EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


47. Práce v duchu modlitby

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

47. Práce v duchu modlitby

Mým vřelým přáním je, aby toto zasedání Generální konference (r. 1901) bylo setkání, kde může předsedat Bůh. Přítomná doba je velmi, velmi důležitá. Musí se vykonat mnoho práce. Bude-li toto shromáždění úspěšné nebo ne, to závisí na každém z nás. My z něho můžeme vytvořit nebe…

Na tomto zasedání má dojít ke slavnostnímu a důležitým rozhodnutím a Bůh chce, aby každý z nás měl k Němu správný vztah. Chce, abychom se mnohem více modlili a mnohem méně mluvili. Chce, abychom okna své duše nechali otevřena k nebesům. Práh nebes je zalit světlem Boží slávy a Bůh chce, aby na tomto zasedání, zářilo toto světlo do srdce každého, kdo k Němu bude mít správný vztah.

Někteří zde vyslovili myšlenku, že na tomto zasedání by se mělo několik dní strávit na modlitbách k Bohu za Ducha svatého jako o letnicích. Chci vám říct, že jednání, které se má na tomto zasedání vést, je právě tak částí bohoslužby, jako modlitba. Jednání při zasedání má být právě tak diktováno Duchem, jako setkání k modlitbě. Je zde nebezpečí, že vytvoříme přecitlivělé náboženství. Nechť se na tomto zasedání projeví posvátnost projednaných záležitostí, aby je nebeský hostitel mohl schválit. Máme co nejposvátnější střežit zásady jednání při naši práci. Každá zásada jednání, které je zde vedeno, se má shodovat se zásadami na nebesích.

Bůh chce, abyste se nalézali v postavení, kdy vám může vdechnout Ducha svatého, kde Kristus může přebývat v srdci. Chce, abyste na počátku tohoto zasedání odložili všechno, co by mohlo vést k hádce, sporu, neshodě nebo reptání. Od Krista potřebujeme mnohem více, ale ze svého já nepotřebujeme. Spasitel říká: „Beze mne nic nemůžete učinit.“…

Došli jsem k místu, kde Bůh chce pracovat pro Svůj lid. Přeji si, aby odlišným lidem ode všech jiných lidí byl na světě. Chce, aby stál ve výhodném postavení, protože On dal Svůj život, aby tam mohl stát. Nezklamte Pána.

- MS 29, 1901.

Příliš mnoho prohlášení

Velký počet vašich prohlášení je třeba snížit na jednu třetinu a velmi pečlivě zkoumat, čeho se týkají.

- Letter 45, 1899.

Bylo mi zjeveno, že naše konference jsou přetíženy prohlášeními. Jejich jedna desetina by měla větší cenu než nějaký větší počet. Tyto věci jsem vysvětlila jasně, ale stále naléháte, aby prohlášení byla přijata.

- Letter 22, 1889.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy