EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


16. Příprava vydání Velkého sporu

Vybraná poselství - Svazek třetí


Rejstřík - na začátek na začátek

16. Příprava vydání Velkého sporu

Příprava rukopisu „Duch proroctví“ sv. 4., předzvěst „Velkého sporu“

Intenzita cítění při psaní (19.2.1884). - Každý den píši patnáct až dvacet stran. Teď je jedenáct hodin a já jsem napsala čtrnáct stran rukopisu pro čtvrtý svazek a kromě toho sedm stránek dopisu různým lidem. Pociťuji neutuchající vděčnost k Bohu za Jeho milosrdnou laskavost…

Při psaní své knihy cítím hluboké pohnutí. Chci, aby vyšla co nejdříve, neboť náš lid ji tolik potřebuje. Dokončím ji příští měsíc, dá-li mi Bůh zdraví, jako mi doposud dával. Nemohla jsem spávat přemýšlením o důležitých věcech, které se mají stát. Tři hodiny spánku, někdy pět, to je vše. Moje mysl je do té míry rozrušena, že nedovedu odpočívat. Cítím, že musím psát, psát, psát, a nesmím odkládat.

Před námi jsou velké věci a my chceme probudit lidi z jejich lhostejnosti, připravit je na ten den. Věčné věci na mne doléhají ve dne i v noci a věci časné mi mizejí z dohledu. Teď Nemáme ztrácet svou důvěru, ale máme mít pevnou jistotu, pevnější než kdykoli předtím. Až do této chvíle nám Pán pomáhal a chce nám pomáhat až do konce. Jako na nejpevnější sloupy spoléháme na to, co Pán pro nás učinil, aby nás utěšil a zachránil z ruky nepřátele.

- Letter 11a, 1884

Dějiny, ukazované v občasných dramatických viděních. - Osvícením Ducha Svatého uviděla pisatelka těchto stránek výjevy neustále pokračujícího sporu mezi dobrem a zlem. Občas mi bylo dovoleno uzřít různá období postupu velkého sporu mezi Kristem, Knížetem života, Původcem našeho spasení a satanem, knížetem zla, původcem hříchu, jenž překročil svatý Boží zákon. - GC Úvod X.

Vidění minulosti i budoucnosti při psaní. - Při psaní vídám podivuhodné obrazy, týkající se minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

- Letter 86, 1906.

Dějiny reformace podané ve vidění. - Korouhev vládce zběře satanovy synagogy byla vysoko vyzdvižena, blud vítězně pochodoval a reformátoři - skrze milost danou jim Bohem - se odvážili úspěšného tažení proti zástupům temnoty. Byly mi zjeveny události ze života reformátorů. Vím, že Pán Ježíš se svými anděly shlížel s hlubokým zájmem na tažení proti moci satanova, který spojil své zástupy se zlými lidmi s tím úmyslem, aby uhasili Božské světlo, plamen Božího království. Pro Krista snášeli opovržení, výsměch i nenávist od lidi, kteří neznali Boha. Byli očerňování a pronásledováni dokonce až k smrti, protože se nechtěli zříct své víry.

- Letter 48, 1894.

Návštěva Evropy odhalena Ellen Whiteové již léta předtím. - Před léty mi bylo zjeveno dílo prvního poselství v těchto zemích (Švédsko a jiné severské země) a byly mi odhaleny okolnosti podobné těm, o kterých se nahoře zmiňují (kázání švédským dětem). Ellen Whiteová: „Historické náčrtky o zahraničních misiích adventistů sedmého dne.“ (Bazilej 1886), str. 108.

Kapitola o době soužení. - Zrovna jsme četli článek o čase soužení. Bratr Smith myslí, že by se ta kapitola rozhodně neměla ze 4.svazku vypustit. Říká, že v ní není ani jediné věta, která by nebyla naprosto nutná. Zdá se, že to na něj velmi hluboce působí a řekla jsem si, že ti o té věci napíši. Četla jsem to, má to v sobě vzrušující sílu. Nevidím důvodu, proč by se to mělo vypustit z knihy, která se má prodávat mezi nevěřícími.

- Letter 59, 1884.

Vydání „Velkého sporu“ v roce 1888

Začíná práce na rozšíření „Velkého sporu“. - Bazilej, Švýcarsko, 11.6.1886. Myslím, že budete chtít slyšet několik podrobností o naší rodině. Teď je nás deset. W.C.White i Mary a Ela jsou zdrávi. Sarah McEnterfer je zdravá a tak zaneprázdněná, jak je jen možno; přebírá dopisy z diktátu a píše je na psacím stroji. Zdraví Mariany Davisové je asi stejné jako obyčejně. Pracuje na 4. Svazku „Velkého sporu“.

- MS 20, 1886.

Příkaz, aby popsala obrazy z minulosti i budoucnosti. -Když mi Duch Boží zjevil velké pravdy minulosti i budoucnosti, bylo mi přikázáno, abych to, co mi bylo takto odhaleno oznámila druhým. Měla jsem sledovat dějiny sporu minulých věků a podat to především tak, aby bylo jasné, že se blíží zápas o budoucnost. Ve shodě s tímto úmyslem jsem se snažila vybrat a seskupit události z dějin církve tak, abych sledovala odhalení velkých zkušebních pravd, daných světu v rozličných obdobích; pravd, které podnítily satanovu zlobu a nepřátelství k církvi milující svět, a které se udržely zásluhou svědectví těch, kteří „nemilovali duší až do smrti.“

- GC Úvod XI.

Výjevy znovu ukazované při psaní. - Když jsem psala rukopis „Velkého sporu“, byla jsem si často vědoma přítomností Božích andělů. Výjevy, o nichž jsem právě psala, mi byly v nočních viděních mnohokrát ukázány znovu, takže v mé mysli byly čerstvé a jasné.

- Letter 56, 1911.

Živé obrazy Kristova druhého příchodu. - Nebesa se otvírala a zavírala a otřásla se. Hory se zachvívaly jako rákos ve větru a metaly balvany kolem dokola. Moře vřelo jako hrnec a vyhazovalo kamení na pevninu. Když Bůh vyslovil den a hodinu Ježíšova příchodu a doručil Svému lidu věčnou smlouvu, pronesl jedinou větu a pak se odmlčel, zatímco se Jeho slova rozléhala zemí…

Neměla jsem ani nejmenší vědomosti o čase, o kterým se Boží hlas zmínil. Slyšela jsem ohlásit hodinu, ale nezůstala mi v paměti. Před mýma očima se odehrávaly výjevy tak poutavé, vzrušující a velebné, že žádný jazyk není schopen je popsat. To všechno bylo pro mne živou skutečností, protože hned nato se objevil velký bílý mrak, na kterým seděl Syn člověka.

- Letter 33, 1888 (1SM 75-6)

Čtení stránkových ukázek - poslední práce na knize. - Právě jsem dočetla rukopis posledních tři kapitol. Vidím jen, že je to dobré, a že je to hluboce poutavé a vzrušující. Jsem ráda, že jsi mi to poslal a prosím o zaslání prvního vytištěného výtisku…

Minulou sobotu to bylo velmi působivé a slavnostní. Mluvila jsem o některých výjevech, popisovaných v těchto posledních kapitolách a na shromáždění to hluboce zapůsobilo.

- Letter 57, 1884.

Co se podniklo, aby to bylo nejlepší. - Při přípravě této knihy byly zaměstnáni vhodní dělníci a investovalo se hodně peněz, aby tento svazek mluvil ke všem co nejjasnější řečí…

Pán mne přiměl, abych tuto knihu napsala, aby mohla bez odkladu obíhat ve všech částech světa, protože varování, která obsahuje, jsou nezbytná k tomu, aby lid byl připraven obstát v den posledního soudu.

- MS 24, 1891.

Zkušenost Ellen Whiteové při psaní Velkého sporu. - Duch Páně mě přiměl napsat tuto knihu a během práce na ní tížilo mou duši velké břímě. Věděla jsem, že čas je krátký, že děje, které mají brzy na nás dolehnout, přijdou nakonec velmi náhle a rychle, jak je vylíčeno ve slovech Písma: „Ten den Páně jako zloděj v noci, tak přijde.“ (1Te. 5,2).

Pán mi ukázal věci, které jsou velmi důležité pro přítomnou dobu a týkají se i budoucnosti. Dostala jsem příkaz: „Vypiš v knize věci, které jsi viděla a slyšela, a dej je všem lidem, protože je blízko čas, kdy se budou opakovat děje minulé.“ Byla jsem probouzena v jednu, ve dvě nebo ve tři hodiny ráno a některý bod jsem měla tak důrazně vštípený ve své mysli, jakoby byl vysloven hlasem Božím. Bylo mi odhaleno, že mnozí naši vlastní lidé spí ve vlastních, a třebaže tvrdí, že jsou křesťany, zahynou jestliže se neobrátí.

Ty velebné dojmy, jakými to zapůsobilo na mou mysl, když mi byla pravda jasně vyložena, jsem se pokoušela přinést i na jiné, aby každý mohl cítit nutnost náboženské zkušenosti pro sebe, nutnost známosti Spasitele pro sebe, nutnost hledat pokání, víru, lásku , naději a svatost pro sebe.

Byla jsem přesvědčena, že nezbývá mnoho času, že se musí volat i varovat. Naše sbory musí být probouzeny, musí být poučeny, že mají varovat všechny, kteří jsou v jejich dosahu, hlásat, že přichází meč, že hněv Páně na rozmařilý svět nebude dlouho odkládán. Bylo mi odhaleno, že mnozí budou brát varování vážně. Jejich mysl bude připravena pochopit právě ty věci, které jim budou ukázány.

Bylo mi ukázáno, že mnoho mého zabralo mluvení k lidu, raději jsem se měla věnovat vypsání důležitých věcí pro 4. Svazek, protože varování se musí dostat až tam, kam by se živý posel nedostal, a to upozorní mnohé na důležité události, které se budou dít v posledních chvílích dějin tohoto světa.

Byl mi ukázán stav církve i světa, a já jsem uzřela strašlivé výjevy, odehrávající se přímo před námi, což mě velmi polekalo. Noc co noc, zatímco všichni v domě spali, jsem vypisovala věci,které mi Bůh dal poznat. Bylo mi odhaleno kacířství, která mají vzniknout, klamy, jež převládnou, satanova zázračná moc, nepraví Kristové, kteří se objeví, toto oklame i větší část náboženského světa a odradilo by - kdyby to bylo možné - i vyvolené.

Je toto dílo Páně? Vím že je, a náš lid také vyznává, že tomu věří. Varování i poučení této knihy je potřebné všem, kdo vyznávají, že věří této pravdě.

- Letter 1, 1890.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy