mýlí…

Až zemi naplní rozmařilost, kacířství a nevíra, bude mnoho skromných domovů, kde ti, kteří nikdy neslyšeli pravdu, budou obětovat upřímnou a kající modlitbu a bude mnoho srdcí, které bude tíži hanba, která byla Bohu učiněna. Naše myšlenky jsou příliš malicherné, jsme bídní soudci, neboť z nich budou Bohem přijati, protože opatrují každý paprsek světla, který na ně zazářil.

- MS 6, 1889.

Zaplaťte pokutu, jestliže se tím zbavíte utiskovatele

Lidé jsou satanem pobízeni, aby uskutečnili své záměry proti Bohu. Pán řekl: „Avšak sobot mých ostříhat budete. Nebo to znamením jest mezi mnou a mezi vámi po rodech vašich.“ (Ex. 31,13). Tento příkaz by neměl nikdo přestoupit, aby unikl pronásledování. Ať však všichni uváží Kristova slova: „Když se pak vám budou protivit v tom městě, utecte do jiného.“ (Mt 10,23). Jestliže se tomu můžete vyhnout, nevzdávejte se moci lidí, kteří jsou ovládáni duchem antikrista. Jestliže zaplacení pokuty vysvobodí naše bratry z rukou těchto utiskovatelů, raději ji zaplaťte, než abyste byli utlačováni a nuceni pracovat v sobotu. Mělo by se udělat všechno, co můžete, aby ti, kteří jsou ochotni trpět pro pravdu, byli uchráněni od utisku a krutostí…

Jestliže se lidé z přesvědčení protiví světlu, jdou za svými zálibami a dbají lidské přízně víc než Boží, činí, jako činiteli mnozí za dnů Kristových…

Přikázání se nemají zanedbávat proto, aby se nám žilo snadno. - Kristus je nám příkladem. Antikristovo rozhodnutí o provedení povstání, které započal v nebi, bude dál působit v dítkách neposlušnosti. Jejich závist a nenávist vůči těm, kteří zachovávají čtvrté přikázání, bude stále zatvrzelejší. Boží lid však nemá skrývat svou korouhev. Oni dobře znají Boží přikázání, ale pospolu s davem činí zlé, aby se jim žilo snadně. Měli by být opatrní, aby neodsuzovali své věřící bratry, kteří jsou stálí, neochvějní a vždycky ochotni k práci pro Pána…

Každého kdo opouští Pána, aby zachránil své životy, opustí i On. Ve snaze zachránit své životy se vzdávají pravdy a ztratí věčný život.

Přirozená náklonnost k příbuzným a přátelům by neměla přimět žádnou duši, která vidí světlo, aby je zavrhla a zneuctila tak Boha Otce a Ježíše Krista, Jeho jednorozeného Syna. Tito lidé si víc váží přízně lidí než Boží přízně a pro svou neposlušnost budou vymýšlet všechny možné omluvy, jakožto činili mnozí za dnů Kristových. Jestliže si člověk vyvolí před Kristem ženu a děti, otce či matku, tato volba potrvá na věky věků s celou váhou odpovědnosti…

Duše, které se dostalo světla ve věci Hospodinovy soboty - Jeho památky na stvoření světa - ale která se rozhodla zůstat nevěrná, aby se zachránila před obtížemi a výčitkami, prodala svého P8a a zneuctila Kristovo jméno. Postavila se po boku vojsk antikrista a v posledním velkém dni bude s nimi nalezena vně Božího města; nebude s věrnými, opravdovými a spravedlivými v nebeském království.

Všichni, kdo mají pravou víru, budou zkoušeni a trápeni. Snad budou muset pro tvrdý odpor opustit domy, vlast dokonce i své příbuzné. Ale Kristus řekl: „Když se pak vám budou protivit v tom městě, utecte do jiného. Amen zajisté pravím vím, nezchodíte měst Izraelských, až přijde Syn člověka“ (Mt 10,23).

Čím více dobrého působí člověk pod vlivem Ducha Božího, tím odhodlanější bude satan, aby náboženským pronásledováním povolal své závisti a žárlivosti vůči němu. Ale celá nebesa jsou na straně Kristově, ne Antikristově. Bůh poctí ty, kteří Ho milují a jsou ochotni být Kristovými účastníky v utrpení. Antikrist - to jsou všichni ti, kteří se vyvyšují proti vůli a dílu Božímu - pocítí v určený čas hněv Toho, který dal sebe, aby oni nezahynuli, ale měli život věčný. Všechny, kteří setrvávají v poslušnosti, všechny, kteří nezaprodají své duše za peníze nebo za přízeň lidí, Bůh zapíše do knih života.

- MS 9, 1900

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy